Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Zorgen moet je doen... niet maken.

In onze gemeente maken tal van mensen zich zorgen. Hoe moet het verder met de
kerk? Met minder mensen en vooral ouderen, met moeite over het verlies van een
vertrouwde plek van samenkomst, met verdeeldheid over het gevoerde beleid, met een
afnemend aantal vrijwilligers. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Het opschrift is een uitspraak van Loesje, een collectief, van oorsprong uit Arnhem, dat
kritische en humoristische teksten schrijft. Ze vormen een spiegel waarin we onszelf
kunnen bekijken, vaak meteen glimlach.
Maar ook zetten ze je aan het denken..
Gelukkig zijn er mensen zoals ds. Henk de Roest, hoogleraar aan de Protestantse
Theologische Universiteit.
“Wees dankbaar dat je er bent. Ontdek welke schatten in de gemeente liggen
verborgen. Begin bij alles met waarderen wie je bent als gemeente en wat je allemaal in
Christus gekregen hebt. ....... Desnoods zijn we met een handjevol mensen kerk, dan
nog moet de kerk zich niet door vrees op sleeptouw laten nemen. Het is juist
omgekeerd, dat er mensen zijn die geloven, dát is het wonder.”
Hij wijst op brieven in het Nieuwe Testament, waarin hij, ondanks alle ambivalenties en
kritiek, verwondering ziet over het gegeven dat er te midden van alle andere
gemeenschappen überhaupt een gemeente van Jezus Christus is. En hij ziet dat zij in
zichzelf wordt gewaardeerd én bemind. We weten ook dat dit een gemeente was van
maximaal 40 mensen, aldus theoloog De Roest. Vanhem is ook het advies:
“laat je nietmeeslepen in de zuigkracht van het gemis”.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een aantal slepende problemen op te ruimen. En
wat heeft het opgeleverd? Mede dankzij een royale gift van onze kerkelijke gemeente
en vo
oral ook door de inzet van een zeer actieve stichting beschikt Doezum binnenkort
over een mooi dorpshuis. De afgestoten voormalige pastorie is dankzij particulier
initiatief prachtig verbouwd. En over afzienbare tijd wordt het dorp verrijkt met vijf
nieuwe
wooneenheden.
Een goede toekomst voor de prachtige Vituskerk is voor onze kerkelijke gemeenschap
en voor het dorp verzekerd door deze over te dragen aan de Stichting Oude Groninger
Kerken. Hetzelfde geldt binnenkort ook voor het statige kerkhof.
Kortom:
de kerkelijke gemeente is 'ontzorgd' en het dorp vaart er wel bij. Het resultaat
is ook dat de kerkelijke gemeenschap over een goede financiële buffer beschikt om het
kerk
-
zijn in de toekomst te ondersteunen. Mede daardoor kon geïnvesteerd worden in
appar
atuur die gemeenteleden en anderen in staat stelt de diensten in woord en beeld
thuis mee te beleven. Diensten die dankzij de inzet van de Werkgroep Vieringen
ondanks corona het afgelopen jaar door konden gaan.
Dit geldt ook voor het Pastoraat. Tal van vr
ijwilligers van de Pastoraatsgroep maakten
dat het 'omzien naar elkaar, onderlinge zorg en ondersteuning' ook in deze bijzondere
omstandigheden gestalte kon krijgen.
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Veel om ons ook de komende jaren voor te blijven inzetten.
En juist hier geldt: zorgen moet je doen ...Vandaar de oproep elders in dit blad.
Om met professor de Roest te spreken: “wij moeten nu investeren: een spiraal omhoog,
nu een kantelmoment, in plaats van een spiraal omlaag”.
 
Kor Keegstra
 
In het julinummer van Het Kompas heeft scriba Dieta Stokroos uit de kerkenraad van
14 juni het volgende gerapporteerd:
Toekomst PG Doezum: De ambtsdragers van buiten hebben aangegeven dat zij
uiterlijk eind december zullen terugtreden. De PG Doezum moet dan weer
op eigen benen staan, ook wat betreft de bemensing van het College van Diakenen,
het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad. In de kerkenraad hebben
we gesproken over de weg daar naar toe en de bereidheid van gemeenteleden
om een functie te vervullen (ambtsdrager of rentmeester) bij het in stand houden
van de PG Doezum.
We zijn dus op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden en rentmeesters. Enkele mensen
hebben zich inmiddels gemeld en daar zijn we blij mee. We zijn met hen in gesprek.
Desondanks roepen we u nogmaals op om zich te melden bij de scriba als u bereid bent
een ambt te vervullen in een nieuw te vormen kerkenraad: het ambt van ouderling,
ouderling-kerkrentmeester of diaken. Ook de Colleges van Kerkrentmeesters en van
Diakenen behoeven versterking. Behalve ambtsdragers zijn daar rentmeesters voor
nodig. Rentmeesters maken geen deel uit van de kerkenraad. Bent u daartoe bereid,
laat dat weten. Wij wijzen u in het bijzonder op het belang binnen de kerkenraad van de functies van
voorzitter en scriba.
 
Het is gebruikelijk, en ook kerkordelijk verplicht, om de gemeente te betrekken bij het
zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Kerkleden moeten de gelegenheid krijgen om
namen te noemen van gemeenteleden, die zij geschikt vinden om zitting te nemen in de
kerkenraad. Wilt u graag iemand aanbevelen, dan kunt u de naam van die persoon
schriftelijk en ondertekend (dus niet per email) doorgeven aan de scriba? Gaat het om
een specifiek ambt, wilt u dit daarbij dan vermelden?
Graag uiterlijk 15 september inleveren bij Dieta Stokroos, Krijthestraat 35.
 
Deze oproep zal in de kerkdienst van 29 augustus, respectievelijk 5 september worden
afgekondigd.
 
Namens de kerkenraad, Kor Keegstra, preses

Aan gemeenteleden van de PG Doezum

 
Zoals het nu lijkt zijn we nog wel een poosje aan huis gebonden. Het is dus niet mogelijk om kerkdiensten te organiseren. U kunt elke zondag kijken naar een speciale kerkdienst om 9.20 uur op NPO 2. Deze dienst zal bestaan uit een Bijbellezing, gebed, liederen en een overdenking. U kunt zelf een dienst zoeken en via Kerkomroep.nl beluisteren. Iedere week ontvangt u de zondagsbrief met daarop een meditatie, verzorgd door de gastpredikant die anders bij ons zou zijn voorgegaan in de dienst. Wanneer dit om één of andere reden niet lukt, zal er een meditatie van ds. Maat worden geplaatst. Wanneer u iets op de zondagsbrief vermeld wilt hebben onder de rubriek:  ‘Uit de gemeente’, dan kunt u dit doorgeven aan de scriba. 
 
Deze zondagsbrief zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen, evenals Het Kompas. De buren, familie en wijkmedewerkers zijn ingeschakeld om mee te helpen deze zondagsbrieven te bezorgen wanneer u geen mailadres heeft. Dit geldt ook voor Het Kompas. Voor degene die geen computer  heeft, zal een Kompas worden gedrukt. 
 
In de Vituskerk is een kerk-tv installatie  aangelegd. Deze installatie is inmiddels al gebruikt om de rouwdienst van de heer Popke Berend van der Velde uit te zenden. Het is gebleken dat dit prima heeft gewerkt. 
 
Denkt u: hebben ze mijn mailadres wel of niet, of: ik ben bereikbaar via de kinderen, familie of buren? Wilt u een mailtje (laten) sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan komt het goed en ontvangt u de kerkelijke post ook digitaal of op de manier hierboven beschreven. 
 
Heeft u hulp nodig? U kunt altijd contact opnemen met uw wijkmedewerker of diaken. 
 
 

Nieuws van de kerkenraad

 (Crisis)pastoraat     

                                

Voor pastorale bijstand is ds. Johan Hoornenborg (predikant Gereformeerde Kerk  Opende-Kornhorn) voor 6 uur per week, in principe op donderdag, beschikbaar. Hij is met instemming van de kerkenraad benoemd. Op hem kan - indien nodig - een beroep worden gedaan.

Het contact met ds. Hoornenborg loopt niet rechtstreeks, maar via de scriba of de leden van het pastorale team.

 

 

 

Pastoraal bezoek

Pastoraal bezoek:

zal vanaf juli 2019 nu voornamelijk crisispastoraat zijn waargenomen door Ds. J. Hoornenborg van Opende.(zie foto boven)

Pastorale zorg is de herderlijke zorg voor de gemeente, de zorg voor Jezus’ kudde. Herder zijn, dat betekent de kudde schapen bij elkaar houden, zorgen voor de schapen die het zwaar hebben en de schapen wijzen waar gras te vinden is. Ofwel; alle gemeenteleden bezoeken, omzien naar elkaar en praten over leven en geloof. En zo zijn de taken nu ook min of meer verdeeld. De wijkmedewerkers bezoeken alle leden, de wijkouderlingen zorgen dat er omgekeken wordt naar mensen die dat extra nodig hebben en als predikant ga ik met u graag het gesprek aan over uw leven en uw geloof. Hoe het pastoraat georganiseerd is vindt u hieronder.

-Er is een nieuwe indeling in 3 wijken voor het pastoraat. Deze heeft in het kompas gestaan.

-Twee maal per jaar komt het hele pastorale team (wijkouderlingen, wijkmedewerkers en predikant) bij elkaar, om de samenwerking af te stemmen en voor toerusting.

-De wijkmedewerkers gaan bij alle ingeschreven adressen een keer langs gedurende het seizoen.

-Bij geboorte, verhuizing vanuit een andere gemeente, huwelijksjubilea (25, 40, 45, 50,…)  en bijzondere verjaardagen ( 75, 80, 85,…) krijgt u bezoek van de kerk. Wijkouderlingen en wijkmedewerkers verdelen deze taak onderling. Bij deze feestelijke gelegenheden krijgt u dus óf uw wijkmedewerker op bezoek óf uw wijkouderling.

-Omdat in het ledenadministratiesysteem gegevens ontbreken, kunnen de wijkmedewerkers u om informatie vragen.

Meer artikelen...

  1. Bezetting van de Kerkenraad

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst