Nieuws van college van kerkrentmeesters

- De vorige keer heb ik geschreven over de grondverontreiniging op het perceel
aan de Perastraat. Wiertsema & Partners heeft namens de Protestantse
gemeente te Doezum de saneringsaanvraag ingediend. We hebben bericht van
ontvangst gekregen van de Provincie Groningen.
- De Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-
Drenthe (CCBB) heeft in het licht van de einddatum van de intentieovereenkomst
met de Stichting Dorpshuis Doezum de kerkenraad gevraagd naar de stand van
zaken. Namens de kerkenraad heeft het college geantwoord dat de
overeenkomst vermoedelijk verlengd moet worden gezien de doorlooptijd van de
bodemsanering en de ́corona-hapering’ bij de fondswerving, maar dat we goede
hoop hebben dat het stichtingsbestuur na de zomer haar fiat kan geven aan de
overdracht van de Haven met pastorie.
- De rekening 2019 van de kerkelijke gemeente (dus die van de CvK en niet die
van de Diaconie) en de daarbij behorende verklaring van de kerkenraad is door
onze boekhouder net op tijd ingediend bij de CCBB. Van de kerkordelijke
mogelijkheid om commentaar te leveren op de concept-rekening 2019 bij de
scriba is geen gebruik gemaakt. Voor 1 juli a.s. zullen nog de ANBI-gegevens op
de website aanpast worden.
- De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat op ons verzoek een
overnamerapport opstellen voor het kerkhof rond st. Vitus. Het bestuur van de
SOGK moet uiteindelijk beslissen of zij bereid is het kerkhof over te nemen en
onder welke voorwaarden (waaronder de hoogte van de bruidsschat).
- De overdracht van st. Vitus aan de SOGK zal plaatsvinden op 1 oktober. De
schriftelijke goedkeuring van de CCBB was al binnen. Vanwege de coronacrisis zal
het gezelschap zeer beperkt zijn. De Protestantse gemeente te Doezum wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Willem Faber.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. -- Lucas 6:37-38