Racisme is zonde

Protestants Perspectief: Racisme is zonde
 
Ds. René de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. "De Geest van God ontneemt
mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van
George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte
tegen het uitdoven van de pinkstergeest!"
De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van George Floyd staat op
ons netvlies gebrand. Het illustreert diepgeworteld racisme. Niet alleen in
Amerika, maar ook in ons land. Onze premier NOS: Rutte over racisme: ook
Nederland heeft een probleem stelde dat ook Nederland niet vrij is van
institutioneel racisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf geen
enkele last te hebben van angst voor en onzekerheid tegenover mensen die
anders zijn, die overschat zichzelf.
Het is goed dat mensen, aangespoord door de protesten in Amerika, wereldwijd
opstaan tegen het kwaad van racisme. Terecht accepteert men het niet langer
dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun
huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet vergeten kritisch
naar onszelf te kijken. Protesteren begint dicht bij huis.
Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk
krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is
verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en
tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen.
Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende
organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden
stelling genomen. Hun verklaring Lees hier de volledige verklaring van SKIN is
“een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg
te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven
tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan 
een wereld waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen
kunnen zijn wie ze willen zijn.”
Diversiteit is geschenk van de Schepper
Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die God in de
schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus had
twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk het beeld van een lichaam met
ledematen die elkaar nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn
samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort,
maar winst. Het is een geschenk van de Schepper.
In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: model voor elk
mensenkind) de levensadem inblaast.
Met Pinksteren vieren we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen
opademen in Gods Licht. De Geest van God ontneemt mensen de adem niet,
maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t
breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven
van de pinkstergeest! ‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van onze nek) zo klonk het als een
refrein door de preek die ds. Al Sharpton hield in de herdenkingsdienst voor
George Floyd. Geef ons adem om te leven. Zo bidden we om de Geest van
Pinksteren. Daarom verzetten we ons tegen racisme.
Staan naast degene die adem wordt ontnomen
Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om gestalte te
geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig.
Het gaat in tegen impliciete superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst
voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en geloof in
God, de Schepper van ieders leven.
Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die adem wordt ontnomen.
Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Psalm 85 zingt over heilig land ‘waar
goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet’ (couplet 3).
Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf en in onze
wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem
om op te leven voor elk mensenkind.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. -- Openbaring 1:4-6