Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Vergaderrooster kerkenraad Doezum

 

maand

moderamen

kerkenraad

november

28 oktober

4 november

december

25 november

2 december

januari

6 januari

13 januari

februari

27 januari

3 februari

maart

24 februari

2 maart

april

30 maart

6 april

mei

Dinsdag 28 april

11 mei

Juni

25 mei

8 juni

juli

29 juni

6 juli

Nieuws van de kerkenraad

Interim-predikant

Door het afscheid van ds. Christel Minnaard is onze gemeente per 9 juni vacant.

 

Ds. Heleen Maat (werkzaam in Aduard, wonend in Pieterzijl) is bereid gevonden als interim-predikant in Doezum te gaan werken. Zij denkt mee over een visie op de toekomst van de gemeente,  gaat de kerkenraad voorzitten en ondersteunt in het maken van een nieuw beleidsplan. Daarnaast gaat ze o.a. werken aan het verbeteren van onderlinge verhoudingen.

Ds. Heleen Maat is benoemd door de kerkenraad voor 6 uur per week en gaat parttime per 1 september a.s. in onze gemeente aan de gang.

Hierdoor hoeft er niet te worden voorzien in een consulentschap. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Crisis)pastoraat     

                                

Voor pastorale bijstand is ds. Johan Hoornenborg (predikant Gereformeerde Kerk  Opende-Kornhorn) voor 6 uur per week, in principe op donderdag, beschikbaar. Hij is met instemming van de kerkenraad benoemd. Op hem kan - indien nodig - een beroep worden gedaan.

Het contact met ds. Hoornenborg loopt niet rechtstreeks, maar via de scriba of de leden van het pastorale team.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samen aan tafel

Vorige maand vond u als bijlage bij Het Kompas de evaluatie van het laatstgehouden Running Dinner.

De kerkenraad vindt het belangrijk dat de gemeente weet wat er zoal na dat Running Dinner is gerealiseerd.

Dat heeft u daarin kunnen lezen.

Nu moet er een nieuw beleidsplan worden opgesteld, de zgn. toekomstvisie voor de Protestantse Gemeente van Doezum.

Graag willen we weten wat er zoal leeft onder de gemeenteleden en hoe we verder moeten / kunnen gaan.

Het doel van een nieuw Running Dinner:

Het vergroten van de saamhorigheid, ook willen we een aantal vragen met elkaar bespreken betreffende het geloof en de toekomstvisie van ons kerkzijn als gemeente van Doezum.

Het opnieuw organiseren van een Running Dinner leek ons een goede optie, maar deze keer met een andere naam nl. ‘Samen aan tafel’. Dit omdat we zowel het voor- hoofd- als nagerecht bij hetzelfde gastgezin zullen gebruiken.

Op de laatste gemeentevergadering gaven zich spontaan enkele mensen op die willen meehelpen om dit te organiseren.

Dat zijn: Gerrie Kuipers, Rennie Oldewarris en Feikje van Dijk.

Vanuit de kerkenraad doen mee: Ds. Minnaard en Antiena de Vries.

Wanneer u dit leest is de eerste voorbereidingsbijeenkomst al geweest.

De bedoeling is het dat we ``Samen aan tafel`` in de herfst gaan organiseren.

We hopen dat u mee wilt doen om deze kerkelijke activiteit te doen slagen!

 

De kerkenraad.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Doe-lijst: doet u mee?
  

Namens de Commissie Erediensten wil ik u de Doe-lijst onder de aandacht brengen. Bij dit Kompas vindt u één exemplaar. (In de kerk liggen er nog meer.) Op deze lijst kunt u invullen welke taak u wel wat lijkt. U hebt deze lijst ook meegekregen op de Gemeenteavond. U kunt ze inleveren in de doos in de Sint Vituskerk en in de brievenbus van de Pastorie. Er zijn inmiddels al enkele taken ingevuld. (Een preekvoorziener is al gevonden. )

De Jeugdclub is nog op zoek naar leiding. Daar hoeft u zelf niet jong voor te zijn. Maar wel moet u iemand zijn die wel eens jongeren wil ontmoeten en mee wil maken hoe jongeren in het leven en geloof staan.

Bent u begaan met uw naaste dichtbij en ver weg? KIA-diaconie zoekt versterking nu er een paar diakenen hun taak bijna hebben afgerond.

Bent u meer van het aanpakken? Mankracht is nodig om de gebouwen schoon te houden.

De taakgroep voor de Start- en Gemeentezondag is op zoek naar leden die het een uitdaging vinden om buiten, op school, of waar dan ook een boeiende dag voor de gemeente te organiseren. Let u er wel op dat voor de taakgroepen al vergaderdata vastgesteld zijn (Kerst: 7-11 en 28-11, Pasen: 29-1, 12-1, 12-3, Start/Gemeentezondagen 19-6, 3-7 en 4-9).

Verder willen we jongeren vragen de lijst ook in te vullen. Muziek maken, lector zijn of beameren, zijn taken die jongeren vaak doen. Maar wisten jullie dat de taakgroepen voor Kerstmis, Pasen en voor de Start/Gemeentezondagen meestal ook een jongere als lid hebben? Omdat ze graag horen hoe jonge mensen deze diensten willen vieren.

Bij iemand langs gaan om namens de kerk mee te leven met lief en leed van gemeenteleden, omzien naar elkaar, dat is wat de wijkmedewerkers doen. Als u het mooi lijkt om dit ook te doen, kunt u zich nog opgeven.

Er zijn nog veel meer taken om uit te kiezen. Ook kunt u het aangeven als er iets is waar u de gemeente mee van dienst zou kunnen zijn, en wat niet op de lijst staat. Mocht u eerst meer informatie willen, dan kunt u dit ook aangegeven op het formulier. Vergeet uw naam, telefoonnummer en eventueel uw emailadres niet er onder te zetten. Doe mee en lever uw formulier in!

 

De Kerkenraad.      

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek:

zal vanaf juli 2019 nu voornamelijk crisispastoraat zijn waargenomen door Ds. J. Hoornenborg van Opende.(zie foto boven)

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Bezetting van de Kerkenraad

 

Preses 

 

 

Mw. ds. H.A.H. Maat.

Ouderling-Scriba 

Dieta Stokroos - Steursma

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkouderlingen

-----------------------------------

Wijkcoordinatoren:

 (geen kerkenraadsleden)

 

 

 

Tamme en Alie Zwama-Heys

Dirk en Ria Renkema

Dieuwke Reitsma-Wesselius.

 

Ouderling kerkrentmeester

Willem Faber

Kor Keegstra

Vacant

Jeugdouderling

Akke de Haan-Reitsma

Diakenen:

Halbe Donker

Minze en Feikje Van Dijk-Veenstra

 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ -- Lucas 19:37-38