Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Racisme is zonde

Protestants Perspectief: Racisme is zonde
 
Ds. René de Reuver spreekt zich uit tegen racisme. "De Geest van God ontneemt
mensen de adem niet, maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van
George Floyd ‘I can’t breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte
tegen het uitdoven van de pinkstergeest!"
De hele wereld is in beweging. De gewelddadige dood van George Floyd staat op
ons netvlies gebrand. Het illustreert diepgeworteld racisme. Niet alleen in
Amerika, maar ook in ons land. Onze premier NOS: Rutte over racisme: ook
Nederland heeft een probleem stelde dat ook Nederland niet vrij is van
institutioneel racisme. Het gaat ons dus allemaal aan. Wie meent zelf geen
enkele last te hebben van angst voor en onzekerheid tegenover mensen die
anders zijn, die overschat zichzelf.
Het is goed dat mensen, aangespoord door de protesten in Amerika, wereldwijd
opstaan tegen het kwaad van racisme. Terecht accepteert men het niet langer
dat mensen beoordeeld, geoordeeld en zelfs gedood worden omwille van hun
huidskleur of anderszins ‘anders’ zijn. Als we hierbij maar niet vergeten kritisch
naar onszelf te kijken. Protesteren begint dicht bij huis.
Al in 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk
krachtig stelling tegen racisme, met de uitspraak: racisme is zonde! Het is
verschrikkelijk dat het 28 jaar later nog steeds nodig is om dit tegen elkaar en
tegen onszelf te blijven zeggen en te moeten herhalen.
Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende
organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden
stelling genomen. Hun verklaring Lees hier de volledige verklaring van SKIN is
“een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg
te gaan, ons samen teweer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven
tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan 
een wereld waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem telt, waar mensen
kunnen zijn wie ze willen zijn.”
Diversiteit is geschenk van de Schepper
Wie de Bijbel leest komt onder de indruk van de diversiteit die God in de
schepping heeft gelegd. Het volk Israël bestond uit twaalf stammen. Jezus had
twaalf leerlingen. Paulus gebruikt voor de kerk het beeld van een lichaam met
ledematen die elkaar nodig hebben. Israël, de discipelkring en de kerk zijn
samengesteld uit totaal verschillende mensen. Hun diversiteit is geen tekort,
maar winst. Het is een geschenk van de Schepper.
In het begin van de Bijbel lezen we dat God de mens (Adam: model voor elk
mensenkind) de levensadem inblaast.
Met Pinksteren vieren we dat mensen uit allerlei naties en van allerlei talen
opademen in Gods Licht. De Geest van God ontneemt mensen de adem niet,
maar schenkt deze aan ieder mens. De noodroep van George Floyd ‘I can’t
breathe’ (ik kan niet ademen) is een schreeuw uit de diepte tegen het uitdoven
van de pinkstergeest! ‘Get your knee of our necks’ (haal je knie van onze nek) zo klonk het als een
refrein door de preek die ds. Al Sharpton hield in de herdenkingsdienst voor
George Floyd. Geef ons adem om te leven. Zo bidden we om de Geest van
Pinksteren. Daarom verzetten we ons tegen racisme.
Staan naast degene die adem wordt ontnomen
Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om gestalte te
geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Dat is niet eenvoudig.
Het gaat in tegen impliciete superioriteitsgevoelens en tegen onze primaire angst
voor het vreemde en voor de vreemdeling. Het vraagt om omkeer en geloof in
God, de Schepper van ieders leven.
Als kerk staan we in het bijzonder naast diegene die adem wordt ontnomen.
Vrede gaat niet zonder gerechtigheid. Psalm 85 zingt over heilig land ‘waar
goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet’ (couplet 3).
Het moderamen dringt erop aan om het kwaad van racisme in onszelf en in onze
wereld te benoemen. En om in de voorbede te bidden om Gods Geest, om adem
om op te leven voor elk mensenkind.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Aan gemeenteleden van de PG Doezum

 
Zoals het nu lijkt zijn we nog wel een poosje aan huis gebonden. Het is dus niet mogelijk om kerkdiensten te organiseren. U kunt elke zondag kijken naar een speciale kerkdienst om 9.20 uur op NPO 2. Deze dienst zal bestaan uit een Bijbellezing, gebed, liederen en een overdenking. U kunt zelf een dienst zoeken en via Kerkomroep.nl beluisteren. Iedere week ontvangt u de zondagsbrief met daarop een meditatie, verzorgd door de gastpredikant die anders bij ons zou zijn voorgegaan in de dienst. Wanneer dit om één of andere reden niet lukt, zal er een meditatie van ds. Maat worden geplaatst. Wanneer u iets op de zondagsbrief vermeld wilt hebben onder de rubriek:  ‘Uit de gemeente’, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. 
 
Deze zondagsbrief zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen, evenals Het Kompas. De buren, familie en wijkmedewerkers zijn ingeschakeld om mee te helpen deze zondagsbrieven te bezorgen wanneer u geen mailadres heeft. Dit geldt ook voor Het Kompas. Voor degene die geen computer  heeft, zal een Kompas worden gedrukt. 
 
In de Vituskerk is een kerk-tv installatie  aangelegd. Deze installatie is inmiddels al gebruikt om de rouwdienst van de heer Popke Berend van der Velde uit te zenden. Het is gebleken dat dit prima heeft gewerkt. 
 
Denkt u: hebben ze mijn mailadres wel of niet, of: ik ben bereikbaar via de kinderen, familie of buren? Wilt u een mailtje (laten) sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan komt het goed en ontvangt u de kerkelijke post ook digitaal of op de manier hierboven beschreven. 
 
Heeft u hulp nodig? U kunt altijd contact opnemen met uw wijkmedewerker of diaken. 
 
 

Vergaderrooster kerkenraad Doezum

 

maand

moderamen

kerkenraad

april

30 maart

6 april

mei

Dinsdag 28 april

11 mei

Juni

25 mei

8 juni

juli

29 juni

6 juli

Nieuws van de kerkenraad

Interim-predikant

Door het afscheid van ds. Christel Minnaard is onze gemeente per 9 juni vacant.

 

Ds. Heleen Maat (werkzaam in Aduard, wonend in Pieterzijl) is bereid gevonden als interim-predikant in Doezum te gaan werken. Zij denkt mee over een visie op de toekomst van de gemeente,  gaat de kerkenraad voorzitten en ondersteunt in het maken van een nieuw beleidsplan. Daarnaast gaat ze o.a. werken aan het verbeteren van onderlinge verhoudingen.

Ds. Heleen Maat is benoemd door de kerkenraad voor 6 uur per week en gaat parttime per 1 september a.s. in onze gemeente aan de gang.

Hierdoor hoeft er niet te worden voorzien in een consulentschap. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Crisis)pastoraat     

                                

Voor pastorale bijstand is ds. Johan Hoornenborg (predikant Gereformeerde Kerk  Opende-Kornhorn) voor 6 uur per week, in principe op donderdag, beschikbaar. Hij is met instemming van de kerkenraad benoemd. Op hem kan - indien nodig - een beroep worden gedaan.

Het contact met ds. Hoornenborg loopt niet rechtstreeks, maar via de scriba of de leden van het pastorale team.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen aan tafel

Vorige maand vond u als bijlage bij Het Kompas de evaluatie van het laatstgehouden Running Dinner.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeente weet wat er zoal na dat Running Dinner is gerealiseerd.

Dat heeft u daarin kunnen lezen.

Nu moet er een nieuw beleidsplan worden opgesteld, de zgn. toekomstvisie voor de Protestantse Gemeente van Doezum.

Graag willen we weten wat er zoal leeft onder de gemeenteleden en hoe we verder moeten / kunnen gaan.

Het doel van een nieuw Running Dinner:

Het vergroten van de saamhorigheid, ook willen we een aantal vragen met elkaar bespreken betreffende het geloof en de toekomstvisie van ons kerkzijn als gemeente van Doezum.

Het opnieuw organiseren van een Running Dinner leek ons een goede optie, maar deze keer met een andere naam nl. ‘Samen aan tafel’. Dit omdat we zowel het voor- hoofd- als nagerecht bij hetzelfde gastgezin zullen gebruiken.

Op de laatste gemeentevergadering gaven zich spontaan enkele mensen op die willen meehelpen om dit te organiseren.

Dat zijn: Gerrie Kuipers, Rennie Oldewarris en Feikje van Dijk.

Vanuit de kerkenraad doen mee: Ds. Minnaard en Antiena de Vries.

Wanneer u dit leest is de eerste voorbereidingsbijeenkomst al geweest.

De bedoeling is het dat we ``Samen aan tafel`` in de herfst gaan organiseren.

We hopen dat u mee wilt doen om deze kerkelijke activiteit te doen slagen!

 

De kerkenraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doe-lijst: doet u mee?
  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

De Kerkenraad.      

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. -- Galaten 2:15-16