Algemeen

Algemene informatie over de Protestantse Gemeente Doezum

Plaatselijke regeling PG te Doezum

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de
Protestantse gemeente te Doezum
 
Inhoud
Paragraaf  Inhoud
 
                   Vaststelling
                   Ondertekening
1                 Samenstelling van de kerkenraad
2.1              Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.2              Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.3              Verkiezing van predikanten
3                 De werkwijze van de kerkenraad
4                 Besluitvorming
5                 De kerkdiensten
6.1              De vermogensrechtelijke aangelegenheden - kerkrentmeesterlijk
6.2             De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.3             De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen en jaarrekeningen
7                 Wijziging van de plaatselijke regeling
 
Vaststelling
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad van de Protestantse gemeente
te Doezum op ............. 2022.
De plaatselijke regeling is ter kennisneming toegezonden aan het breed moderamen van de
classicale vergadering en de CCBB Groningen-Drenthe.
 
Ondertekening
Aldus te Doezum vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van ............ 2022.
 
L. Lindeboom, preses
B. Oldewarris, scriba
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum (voorlopig vastgesteld 14-3-2022) Pagina 1
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.Samenstelling van de kerkenraad
 
1.1. Aantal ambtsdragers
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Invullen:
predikant                                      0
ouderlingen                                  2
ouderlingen-kerkrentmeester  1
diakenen                                       1
--------------------------------------
Totaal :                                          4
 
Het aantal ambtsdragers is kleiner is dan het verplicht minimum. Op verzoek van de
kerkenraad heeft het breed moderamen van de classis Groningen-Drenthe goedkeuring
verleend voor een kleine kerkenraad met 4 kerkenraadsleden onder de voorwaarde dat in de
komende periode van 2-3 jaar via regionale samenwerking er naartoe wordt gewerkt om de
bestuurskracht op orde te krijgen. Bij een bezetting van 4 kerkenraadsleden is er dus geen
sprake van vacatures.
 
§ 2.1 Verkiezing van ambtsdragers algemeen
2.1.1. Stemrecht en verkiesbaarheid
                                                                                Stemgerechtigd            Verkiesbaar
Belijdende leden                                                  ja                                      ja
Doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar     ja                                      ja
Niet-gedoopte kinderen                                     nee                                   nee
Gastleden (belijdend)                                          ja                                      ja
Gastleden (dooplid) vanaf 18 jaar                     ja                                      nee
Vrienden
(belijdend lid van gemeente binnen PKN         ja                                    nee
Vrienden (dooplid van gemeente                       ja                                    nee
binnen PKN) vanaf 18 jaar
Overige vrienden, geen lid van een kerk            nee                                 nee
 
2.1.2. Regels voor het stemmen
Stemming geschiedt volgens de algemene regels voor besluitvorming zoals neergelegd in
ordinantie 4-5.
2.1.3. Stemmen bij volmacht
Er kan bij volmacht worden gestemd, maar niemand mag meer dan twee gevolmachtigde
stemmen uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden kunnen gevolmachtigde stemmen
uitbrengen.
De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van te voren aan de kerkenraad
getoond.
 
§ 2.2. Verkiezing van ouderlingen en diakenen
2.2.1. Verkiezingsprocedure
De verkiezingsprocedure is als volgt:
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum (voorlopig vastgesteld 14-3-2022) Pagina 2
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
- De gemeente wordt uitgenodigd om per ambt aanbevelingen te doen wanneer er een
vacature ontstaat.
- De kerkenraad voert - zo gewenst - een gesprek met een potentiele kandidaat.
- De kerkenraad stelt de kandidatenlijst op per ambt.
- De kerkenraad is daarbij gehouden degenen die door tenminste tien stemgerechtigden zijn
aanbevolen en verkiesbaar zijn op de kandidatenlijst te plaatsen, behalve indien het gaat om
verkiezing van een ambtsdrager met een bepaalde opdracht.
- Verkiezing door de stemgerechtigden van de gemeente vindt plaats indien er meer
kandidaten dan vacatures zijn; in andere gevallen wordt de kandidaat verkozen verklaard.
2.2.2. Uitnodiging voor aanbevelingen en voor stemmen
De uitnodiging tot het doen van aanbevelingen, genoemd in ordinantie 3-6-2, wordt
tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft, door de kerkenraad gedaan.
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft,
door de kerkenraad gedaan.
 
§ 2.3 Verkiezing van predikanten
2.3.1. Verkiezing in vergadering
De verkiezing van een predikant vindt plaats in een door de kerkenraad belegde vergadering
van de stemgerechtigden van de gemeente.
2.3.2.Uitnodiging om te stemmen
De uitnodiging om te stemmen wordt tenminste 2 weken voordat de verkiezing plaats heeft
door de kerkenraad gedaan.
 
§ 3. De werkwijze van de kerkenraad
3.1. Aantal vergaderingen
De kerkenraad vergadert minimaal 6 maal per jaar.
3.2. Bijeenroepen van de vergadering
De vergaderingen van de kerkenraad worden tenminste 3 dagen van te voren
bijeengeroepen door het moderamen, onder vermelding van de zaken, die aan de orde
zullen komen (de agenda).
3.3. Verslaggeving
Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat in de eerstvolgende
vergadering door de kerkenraad wordt vastgesteld.
3.4. Openbaarmaking besluiten
Niet vertrouwelijke besluiten, genomen in de vergadering van de kerkenraad, worden hetzij
schriftelijk in het kerkblad, hetzij door een mondelinge mededeling binnen een redelijke
termijn aan de gemeente bekend gemaakt.
3.5. Jaargesprekken
De jaargesprekken met de predikant worden gehouden door de voorzitter en scriba van de
kerkenraad.
3.6. Toelating toehoorders tot de vergaderingen
Tot de vergaderingen van de kerkenraad worden gemeenteleden en vrienden als toehoorder
toegelaten, tenzij de kerkenraad besluit een zaak in beslotenheid te behandelen.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum (voorlopig vastgesteld 14-3-2022) Pagina 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7. De gemeente kennen en horen over
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad slechts besluit na beraad in de
gemeente, belegt de kerkenraad een bijeenkomst met de leden van de gemeente, die wordt
- aangekondigd in het kerkblad, dat voorafgaande aan de bijeenkomst verschijnt en/of
- (zo mogelijk) afgekondigd op twee zondagen, die aan de bijeenkomst voorafgaan.
In deze berichtgeving maakt de kerkenraad kenbaar over welke zaak hij de gemeente wil
horen.
In de gevallen dat de kerkorde voorschrijft, dat de kerkenraad besluit nadat de leden van de
gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken legt de kerkenraad
de zaak voor via het kerkblad of in een door de kerkenraad belegde bijeenkomst met de
leden.
3.8.Archiefbeheer
Het lopend archief van de kerkenraad berust bij de scriba, met inachtneming van de
verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters voor de archieven van de
gemeente uit hoofde van ordinantie 11-2-7.
3.9.Bijstand door commissies
De kerkenraad laat zich in zijn arbeid bijstaan door de werkgroep pastoraat.
 
§ 4. Besluitvorming
4.1 Besluitvorming vindt plaats conform de bepalingen van de van kracht zijnde kerkorde.
Ordinantie 4, artikel 5 van de kerkorde luidt per 11-1-2021:
1. In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo
mogelijk met eenparige stemmen genomen.
Blijkt eenparigheid niet bereikbaar, dan wordt besloten met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, waarbij blanco stemmen niet meetellen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling tenzij om schriftelijke stemming wordt
gevraagd. Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer,
dan is het voorstel verworpen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Wanneer er niet meer kandidaten zijn dan
er verkozen moeten worden, kan mondeling worden gestemd als niemand van de aanwezige
leden tegen mondelinge stemming bezwaar maakt.
Indien één kandidaat wordt voorgesteld en de stemmen staken, vindt herstemming plaats.
Staken de stemmen weer, dan is de kandidaat niet verkozen.
Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen
diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.
Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een
herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.
Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist
het lot.
4. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal
leden zoals dit voor het kerkelijk lichaam is vastgesteld, met een minimum van drie leden, ter
vergadering aanwezig is.
Wanneer in een vergadering het quorum niet aanwezig is, kan ten aanzien van een op die
vergadering ingediend voorstel een besluit worden genomen op een volgende vergadering
die ten minste twee weken later wordt gehouden, ook wanneer dan het quorum niet
aanwezig is, mits ten minste drie leden aanwezig zijn.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum (voorlopig vastgesteld 14-3-2022) Pagina 4
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Voor besluitvorming in een vergadering met stemgerechtigde leden van de gemeente zijn
de leden 1 tot en met 3 van overeenkomstige toepassing, tenzij in de plaatselijke regeling
anders is voorzien.
 
§ 5. De kerkdiensten
5.1.Plaats en aantal kerkdiensten
De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden volgens een door de kerkenraad
vastgesteld rooster gehouden in de Vituskerk, Provincialeweg 65 te Doezum.
5.2.Beantwoording doopvragen
Bij de bediening van de doop van kinderen kunnen belijdende leden en doopleden de
doopvragen beantwoorden.
Wanneer één van de ouders belijdend of dooplid is en de ander geen lid, dan wordt degene
gevraagd of hij/zij instemt met de doop en zijn/haar partner wil ondersteunen in de
christelijke opvoeding.
5.3.Deelname aan het avondmaal
Tot de deelname aan het avondmaal worden zowel belijdende leden als doopleden
toegelaten.
5.4.Andere levensverbintenissen
Levensverbintenissen van twee personen, anders dan een huwelijk van man en vrouw,
kunnen als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.
Betrokkenen dienen een verzoek daartoe ten minste 6 weken van tevoren in te dienen bij de
kerkenraad.
Tenminste een van de betrokkenen dient in het register van de gemeente ingeschreven te
zijn.
Na ontvangst van het verzoek voert een afvaardiging van de kerkenraad een gesprek met de
betrokkenen.
Tenminste 2 weken voorafgaande aan de kerkdienst, waarin de levensverbintenis wordt
gezegend, wordt dit bekendgemaakt door middel van een afkondiging in een zondagse
kerkdienst en een aankondiging in het kerkblad.
 
§ 6.1. De vermogensrechtelijke aangelegenheden -kerkrentmeesterlijk
6.1.1.Omvang van college van kerkrentmeesters en besluitvorming
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 2 leden. Besluiten kunnen slechts worden
genomen als een door de kerkenraad aangewezen ambtsdrager, niet zijnde lid van het
college, aan de besluitvorming deelneemt met alle rechten en plichten van een lid van het
college.
6.1.2. De administratie
Het college van kerkrentmeesters wijst een administrateur aan. De administrateur woont de
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
6.1.3. De bevoegdheden van de penningmeester.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum (voorlopig vastgesteld 14-3-2022) Pagina 5
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de gemeente, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van 5.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
 
§ 6.2. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - diaconaal
6.2.1.Omvang college van diakenen en besluitvorming
Het college van diakenen bestaat uit 2 leden. Besluiten kunnen slechts worden genomen als
een door de kerkenraad aangewezen ambtsdrager, niet zijnde lid van het college, aan de
besluitvorming deelneemt met alle rechten en plichten van een lid van het college.
6.2.2. De administratie
Het college van diakenen wijst een administrateur aan. De administrateur woont de
vergaderingen van het college bij en heeft daar een adviserende stem. Op hem is het
bepaalde in ordinantie 4-2 betreffende de geheimhouding van toepassing.
6.2.3. De bevoegdheden van de penningmeester
De penningmeester is bevoegd betalingen te doen namens de diaconie, met inachtneming
van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en de begroting, tot een maximaal
bedrag van 5.000 euro per betaling.
Voor betalingen boven dit bedrag zijn voorzitter en penningmeester of secretaris en
penningmeester gezamenlijk bevoegd.
Bij afwezigheid of ontstentenis van de penningmeester treedt de voorzitter op als diens
plaatsvervanger.
 
§ 6.3. De vermogensrechtelijke aangelegenheden - begrotingen en jaarrekeningen
Voor de vaststelling dan wel wijziging van de begroting en voor de vaststelling van de
jaarrekening worden deze stukken in samenvatting gepubliceerd in het kerkblad.
De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. Bij de publicatie worden
tijd en plaats vermeld. De leden worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te
maken. Reacties kunnen tot drie dagen na het einde van de periode van terinzagelegging
worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
 
§ 7. Wijziging van de plaatselijke regeling
De kerkenraad neemt geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente
ten aanzien van de plaatselijke regeling dan nadat de leden van de gemeente in de
gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken.
 
Plaatselijke regeling Protestantse gemeente te Doezum (voorlopig vastgesteld 14-3-2022) Pagina 6

ANBI verantwoording

ANBI-info van de Protestantse Gemeente te Doezum.

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Doezum

Telefoonnummer (facultatief):

----

RSIN/Fiscaal nummer:

823830585

Kvk-nummer:

76368629

Website adres:

www.pkndoezum.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863PN  

Plaats:

Doezum

Postadres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863PN

Plaats:

Doezum

De Protestantse gemeente te Doezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Doezum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9) 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Korte samenvatting van het beleidsplan van de PKN Doezum:

Als Kerk vormen we een gemeenschap met God en elkaar. Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren, maar er juist begint. We zijn een kerk in beweging en een kerk die wil groeien. De zegen van God is veelkleurig en veelkleurig is ook de gemeente, een gemeente die een open, gastvrije en uitnodigende gemeenschap wil zijn. We willen een vierende, lerende, dienende, warme en zorgzame, mondige en oecumenische gemeente zijn.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de site van onze gemeente staan verschillende activiteiten genoemd.

In het jaar 2015 is er een predikant voor 50% aangesteld.

De gemeente is bezig met oriëntatie op de benodigde gebouwen vanuit de doelstellingen van de gemeente en de beschikbare financiële middelen nu en in de toekomst.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI- gegevens van de diaconie van de protestantse gemeente te Doezum, horende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

  A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente  te Doezum

Telefoonnummer (facultatief):

----

RSIN/Fiscaal nummer:

824138181

Kvk-nummer:

76368769

Website adres:

www.pkndoezum.nl  

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863 PN

Plaats:

Doezum

Postadres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863 PN

Plaats:

Doezum

De Protestantse gemeente te Doezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Doezum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9). 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkndoezum.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente.(zie kopje ANBI)

Evt. aan te vullen met: een korte samenvatting van het beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 

ANBI publicatie College van Diakenen:

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.Toelichting

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

 

 

 

Over ons

Algemeen

Doezum is één van de acht dorpen in de gemeente Grootegast en telt 725 (2017) inwoners. Voor informatie over ons dorp en de burgerlijke gemeente verwijzen wij u naar de volgende sites: www.dorpdoezum.nl en www.grootegast.nl.

 PKN gemeente Doezum.

PKN  Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en deze gemeente telt op 1 september 2017 498 geregistreerde leden, waarvan 211 belijdende leden, 204 doopleden en 83 ongedoopt of meegeregistreerd. (1 september 2016 was dit 497)

De diensten worden gehouden in de twaalfde eeuwse ‘Sint Vituskerk’ en georganiseerd door de commissie Erediensten, voor de eerstvolgende dienst zie bij kopje ``Diensten``.


Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan, het verzorgen  en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

Ontwikkeling.

Onze gemeente is geen gemeente die alles wil laten blijven zoals het is, maar die ook niet kiest voor vernieuwen om het vernieuwen. Zij zoekt naar functionele en zinvolle vernieuwingen voor jong en oud. Waardering voor het voorgeslacht houdt niet in dat in de kerkdienst alles moet verlopen zoals het vroeger ging. Onze gemeente streeft er naar verscheidenheid in geloofsbeleving de ruimte te geven zodat alle leden zich ‘thuis’ voelen. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend.

Eredienst

In de erediensten staat het Woord van God centraal. We zoeken daarin naar de beleving van Gods liefde en richtlijnen voor ons leven. Dat wil zeggen:  geen tijdloze preken  maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen datgene wat in de bijbel staat en de praktische toepassing van vandaag.

Er wordt elke zondag een dienst gehouden. 

Structuur en beleid.

De kerkenraad bestaat op 1 april 2022 uit 6 leden. De vergaderingen worden voorbereid door de preses en scriba. 

Voor elke wijk is er een wijkmedemedewerker, die samenwerkt met predikant en kerkenraad.

Daarnaast bestaan er vele werkgroepen en commissies.

De kerkenraad wil bevorderen dat onze gemeente levend en vitaal blijft, een gemeente waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

In het in 2009 vastgestelde beleidsplan wordt aangegeven dat de komende jaren  bijzondere aandacht zal worden besteed aan:

 • Kennis en bezieling

 • Kern en identiteit

 • Inhoud jeugdwerk

 • Relatie met actuele thema’s

  Daarnaast zijn in 2012 huiskamergesprekken gehouden onder de benaming  ‘Running diner’. Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van speerpunten. Deze zijn vastgelegd in het document ‘uitkomsten Running Diner’.

   

  Visie Protestantse Gemeente Doezum: (zoals besproken op gemeenteavond april 2016)

  Onze gemeente wil een actieve, laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn waarin wij:

  *God en elkaar ontmoeten.

  *Naar vermogen in en door Gods Geest meewerken aan Gods Koninkrijk door in de veranderende wereld oog en oor te hebben voor wat de wereld (schepping) nodig heeft.

  *Vanuit bewogenheid en gemeenschapszin ons geloof verdiepen en handen en voeten geven.

  Sleutelwoorden:

  *Meebewegen met de wereld, vanuit de vraag aanbod ontwikkelen.

  *Geloofsverdieping.

  *Bewogenheid.

  *Uitnodigend / laagdrempelig.

  *Gemeenschapszin.

   

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

 • Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. -- Jesaja 43:18-19