Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Jubileum Ds. Baas:`` in dienst van God``.

Aan de leden van onze gemeente

 

Op de kerkenraadsvergadering hebben we stil gestaan bij het heugelijke feit dat dominee Baas 25 jaar lang ‘in dienst van God en in dienst van mensen’ zijn werk als predikant heeft gedaan. In die periode werkte hij 15 jaar in Doezum.

 

Halbe en Gerry Donker deden op de kerkenraadsvergadering verslag van de jubileumdienst waar zij op persoonlijke titel, maar óók als afgevaardigden van de kerkenraad bij aanwezig waren.

Het was een bijzondere dienst.

Er was gelegenheid om aan het eind van de viering een korte toespraak te houden.

De kerkenraad van de PG Doezum heeft niet naar de scriba van de

PG Donkerbroek toe aangegeven hiervan gebruik te maken.

Sommige van de uit Doezum aanwezige gemeenteleden hadden een toespraak verwacht omdat Oudehorne en ook Grootegast dit deden.

De kerkenraad is zich er, mede door de reactie van enkele gemeenteleden, van bewust dat dit wel had gemoeten. Misschien hadden we even moeten overleggen met Oudehorne en Grootegast.

De kerkenraad heeft zich niet gerealiseerd dat dit van haar werd verwacht.

Daarvoor willen wij  excuus aanbieden.

 

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt.

Van fouten maken kunnen we leren.

 

De kerkenraad heeft een brief aan ds. Baas gestuurd en aan de gemeenteleden die gereageerd hebben over dit feit.

 

De scriba heeft onderstaand stukje laten opnemen in de Groninger kerkbode van 8 juli.

Dit is voorgelezen op de vergadering.

Ieder kon er mee instemmen dat dit in Het Kompas zal worden geplaatst

en in het plaatselijk kerkblad van Donkerbroek.

Wanneer dit in de kerk van Donkerbroek was uitgesproken was het goed geweest.

 

Met een vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

 

Minze van Dijk, preses                                      

Dieta Stokroos – Steursma, scriba

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1992  Ds. Baas 25 jaar in dienst van God en in dienst van mensen  2017

 

Op 28 juni 1992 werd ds. Baas als predikant bevestigd in het ambt. Afgelopen woensdag heeft ds. Baas, samen met veel mensen, ook uit onze gemeente, teruggekeken op 25 jaar ‘in dienst van God en in dienst van mensen’.

Namens de gemeente van Doezum hebben twee kerkenraadsleden een enveloppe met inhoud overhandigd. De giften heeft de jubilaris bestemd voor hulp aan uit huis geplaatste kinderen die als pleegkinderen in Jeugddorp  De Glind te Achterveld worden opgevangen èn voor een para-olympiër uit Donkerbroek die zich gaat voorbereiden op de spelen in China.

Tristan Bingma kan wel wat financiële hulp gebruiken. De jubilaris heeft toch alles al, zo schrijft ds. Baas.

De gemeente van Doezum wenst ds. Baas toe dat hij nog vele jaren ‘in dienst van God en mensen’ zegenrijk werk mag verrichten!

Dankbaar denken wij terug aan wat hij, als predikant in en voor Doezum, heeft gedaan en betekend.

Uit de pastorie

 

Er staat de komende tijd weer van alles te gebeuren. Over de startzondag leest u ook in het Kompas. 

 

 Zondag 1-10-2017:

Eredienst met inbreng van de Jeugd.

In deze dienst zal het thema zijn: “Lopen over het water”. De wonderverhalen uit de Bijbel zullen centraal staan want veel mensen weten niet (meer) wat ze met deze verhalen aan moeten. De Revival Band komt muziek maken.

Zondagmorgen 1-10-2017 na de dienst in Het Jeugdhonk:

De volgende verdieping.

Catechese voor 14 jaar en ouder

Thema: Lopen over het water.

Deze keer gaat het over wonderen in de Bijbel. Wat kun je daar (nog) mee? Kom meepraten en meedenken na de dienst, ongeveer 10:50 in het Jeugdhonk.

Zondag 15-10-2017:

Doopdienst

Deze dienst zal het dochtertje van David en Elske Oldewarris gedoopt worden. 

Nascholing:

Dit seizoen zal ik regelmatig op Hydepark zijn voor nascholing. Deze cursus is voor alle beginnende predikanten. Het betekent dat ik 6 keer naar Hydepark zal gaan en daarnaast ook huiswerk heb. De tweede keer zal op 2 en 3 november zijn. Zoals altijd geldt dat als u mij niet bereiken kunt voor dringende pastorale aangelegenheden, de wijkouderlingen en de scriba u verder kunnen helpen en weten hoe ze mij kunnen bereiken.

 

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het vorige kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-U kunt de predikant buiten haar werktijden bereiken via de wijkouderlingen.

-Mevr. G. Vlasma maakt de afspraken voor de predikant.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Predikant 

 

 

Ds. C.S.A. Minnaard -Muller

Diaken preses

Minze van Dijk 

Wijkouderling 2e preses

Ruurd Reitsma

Ouderling-Scriba 

Dieta Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

Ruurd en Dieuwke Reitsma-Wesselius

Truus van der Wier -Ham

Tamme en Alie Zwama-Heys

Ouderling kerkrentmeester

Lieuwe Lindeboom

Pieter Kloosterman 

Gerry Donker-van der Velde

 

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Dijk-Veenstra

Eddy de Jong

Agenda

De Kloosterzingers-Bijbelzondag
29 oktober 2017 11:00 -
Koffieochtend
01 november 2017 10:00 -
Vergadering Kerst taakgroep
07 november 2017 20:00 -

Dagelijkse bijbeltekst

  • Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. -- Romeinen 5:7-9