Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Telt alleen Goud? - Meditatie

 
Meditatie n.a.v. 2 Timotheüs 4:7
 
‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu
wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij
zal geven op de grote dag en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst
hebben uitgezien.’
Bij deze woorden van de apostel Paulus moest ik denken toen ik de schaatswedstrijden
van de Nederlanders op de Olympische spelen in Peking zag. Er werd goud gehaald
maar ook zilver en brons. De schaatsers die zilver of brons haalden kregen toch minder
aandacht van de verslaggevers. Toch vond ik het een geweldige prestatie van Patrick
Roest om zilver te halen op de 10 kilometer. De Zweed Nils van der Poel was beter op
die afstand en verbeterde met zijn snelheid ook het olympische record. Patrick Roest
was blij dat hij vóór Nils van der Poel zijn afstand mocht rijden en niet na Nils van der
Poel. Hij zei dat hij dan teveel gefocust zou zijn op de snelheid van Nils van der Poel en
teveel van zichzelf gevraagd zou hebben en zo het niet gered zou hebben met een
medaille. Hij bleef zichzelf en haalde zilver. Een grote prestatie maar het was ‘maar’
zilver.
Gelukkig gaat het er bij de Heer anders aan toe. Daar mogen we er op vertrouwen als
we Paulus met zoveel zekerheid horen spreken over de krans van gerechtigheid die de
Heer, de rechtvaardige rechter, aan hem zal geven als hij de wedloop, de marathon van
het leven heeft volbracht.
En niet alleen aan mij, zegt Paulus, maar aan allen die naar zijn komst hebben
uitgezien. Paulus zou de laatste zijn die van zichzelf zou zeggen dat hij goud gewonnen
heeft en daarom die krans van de gerechtigheid wel heeft verdiend.
Dat zegt hij ook niet. Hij zegt dat hij bij al zijn vallen en opstaan in zijn leven naar
Jezus heeft uitgezien. Dat geeft hem de rust en de zekerheid dat zijn dood niet het
einde zal zijn, maar een begin van een geluk groter dan hij kan bevatten. Wat een
vreugde en innerlijke rust mag dat besef ook ons geven, dat ook wij tijdens onze
marathon van het leven geen goud hoeven te halen.
 
Ds. Johan Hoornenborg
 
Van de kerkenraad
 
De kerkenraad

Nieuws uit de classis

Onbekend maakt onbemind; of... maakt onbekend nieuwsgierig?
 
Om te beginnen:
Waar denkt u aan bij “RING-Westerkwartier”?
Velen zullen geen idee hebben wat bedoeld wordt met RING-Westerkwartier.
Omdat onbekend onbemind kan maken volgt hier een korte toelichting in de hoop dat
onbemind gaat veranderen in nieuwsgierig.
Even voor de duidelijkheid: de opbouw
 De Protestantse Kerk Nederland bestaat uit 11 Classes: dat zijn alle
gemeenten uit een bepaald gebied samen; daar is de Classis Groningen-Drenthe
één van.
 In de Classis Groningen-Drenthe functioneren 9 RINGEN, d.w.z. plaatselijke
gemeenten in een bepaalde regio.
 RING-Westerkwartier is daar één van.
 De Protestantse gemeente Grootegast-Sebaldeburen past, samen met 19
andere plaatselijke kerken in de RING-Westerkwartier.
 
Wat doen we?
RING-Westerwartier is de opvolger van wat eerder de Classis heette.
Het doel van de RING bijeenkomsten is om plaatselijke kerken met elkaar in contact te
brengen, om de onderlinge band tussen de diverse gemeenten binnen het
Westerkwartier te onderhouden, elkaar te stimuleren, om van elkaar te leren, ideeën op
te doen en elkaar te bemoedigen.
Vertegenwoordigers van de verschillende kerkenraden worden daar verwacht en de
bijeenkomst staat open voor elk gemeentelid. Ieder is welkom.
 
Waarom zou ik de RING bijeenkomst bezoeken?
De RING-Westerwartier komt 3 keer per jaar bijeen. Teneinde de afstand voor iedereen
aantrekkelijk te houden is gekozen voor 2 plaatsen van samenkomst, t.w. Zuidhorn en
Grootegast.
De bezoekers van de RING avonden worden in de gelegenheid gesteld om onderwerpen
aan te dragen, die iedereen aanspreken.
De ‘Stuurgroep’ van RING-Westerwartier, die deze avonden voorbereidt, zoekt een
inspirerende inleider, die past bij het gezamenlijk gekozen onderwerp en die ons kan
inspireren en adviseren. Er is ruim gelegenheid voor interactie en stellen van vragen.
Aan het einde van de avond delen de aanwezige vertegenwoordigers van de plaatselijke
kerken hun enthousiasme, hun ideeën en hun zorgen m.b.t. hun eigen gemeente. Dat
werkt erg verbindend.
 
En dan?
Het verslag van de RING bijeenkomst wordt gedeeld met de plaatselijke kerken binnen
de RING en wordt ook verzonden naar de Classis.
Mocht er aanleiding toe zijn, dan komen de ideeën, vragen en zorgen van de
plaatselijke gemeenten via de Classis bij de Protestantse Kerk Nederland.
En is de cirkel rond.
 
Stuurgroep RING Westerkwartier
Ds. Marcus Klomp, Ds. Atze Landman,
Ans Wolthuis en Akkie Jellema
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RING-Westerkwartier
Uitnodiging
 
In de hoop dat deze bijeenkomst door kan gaan, nodigen we u, als kerkenraads- en
gemeenteleden, allen uit voor de bijeenkomst van RING-Westerkwartier.
Deze avond is de inleider Ds. A. de Vries uit Nijverdal.
 
Hij gaat met ons in gesprek met behulp van o.a. een PowerPoint presentatie n.a.v. zijn boek:
‘Tijd voor veranderingen’.
 
 
God heeft zijn kerk op aarde via de Bijbel een aantal duidelijke opdrachten mee 
gegeven, waarvan we een aantal sterk verwaarlozen.
Kunnen we daar samen verbeteringen in aanbrengen? Samenwerken met naburige
kerken lijkt daarbij essentieel.
 
Deze avond was aanvankelijk gepland op 13 januari, maar kon toen helaas niet doorgaan.
De nieuwe datum is: donderdag 17 februari om 19:30u. In de Gastkerk, De Gast 58a Zuidhorn
We hopen daar vele van u te ontmoeten.
 
namens de Stuurgroep,
Akkie Jellema

Zorgen moet je doen... niet maken.

In onze gemeente maken tal van mensen zich zorgen. Hoe moet het verder met de
kerk? Met minder mensen en vooral ouderen, met moeite over het verlies van een
vertrouwde plek van samenkomst, met verdeeldheid over het gevoerde beleid, met een
afnemend aantal vrijwilligers. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Het opschrift is een uitspraak van Loesje, een collectief, van oorsprong uit Arnhem, dat
kritische en humoristische teksten schrijft. Ze vormen een spiegel waarin we onszelf
kunnen bekijken, vaak meteen glimlach.
Maar ook zetten ze je aan het denken..
Gelukkig zijn er mensen zoals ds. Henk de Roest, hoogleraar aan de Protestantse
Theologische Universiteit.
“Wees dankbaar dat je er bent. Ontdek welke schatten in de gemeente liggen
verborgen. Begin bij alles met waarderen wie je bent als gemeente en wat je allemaal in
Christus gekregen hebt. ....... Desnoods zijn we met een handjevol mensen kerk, dan
nog moet de kerk zich niet door vrees op sleeptouw laten nemen. Het is juist
omgekeerd, dat er mensen zijn die geloven, dát is het wonder.”
Hij wijst op brieven in het Nieuwe Testament, waarin hij, ondanks alle ambivalenties en
kritiek, verwondering ziet over het gegeven dat er te midden van alle andere
gemeenschappen überhaupt een gemeente van Jezus Christus is. En hij ziet dat zij in
zichzelf wordt gewaardeerd én bemind. We weten ook dat dit een gemeente was van
maximaal 40 mensen, aldus theoloog De Roest. Vanhem is ook het advies:
“laat je nietmeeslepen in de zuigkracht van het gemis”.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een aantal slepende problemen op te ruimen. En
wat heeft het opgeleverd? Mede dankzij een royale gift van onze kerkelijke gemeente
en vo
oral ook door de inzet van een zeer actieve stichting beschikt Doezum binnenkort
over een mooi dorpshuis. De afgestoten voormalige pastorie is dankzij particulier
initiatief prachtig verbouwd. En over afzienbare tijd wordt het dorp verrijkt met vijf
nieuwe
wooneenheden.
Een goede toekomst voor de prachtige Vituskerk is voor onze kerkelijke gemeenschap
en voor het dorp verzekerd door deze over te dragen aan de Stichting Oude Groninger
Kerken. Hetzelfde geldt binnenkort ook voor het statige kerkhof.
Kortom:
de kerkelijke gemeente is 'ontzorgd' en het dorp vaart er wel bij. Het resultaat
is ook dat de kerkelijke gemeenschap over een goede financiële buffer beschikt om het
kerk
-
zijn in de toekomst te ondersteunen. Mede daardoor kon geïnvesteerd worden in
appar
atuur die gemeenteleden en anderen in staat stelt de diensten in woord en beeld
thuis mee te beleven. Diensten die dankzij de inzet van de Werkgroep Vieringen
ondanks corona het afgelopen jaar door konden gaan.
Dit geldt ook voor het Pastoraat. Tal van vr
ijwilligers van de Pastoraatsgroep maakten
dat het 'omzien naar elkaar, onderlinge zorg en ondersteuning' ook in deze bijzondere
omstandigheden gestalte kon krijgen.
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Veel om ons ook de komende jaren voor te blijven inzetten.
En juist hier geldt: zorgen moet je doen ...Vandaar de oproep elders in dit blad.
Om met professor de Roest te spreken: “wij moeten nu investeren: een spiraal omhoog,
nu een kantelmoment, in plaats van een spiraal omlaag”.
 
Kor Keegstra
 
In het julinummer van Het Kompas heeft scriba Dieta Stokroos uit de kerkenraad van
14 juni het volgende gerapporteerd:
Toekomst PG Doezum: De ambtsdragers van buiten hebben aangegeven dat zij
uiterlijk eind december zullen terugtreden. De PG Doezum moet dan weer
op eigen benen staan, ook wat betreft de bemensing van het College van Diakenen,
het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad. In de kerkenraad hebben
we gesproken over de weg daar naar toe en de bereidheid van gemeenteleden
om een functie te vervullen (ambtsdrager of rentmeester) bij het in stand houden
van de PG Doezum.
We zijn dus op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden en rentmeesters. Enkele mensen
hebben zich inmiddels gemeld en daar zijn we blij mee. We zijn met hen in gesprek.
Desondanks roepen we u nogmaals op om zich te melden bij de scriba als u bereid bent
een ambt te vervullen in een nieuw te vormen kerkenraad: het ambt van ouderling,
ouderling-kerkrentmeester of diaken. Ook de Colleges van Kerkrentmeesters en van
Diakenen behoeven versterking. Behalve ambtsdragers zijn daar rentmeesters voor
nodig. Rentmeesters maken geen deel uit van de kerkenraad. Bent u daartoe bereid,
laat dat weten. Wij wijzen u in het bijzonder op het belang binnen de kerkenraad van de functies van
voorzitter en scriba.
 
Het is gebruikelijk, en ook kerkordelijk verplicht, om de gemeente te betrekken bij het
zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Kerkleden moeten de gelegenheid krijgen om
namen te noemen van gemeenteleden, die zij geschikt vinden om zitting te nemen in de
kerkenraad. Wilt u graag iemand aanbevelen, dan kunt u de naam van die persoon
schriftelijk en ondertekend (dus niet per email) doorgeven aan de scriba? Gaat het om
een specifiek ambt, wilt u dit daarbij dan vermelden?
Graag uiterlijk 15 september inleveren bij Dieta Stokroos, Krijthestraat 35.
 
Deze oproep zal in de kerkdienst van 29 augustus, respectievelijk 5 september worden
afgekondigd.
 
Namens de kerkenraad, Kor Keegstra, preses

Aan gemeenteleden van de PG Doezum

 
Zoals het nu lijkt zijn we nog wel een poosje aan huis gebonden. Het is dus niet mogelijk om kerkdiensten te organiseren. U kunt elke zondag kijken naar een speciale kerkdienst om 9.20 uur op NPO 2. Deze dienst zal bestaan uit een Bijbellezing, gebed, liederen en een overdenking. U kunt zelf een dienst zoeken en via Kerkomroep.nl beluisteren. Iedere week ontvangt u de zondagsbrief met daarop een meditatie, verzorgd door de gastpredikant die anders bij ons zou zijn voorgegaan in de dienst. Wanneer dit om één of andere reden niet lukt, zal er een meditatie van ds. Maat worden geplaatst. Wanneer u iets op de zondagsbrief vermeld wilt hebben onder de rubriek:  ‘Uit de gemeente’, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. 
 
Deze zondagsbrief zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen, evenals Het Kompas. De buren, familie en wijkmedewerkers zijn ingeschakeld om mee te helpen deze zondagsbrieven te bezorgen wanneer u geen mailadres heeft. Dit geldt ook voor Het Kompas. Voor degene die geen computer  heeft, zal een Kompas worden gedrukt. 
 
In de Vituskerk is een kerk-tv installatie  aangelegd. Deze installatie is inmiddels al gebruikt om de rouwdienst van de heer Popke Berend van der Velde uit te zenden. Het is gebleken dat dit prima heeft gewerkt. 
 
Denkt u: hebben ze mijn mailadres wel of niet, of: ik ben bereikbaar via de kinderen, familie of buren? Wilt u een mailtje (laten) sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan komt het goed en ontvangt u de kerkelijke post ook digitaal of op de manier hierboven beschreven. 
 
Heeft u hulp nodig? U kunt altijd contact opnemen met uw wijkmedewerker of diaken. 
 
 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. -- Lucas 6:37-38