Algemeen

Algemene informatie over de Protestantse Gemeente Doezum

Plaatselijke regeling PG te Doezum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse gemeente te Doezum
 
Inhoud
 
Paragraaf Inhoud
 
1 Samenstelling van de kerkenraad
 
2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
 
2.2 Verkiezing van ouderlingen en diakenen
 
2.3 Verkiezing van predikanten
 
3 De werkwijze van de kerkenraad
 
4 Besluitvorming
 
5 De kerkdiensten
 
6. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - algemeen
 
6.1 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
 
6.2 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
 
6.3 De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen en jaarrekeningen
 
7 Vaststelling en wijziging van de plaatselijke regeling
 
8 Overige bepalingen
 
Ondertekening
 
Aanvullende toelichting
 
Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is voorlopig vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse
gemeente te Doezum op 11 januari 2021 en is bedoeld om te dienen als onderdeel van de
startnotitie voor het zoeken naar kerkelijke samenwerking in de regio (in het bijzonder de ring
Westerkwartier)
De plaatselijke regeling is nog niet ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen
van de classicale vergadering en de CCBB Groningen-Drenthe.
 
Ondertekening
Aldus te Doezum voorlopig vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 11 januari
2021.
 
K. Keegstra, preses
D. Stokroos, scriba
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Samenstelling van de kerkenraad
- artikelen
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Invullen:
predikant 1
ouderlingen 2
ouderlingen-kerkrentmeester 2
diakenen 2
Totaal 7
 
Het aantal ambtsdragers is kleiner is dan het verplicht minimum. Na overleg met de
kerkenraad heeft het breed moderamen van de classicale vergadering de volgende
maatregel genomen:
-van buiten is 1 ouderling aangewezen;
-van buiten zijn 2 ouderlingen-kerkrentmeester aangewezen;
-het College van Diakenen wordt vertegenwoordigd door de 2 van buiten aangewezen
ouderlingen-kerkrentmeester;
-de kerkenraad bestaat uit 4 ambtsdragers.
 
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
Stemgerechtigd Verkiesbaar
Belijdende leden
ja                           ja
Doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar
ja                          ja
Niet-gedoopte kinderen
nee                       nee
Gastleden (belijdend)
ja                           ja
Gastleden (dooplid) vanaf 18 jaar
ja                           nee
Vrienden (belijdend lid van gemeente binnen PKN
ja                          nee
Vrienden (dooplid van gemeente binnen PKN) vanaf 18 jaar
ja                          nee
Overige vrienden, geen lid van een kerk
nee                      nee
 
2.1.2. Regels voor het stemmen
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in
ordinantie 4-5.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen
uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad
getoond.
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1. Verkiezingsprocedure
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 2
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De verkiezingsprocedure is als volgt:
- De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen wanneer er een
vacature ontstaat.
- De kerkenraad voert - zo gewenst - een gesprek met een potentiele kandidaat.
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door tenminste tien stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om
verkiezing van een ambtsdrager met een bepaalde opdracht.
- Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer
kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
 
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6-2, wordt
tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.
 
§ 2.3 Verkiezing van predikanten
 
2.3.1. Verkiezing in vergadering
De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering
van de stemgerechtigden van de gemeente.
 
2.3.2.Uitnodiging om te stemmen
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft
door de kerkenraad gedaan.
 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
 
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar.
 
3.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 3 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde
zullen komen (de agenda).
 
3.3. Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
 
3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke
termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
 
3.5. Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door de voorzitter en scriba van de
kerkenraad.
 
3.6. Toelating toehoorders tot de vergaderingen.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden als toehoorder
toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
 
3.7. De gemeente kennen en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad de gemeente kent in een
bepaalde zaak en haar daarover hoort belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden
van de gemeente, die wordt
- aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en
- (zo mogelijk) afgekondigd op twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil
horen.
 
3.8.Archiefbeheer
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van de het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7.
 
3.9.Bijstand door commissies
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de navolgende commissies:
- pastoraat;
- vieringen.
 
§ 4. Besluitvorming
4.1 Besluitvorming vindt plaats conform de bepalingen van de van kracht zijnde kerkorde.
Ordinantie 4, artikel 5 van de kerkorde luidt per 11-1-2021:
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo
mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer,
dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan
er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige
leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats.
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist
het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter
vergadering aanwezig is
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering
die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet
aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn
de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling
anders is voorzien.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 5. De kerkdiensten.
 
5.1.Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in de Vituskerk, Provincialeweg 65 te Doezum.
 
5.2.Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
Wanneer één van de ouders belijdend of dooplid is en de ander geen lid, dan wordt degene
gevraagd of hij/zij instemt met de doop en zijn/haar partner wil ondersteunen in de
christelijke opvoeding.
 
5.3.Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden
toegelaten.
 
5.4.Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw,
kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 6 weken van tevoren in te dienen bij de
kerkenraad.
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te
zijn.
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de
betrokkenen.
Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse
kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
 
§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden -kerkrentmeesterlijk
 
6.1.1.Omvang van college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 leden.
 
6.1.2. De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur woont de
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
 
6.1.3. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van 5.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 5
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
 
6.2.1.Omvang college van diakenen
Het college van diakenen bestaat uit 3 leden.
 
6.2.2. De administratie
Het college van diakenen wijst een administrateur aan. De administrateur woont de
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
 
6.2.3. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van 5.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen en
jaarrekeningen
 
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden
tijd en plaats vermeld. De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
 
§ 7. Wijziging van de plaatselijke regeling
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente
ten aanzien van de plaatselijke regeling dan nadat de leden van de gemeente in de
gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum
(voorlopig vastgesteld 11-1-2021)
Pagina 6
 

ANBI verantwoording

ANBI-info van de Protestantse Gemeente te Doezum.

 

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Doezum

Telefoonnummer (facultatief):

0594-612646

RSIN/Fiscaal nummer:

823830585

Kvk-nummer:

76368629

Website adres:

www.pkndoezum.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863PN  

Plaats:

Doezum

Postadres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863PN

Plaats:

Doezum

De Protestantse gemeente te Doezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Doezum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9) 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Korte samenvatting van het beleidsplan van de PKN Doezum:

Als Kerk vormen we een gemeenschap met God en elkaar. Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren, maar er juist begint. We zijn een kerk in beweging en een kerk die wil groeien. De zegen van God is veelkleurig en veelkleurig is ook de gemeente, een gemeente die een open, gastvrije en uitnodigende gemeenschap wil zijn. We willen een vierende, lerende, dienende, warme en zorgzame, mondige en oecumenische gemeente zijn.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de site van onze gemeente staan verschillende activiteiten genoemd.

In het jaar 2015 is er een predikant voor 50% aangesteld.

De gemeente is bezig met oriëntatie op de benodigde gebouwen vanuit de doelstellingen van de gemeente en de beschikbare financiële middelen nu en in de toekomst.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Resultatenoverzicht college van Kerkrentmeesters te Doezum    
  Protestantse Gemeente Doezum      
         
    Begroting Rekening Rekening
    2018 2018 2017
  Baten      
  Opbrengsten uit bezittingen  €       13.834  €       14.412  €       18.307
  Bijdragen gemeenteleden  €       56.400  €       57.634  €       60.832
  Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €              -  €        4.783  €              -
  Totaal baten  €     70.234  €      76.829  €       79.139
         
  Lasten      
  Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €     47.372  €      46.643  €       44.226
  Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €       4.077  €        2.803  €        4.101
  Bijdragen andere organen binnen de kerk  €       4.600  €        4.508  €        4.576
  Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)  €      17.900  €       21.893  €       15.173
  Salarissen (koster, organist e.d.)  €       1.200  €           810  €           939
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €       5.725  €        5.444  €         6.342
  Lasten overige eigendommen en inventarissen  €              -  €              -  €              -
  Totaal lasten  €     80.874  €      82.101  €       75.357
         
  Resultaat baten - lasten  €    -10.640  €       -5.272  €       3.782
         
 

Protestantse Gemeente Doezum

           
 

Totaal exploitatie

           
   

jaarrekening

begroting

       
   

2017

2018

       
 

baten

           
 

 

           

80

baten onroerende zaken

 €       8.830

 €       7.000

       

81

rentebaten en dividenden

 €       3.833

 €       2.800

       

82

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

 €              -

 €            34

       

83

bijdragen levend geld

 €     59.777

 €      55.900

       

84

door te zenden collecten

 €       1.055

 €          500

       
 

totaal baten

 €     73.495

 €      66.234

       
 

 

           
 

lasten

           

40

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 €     16.636

 €      17.900

       

43

pastoraat

 €     53.609

 €      47.372

       

44

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €       3.046

 €       3.577

       

45

verplichtingen/bijdragen andere organen

 €       5.631

 €       5.100

       

46

salarissen

 €          939

 €       1.200

       

47

kosten beheer en administratie

 €       5.983

 €       5.225

       

48

rentelasten/bankkosten

 €          359

 €          500

       
 

totaal lasten

 €     86.203

 €      80.874

       
 

 

           
 

Saldo baten - lasten

 €    -12.708

 €     -14.640

       
 

 

           

53

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

 €              -

 €              -

       

54

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

 

 

       

56

streekgemeenten

 

 

       

57

aandeel in lasten federatie

 

 

       

58

overige lasten en baten

 €       5.644

 €       4.000

       
 

totaal

 €       5.644

 €       4.000

       
 

 

           
 

Resultaat

 €      -7.064

 €     -10.640

       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI- gegevens van de diaconie van de protestantse gemeente te Doezum, horende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

  A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente  te Doezum

Telefoonnummer (facultatief):

0594 612646

RSIN/Fiscaal nummer:

824138181

Kvk-nummer:

76368769

Website adres:

www.pkndoezum.nl  

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863 PN

Plaats:

Doezum

Postadres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863 PN

Plaats:

Doezum

De Protestantse gemeente te Doezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Doezum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9). 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkndoezum.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente.(zie kopje ANBI)

Evt. aan te vullen met: een korte samenvatting van het beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Resultaten Protestantse gemeente te Doezum   Diaconie      
                 
            Begroting Rekening Rekening
            2018 2018 2017
                 
Baten                
Opbrengsten uit bezittingen       .- 10.097 .-
Bijdragen gemeenteleden       .- 11.565 .-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen     .- .- .-
Totaal baten         .- 21.662 .-
                 
Lasten                
Bestedingen diaconaal pastoraat(predikant,   .- .- .-
kerkelijk werkers)              
Bestedingen kerkdiensten, catechese en     .- 16.130 .-
gemeentewerk              
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   .- 1.037 .-
Lasten overige diaconale eigendommen en   .- .- .-
inventarissen              
Salarissen (koster, organist e.d.)     .- .- .-
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente .- 2.765 .-
Lasten overige eigendommen en inventarissen   .- 945 .-
Totaal lasten         .- 20.877 .-
                 
Resultaat baten - lasten       .- 785 .-
TOTAAL EXPLOITATIE 2018 Protestantse Gemeente Doezum / Kerk in Actie  
           
      Begroting Jaarrekening Begroting 
  Baten 2018 2018 2019
80 Baten onroerende zaken 7632 7967,47 7967
83 Bijdrage levend geld 7660 8139,23 7370
84 Door te zenden collecten en bijdragen 2750 3425,45 2750
90 Rentebaten en dividenden 3350 2129,82 1900
    totaal baten 21392 21661,97 19987
  Lasten      
41 Lasten eigendommen 927 945,25 945
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen 909 1036,89 1036
47 Kosten beheer en administratie 2300 2738,96 2650
48 Bankkosten 100 200,34 200
50 Diaconaal werk plaatselijk 4950 4357,76 4400
51 Diaconaal werk landelijk 5450 3217,8 4150
52 Diaconaal werk wereldwijd 4820 8380,78 7920
    totaal lasten 19456 20877,78 21301
           
    Resultaat 1936 784,19 -1314

TOTAAL EXPLOITATIE 2017 Protestantse Gemeente Doezum / Kerk in Actie

 

 

 

 

Begroting

Jaarrekening

Begroting

 

Baten

 

2017

2017

2018

80

Baten onroerende zaken

7295

7632,55

7632

83

Bijdrage levend geld

8390

7946,51

7660

84

Door te zenden collecten en bijdragen

2700

3084,01

2750

90

Rentebaten en dividenden

3400

2776,62

3350

 

 

totaal baten

21785

21439,69

21392

 

Lasten

 

 

 

 

41

Lasten eigendommen

910

927,14

927

45

Verplichtingen/bijdragen andere organen

1050

909,35

909

47

Kosten beheer en administratie

3250

2424,15

2300

48

Bankkosten

200

230,55

100

50

Diaconaal werk plaatselijk

4750

4708,21

4950

51

Diaconaal werk landelijk

5150

3625,1

5450

52

Diaconaal werk wereldwijd

3820

7955,5

4820

 

 

totaal lasten

19130

20780

19456

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

2655

659,69

1936

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

Adres Vituskerk en contactgegevens

Adres kerkgebouw St. Vitus: Provincialeweg 65 te Doezum, tel.: 06-31170715 of: 06-52132795.

Postadres Krijthestraat 35, 9863PN.(scriba)

 

Meer artikelen...

  1. Over ons

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst