Plaatselijke regeling Prot. Gemeente Doezum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse gemeente te Doezum
 
Inhoud 
 
Paragraaf Inhoud
1 Samenstelling van de kerkenraad
2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3 Verkiezing van predikanten
3 De werkwijze van de kerkenraad
4 Besluitvorming
5 De kerkdiensten
6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen en jaarrekeningen
7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
8 Overige bepalingen
 
Ondertekening
 
Aanvullende toelichting
 
Vaststelling
 
Deze plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse
gemeente te Doezum op 11 januari 2021 en is bedoeld om te dienen als onderdeel van de
startnotitie voor het zoeken naar kerkelijke samenwerking in de regio (in het bijzonder de ring
Westerkwartier)
De plaatselijke regeling is nog niet ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen
van de classicale vergadering en de CCBB Groningen-Drenthe.
Ondertekening
Aldus te Doezum voorlopig vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 11 januari 2021.
 
K. Keegstra, preses
D. Stokroos, scriba
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 1
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdstuk 1.
Samenstelling van de kerkenraad- artikelen
 
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Invullen:
predikant 1
ouderlingen 2
ouderlingen-kerkrentmeester 2
diakenen 2
Totaal 7
 
Het aantal ambtsdragers is kleiner is dan het verplicht minimum. Na overleg met de
kerkenraad heeft het breed moderamen van de classicale vergadering de volgende
maatregel genomen:
- van buiten is 1 ouderling aangewezen;
- van buiten zijn 2 ouderlingen-kerkrentmeester aangewezen;
- het College van Diakenen wordt vertegenwoordigd door de 2 van buiten aangewezen
ouderlingen-kerkrentmeester;
- de kerkenraad bestaat uit 4 ambtsdragers.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdstuk 2:
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
 
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
Stemgerechtigd Verkiesbaar
Belijdende leden
ja                           ja
Doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar
ja                            ja
Niet-gedoopte kinderen
nee                         nee
Gastleden (belijdend)
ja                            ja
Gastleden (dooplid) vanaf 18 jaar
ja                            nee
Vrienden (belijdend lid van gemeente binnen PKN
ja                            nee
Vrienden (dooplid van gemeente binnen PKN) vanaf 18 jaar
ja                            nee
Overige vrienden, geen lid van een kerk
nee                        nee
 
2.1.2. Regels voor het stemmen
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in
ordinantie 4-5.
 
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen
uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad
getoond.
 
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
 
2.2.1. Verkiezingsprocedure
De verkiezingsprocedure is als volgt:
- De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen wanneer er een
vacature ontstaat.
- De kerkenraad voert - zo gewenst - een gesprek met een potentiele kandidaat.
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door tenminste tien stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om
verkiezing van een ambtsdrager met een bepaalde opdracht.
- Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer
kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
 
De verkiezingsprocedure is als volgt:
- De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen wanneer er een
vacature ontstaat.
- De kerkenraad voert - zo gewenst - een gesprek met een potentiele kandidaat.
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door tenminste tien stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om
verkiezing van een ambtsdrager met een bepaalde opdracht.
- Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer
kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6-2, wordt
tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.
 
§ 2.3 Verkiezing van predikanten
 
2.3.1. Verkiezing in vergadering
De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering
van de stemgerechtigden van de gemeente.
 
2.3.2. Uitnodiging om te stemmen
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft
door de kerkenraad gedaan.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdstuk 3.
De werkwijze van de kerkenraad
 
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar.
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 3 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde
zullen komen (de agenda).
 
3.3. Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
 
3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke
termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
 
3.5. Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door de voorzitter en scriba van de
kerkenraad.
 
3.6. Toelating toehoorders tot de vergaderingen
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 3
 
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden als toehoorder
toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
 
3.7. De gemeente kennen en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden
van de gemeente, die wordt
- aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
- (zo mogelijk) afgekondigd op twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil horen.
 
3.8. Archiefbeheer
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7.
 
3.9. Bijstand door commissies
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
- pastoraat;
- vieringen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdstuk 4. Besluitvorming
 
4.1 Besluitvorming vindt plaats conform de bepalingen van de van kracht zijnde kerkorde.
Ordinantie 4, artikel 5 van de kerkorde luidt per 11-1-2021:
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo
mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer,
dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan
er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige
leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats.
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist
het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter
vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering
die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet
aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Hoofdstuk 5. De Kerkdiensten.
5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn
de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling
anders is voorzien.
 
§ 5. De kerkdiensten.
 
5.1. Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in de Vituskerk, Provincialeweg 65 te Doezum.
 
5.2.Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
Wanneer één van de ouders belijdend of dooplid is en de ander geen lid, dan wordt degene
gevraagd of hij/zij instemt met de doop en zijn/haar partner wil ondersteunen in de
christelijke opvoeding.
 
5.3.Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden
toegelaten.
 
5.4.Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw,
kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 6 weken van tevoren in te dienen bij de
kerkenraad.
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te
zijn.
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de
betrokkenen.
Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse
kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoofdstuk 6
§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden -kerkrentmeesterlijk
 
6.1.1. Omvang van college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden.
 
6.1.2. De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur woont de
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
 
6.1.3. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van 5.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
 
 
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
 
6.2.1. Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit 3 leden.
 
6.2.2. De administratie
Het college van diakenen wijst een administrateur aan. De administrateur woont de
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
 
6.2.3. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van 5.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen en jaarrekeningen
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden
tijd en plaats vermeld. De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
 
§ 7. Wijziging van de plaatselijke regeling
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente
ten aanzien van de plaatselijke regeling dan nadat de leden van de gemeente in de
gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 6
 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst