Kerkenraad

Informatie over\van de Kerkenraad

Telt alleen Goud? - Meditatie

 
Meditatie n.a.v. 2 Timotheüs 4:7
 
‘Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu
wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij
zal geven op de grote dag en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst
hebben uitgezien.’
Bij deze woorden van de apostel Paulus moest ik denken toen ik de schaatswedstrijden
van de Nederlanders op de Olympische spelen in Peking zag. Er werd goud gehaald
maar ook zilver en brons. De schaatsers die zilver of brons haalden kregen toch minder
aandacht van de verslaggevers. Toch vond ik het een geweldige prestatie van Patrick
Roest om zilver te halen op de 10 kilometer. De Zweed Nils van der Poel was beter op
die afstand en verbeterde met zijn snelheid ook het olympische record. Patrick Roest
was blij dat hij vóór Nils van der Poel zijn afstand mocht rijden en niet na Nils van der
Poel. Hij zei dat hij dan teveel gefocust zou zijn op de snelheid van Nils van der Poel en
teveel van zichzelf gevraagd zou hebben en zo het niet gered zou hebben met een
medaille. Hij bleef zichzelf en haalde zilver. Een grote prestatie maar het was ‘maar’
zilver.
Gelukkig gaat het er bij de Heer anders aan toe. Daar mogen we er op vertrouwen als
we Paulus met zoveel zekerheid horen spreken over de krans van gerechtigheid die de
Heer, de rechtvaardige rechter, aan hem zal geven als hij de wedloop, de marathon van
het leven heeft volbracht.
En niet alleen aan mij, zegt Paulus, maar aan allen die naar zijn komst hebben
uitgezien. Paulus zou de laatste zijn die van zichzelf zou zeggen dat hij goud gewonnen
heeft en daarom die krans van de gerechtigheid wel heeft verdiend.
Dat zegt hij ook niet. Hij zegt dat hij bij al zijn vallen en opstaan in zijn leven naar
Jezus heeft uitgezien. Dat geeft hem de rust en de zekerheid dat zijn dood niet het
einde zal zijn, maar een begin van een geluk groter dan hij kan bevatten. Wat een
vreugde en innerlijke rust mag dat besef ook ons geven, dat ook wij tijdens onze
marathon van het leven geen goud hoeven te halen.
 
Ds. Johan Hoornenborg
 
Van de kerkenraad
 
De kerkenraad

Nieuws uit de classis Groningen-Drenthe

Matteüs 28:7 ‘Hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten; Hij gaat
jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien’
Met Pasen gaat het om dat andere kijken. De bijbelschrijvers gebruiken niet voor
niets zo vaak het woordje ‘zien’ in hun verhalen.
 
Meditatie: Kijken met andere ogen
Matteüs 28:7 ‘Hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten; Hij gaat
jullie voor naar Galilea, daar zul je Hem zien’
Met Pasen gaat het om dat andere kijken. De bijbelschrijvers gebruiken niet voor
niets zo vaak het woordje ‘zien’ in hun verhalen. ‘En zie, dit is de plaats waar hij
gelegen heeft. Ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: ‘Hij is opgestaan uit
de dood, en dit moeten jullie weten: en zie, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar
zul je hem zien.’ We mogen vanaf Pasen met andere ogen leren kijken naar onze
werkelijkheid.
Het blijven natuurlijk vreemde dingen die gebeurd zijn: een verschijning van een
engel, de aardbeving als begeleiding van die
verschijning, de mededeling dat Jezus is opgewekt,
terwijl het hoe van die opwekking ons niet wordt
verteld. Het tenietdoen van de dood blijft een
geheimenis, maar ondanks al onze verwondering,
verbazing en vragen kunnen we, door er met
nieuwe ogen naar te zien, dit doortrekken naar ons
eigen bestaan, naar de veranderingen binnen de
kerk, naar de toekomst.
Alles wat gebeurd is, wat nu gebeurt en nog
gebeuren zal staat in het teken van het
paasverhaal. Dat moet ons hoop geven en het
inzicht dat alles uiteindelijk ten goede komt. Dat
God weet wat wij zoeken en het ons op Zijn eigen,
wonderbaarlijke wijze zal geven.
Zien mogen we, vanaf paasnacht met nieuwe ogen.
Ogen die anders kunnen zien, met een tweede blik.
Ogen vol van hoop en vertrouwen.
God weet van ons zoeken en worstelen en vragen, maar laat een nieuw begin
zien.
Dat geeft hoop, dat geeft troost.
De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!!
 
Gezegende Paasdagen.
Ds. Ellen Peersmann

Zorgen moet je doen... niet maken.

In onze gemeente maken tal van mensen zich zorgen. Hoe moet het verder met de
kerk? Met minder mensen en vooral ouderen, met moeite over het verlies van een
vertrouwde plek van samenkomst, met verdeeldheid over het gevoerde beleid, met een
afnemend aantal vrijwilligers. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Het opschrift is een uitspraak van Loesje, een collectief, van oorsprong uit Arnhem, dat
kritische en humoristische teksten schrijft. Ze vormen een spiegel waarin we onszelf
kunnen bekijken, vaak meteen glimlach.
Maar ook zetten ze je aan het denken..
Gelukkig zijn er mensen zoals ds. Henk de Roest, hoogleraar aan de Protestantse
Theologische Universiteit.
“Wees dankbaar dat je er bent. Ontdek welke schatten in de gemeente liggen
verborgen. Begin bij alles met waarderen wie je bent als gemeente en wat je allemaal in
Christus gekregen hebt. ....... Desnoods zijn we met een handjevol mensen kerk, dan
nog moet de kerk zich niet door vrees op sleeptouw laten nemen. Het is juist
omgekeerd, dat er mensen zijn die geloven, dát is het wonder.”
Hij wijst op brieven in het Nieuwe Testament, waarin hij, ondanks alle ambivalenties en
kritiek, verwondering ziet over het gegeven dat er te midden van alle andere
gemeenschappen überhaupt een gemeente van Jezus Christus is. En hij ziet dat zij in
zichzelf wordt gewaardeerd én bemind. We weten ook dat dit een gemeente was van
maximaal 40 mensen, aldus theoloog De Roest. Vanhem is ook het advies:
“laat je nietmeeslepen in de zuigkracht van het gemis”.
Het afgelopen jaar is hard gewerkt om een aantal slepende problemen op te ruimen. En
wat heeft het opgeleverd? Mede dankzij een royale gift van onze kerkelijke gemeente
en vo
oral ook door de inzet van een zeer actieve stichting beschikt Doezum binnenkort
over een mooi dorpshuis. De afgestoten voormalige pastorie is dankzij particulier
initiatief prachtig verbouwd. En over afzienbare tijd wordt het dorp verrijkt met vijf
nieuwe
wooneenheden.
Een goede toekomst voor de prachtige Vituskerk is voor onze kerkelijke gemeenschap
en voor het dorp verzekerd door deze over te dragen aan de Stichting Oude Groninger
Kerken. Hetzelfde geldt binnenkort ook voor het statige kerkhof.
Kortom:
de kerkelijke gemeente is 'ontzorgd' en het dorp vaart er wel bij. Het resultaat
is ook dat de kerkelijke gemeenschap over een goede financiële buffer beschikt om het
kerk
-
zijn in de toekomst te ondersteunen. Mede daardoor kon geïnvesteerd worden in
appar
atuur die gemeenteleden en anderen in staat stelt de diensten in woord en beeld
thuis mee te beleven. Diensten die dankzij de inzet van de Werkgroep Vieringen
ondanks corona het afgelopen jaar door konden gaan.
Dit geldt ook voor het Pastoraat. Tal van vr
ijwilligers van de Pastoraatsgroep maakten
dat het 'omzien naar elkaar, onderlinge zorg en ondersteuning' ook in deze bijzondere
omstandigheden gestalte kon krijgen.
Er is veel om dankbaar voor te zijn. Veel om ons ook de komende jaren voor te blijven inzetten.
En juist hier geldt: zorgen moet je doen ...Vandaar de oproep elders in dit blad.
Om met professor de Roest te spreken: “wij moeten nu investeren: een spiraal omhoog,
nu een kantelmoment, in plaats van een spiraal omlaag”.
 
Kor Keegstra
 
In het julinummer van Het Kompas heeft scriba Dieta Stokroos uit de kerkenraad van
14 juni het volgende gerapporteerd:
Toekomst PG Doezum: De ambtsdragers van buiten hebben aangegeven dat zij
uiterlijk eind december zullen terugtreden. De PG Doezum moet dan weer
op eigen benen staan, ook wat betreft de bemensing van het College van Diakenen,
het College van Kerkrentmeesters en de kerkenraad. In de kerkenraad hebben
we gesproken over de weg daar naar toe en de bereidheid van gemeenteleden
om een functie te vervullen (ambtsdrager of rentmeester) bij het in stand houden
van de PG Doezum.
We zijn dus op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden en rentmeesters. Enkele mensen
hebben zich inmiddels gemeld en daar zijn we blij mee. We zijn met hen in gesprek.
Desondanks roepen we u nogmaals op om zich te melden bij de scriba als u bereid bent
een ambt te vervullen in een nieuw te vormen kerkenraad: het ambt van ouderling,
ouderling-kerkrentmeester of diaken. Ook de Colleges van Kerkrentmeesters en van
Diakenen behoeven versterking. Behalve ambtsdragers zijn daar rentmeesters voor
nodig. Rentmeesters maken geen deel uit van de kerkenraad. Bent u daartoe bereid,
laat dat weten. Wij wijzen u in het bijzonder op het belang binnen de kerkenraad van de functies van
voorzitter en scriba.
 
Het is gebruikelijk, en ook kerkordelijk verplicht, om de gemeente te betrekken bij het
zoeken naar nieuwe ambtsdragers. Kerkleden moeten de gelegenheid krijgen om
namen te noemen van gemeenteleden, die zij geschikt vinden om zitting te nemen in de
kerkenraad. Wilt u graag iemand aanbevelen, dan kunt u de naam van die persoon
schriftelijk en ondertekend (dus niet per email) doorgeven aan de scriba? Gaat het om
een specifiek ambt, wilt u dit daarbij dan vermelden?
Graag uiterlijk 15 september inleveren bij Dieta Stokroos, Krijthestraat 35.
 
Deze oproep zal in de kerkdienst van 29 augustus, respectievelijk 5 september worden
afgekondigd.
 
Namens de kerkenraad, Kor Keegstra, preses

Nieuws van de kerkenraad

 (Crisis)pastoraat     

                                

Voor pastorale bijstand is ds. Johan Hoornenborg (predikant Gereformeerde Kerk  Opende-Kornhorn) voor 6 uur per week, in principe op donderdag, beschikbaar. Hij is met instemming van de kerkenraad benoemd. Op hem kan - indien nodig - een beroep worden gedaan.

Het contact met ds. Hoornenborg loopt niet rechtstreeks, maar via de scriba of de leden van het pastorale team.

 

 

 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. -- Kolossenzen 2:6-7