KerkInActie Diaconie

Informatie over\van KerkInActie - Diaconie

Van de College van diakenen

Geef energie! Westerkwartier
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier.
 
Zuidhorn 7 juli 2022
Geacht college van diakenen, geachte leden van de
kerkenraad/parochieraad,
 
Solidariteitsactie
Op initiatief van Stichting Platform van Kerken Westerkwartier (PKW) en Stichting
Leergeld Westerkwartier – Noordenveld heeft het Samenwerkingsverband
Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier (SVW) het project “ Geef energie!
Westerkwartier ” gelanceerd. Het SVW wordt gevormd door: Platform van Kerken
Westerkwartier (PKW), SchuldHulpMaatje Westerkwartier (SHMW), Leergeld
Westerkwartier- Noordenveld, Humanitas en de Voedselbank.
Deze organisaties geloven in delen en verbondenheid tussen mensen. Dat
mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom
organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke
solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier,
particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven
water kunnen houden, te ondersteunen.
Bijdragen overheden voor iedereen
De overheid tracht de problematiek van o.m. de fors gestegen energielasten te
verlichten door generieke compensatie maatregelen door een verlaging van de
energielasten voor iedereen! Of men het nu echt nodig heeft of niet, terwijl hier juist
maatwerk op z’n plaats is!
Door deze generieke maatregelen ontvangt een gemiddeld huishouden in totaal € 540,
nl. € 400 door de verlaging van de energiebelasting en € 140 door de verlaging van de
BTW van 21% naar 9%.
Extra bijdragen overheden voor de minima
De Rijksoverheid heeft bepaald dat er voor de mensen die rondom het bijstandsniveau
zitten een éénmalige uitkering van € 800 via de eigen gemeente aangevraagd kan
worden. De gemeente Westerkwartier geeft bovenop de € 800 nog een extra bedrag
van € 200.
Het gaat om mensen voor wie de volgende inkomenscriteria gelden voor alleenstaanden
en gezinnen zonder kinderen 120% en voor gezinnen met kinderen 130% van het
bijstandsniveau.
Mensen die (net) boven deze criteria zitten, kunnen eveneens een aanvraag indienen.
Er wordt niet alleen naar het inkomen gekeken, maar ook worden de noodzakelijk te
maken uitgaven in de beoordeling tot tegemoetkoming meegenomen.
Circa 2000 huishoudens in het Westerkwartier in de problemen
Veel huishoudens (circa 2000) in het Westerkwartier die op of rond het bijstandsniveau
leven, zijn niet in staat om de zeer verontrustende en snel stijgende kosten van energie
en levensonderhoud op te vangen. Ook de ondersteuning van de overheden is in een
flink aantal gevallen niet toereikend! Hiervoor is het project “ Geef Energie!
Westerkwartier ” van het SVW in het leven geroepen. Via het Noodfonds
Westerkwartier willen wij de mensen die nog steeds deze kosten niet kunnen opbrengen
een extra tegemoetkoming maandelijks doen toekomen. Daarbij willen we maatwerk
leveren, afgestemd op de situatie van degene die extra ondersteuning nodig heeft.
Stichting Noodfonds Westerkwartier waarin de genoemde organisaties samenwerken,
probeert daarom financiële middelen bij elkaar te brengen. Bij de gemeente
Westerkwartier is een forse subsidie aangevraagd en deze is intussen verkregen. Maar
dit bedrag is nog steeds niet voldoende om bij de mensen waar het hier om gaat de
nood te lenigen.
Bekendmaken binnen eigen kerkelijke gemeente
Vandaar dat wij ook een beleefd doch klemmend beroep op u doen om onze
solidariteitsactie in uw gemeente bekend te maken o.a. via de af te kondigen
mededelingen in de diensten, blijvende aandacht via artikelen in de kerkbladen,
projectie op aanwezige beamer etc. We zijn ons ervan bewust dat kerkmensen
gevraagd worden om financiële bijdragen voor allerlei goede doelen, maar we willen u
erop wijzen dat de compensatie van de Rijksoverheid voor een belangrijk deel ook
terecht komt bij mensen die in principe niet in de problemen komen door een hogere
energierekening. Wij doen een beroep op deze mensen om bij te dragen aan onze
solidariteitsactie. Wij hopen dat zij bereid zijn om het eerder genoemde bedrag geheel
of gedeeltelijk te storten t.b.v. het Noodfonds.
Bijdragen van de kerken in het Westerkwartier
Wij vragen de diaconieën om, als het mogelijk is, een financiële bijdrage t.b.v. dit
project aan het Noodfonds te leveren! En zo mogelijk in het najaar van 2022 een aantal
collectes te houden, tijdens de looptijd van het project. (voorlopig 31 dec. 2022) 
Donaties van individuele kerkleden/parochianen
Zouden de kerkleden/parochianen hun compensatie zo mogelijk kunnen overmaken
naar de eigen diaconie? De diaconieën kunnen dit dan overmaken naar het Noodfonds
Westerkwartier. Waarom? Een belangrijk argument hierbij is: dat wij bijv. bij de
verantwoording e.d. naar onze samen werkingspartners, maar ook naar onze kerken,
lokale overheid, dit i.v.m. de subsidie die door hen is verleend en ook om duidelijk te
kunnen maken, hoeveel wij als kerken hebben bijgedragen.
Wij zullen u uiteraard regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Wij zijn graag bereid, indien gewenst, u van nadere informatie te voorzien.
Wij danken u alvast voor de medewerking!
 
 
Met hartelijke groet,
Klaas A. Wildeboer
Voorzitter PKW-SHMW-SNW

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland

Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland
Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

 

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer  NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. ‘Geef licht aan vluchtelingenkinderen’  december 2021

Dorcas

DORCAS
De Dorcas Voedselactie wordt zoals gebruikelijk
gehouden in de week rondom Dankdag voor gewas en arbeid.
De collecte van 7 november is hiervoor bestemd.
 
WAT IS DE DORCAS VOEDSELACTIE?
De voedselactie bestaat uit het inzamelen van geld in
Nederland in de maand november. Vervolgens kopen we in
het buitenland de producten in, stellen we de pakketten
samen en verspreiden we deze onder kwetsbare mensen. De
landen die meedoen zijn Albanië, Roemenië, Moldavië en Oekraïne.
 
'DE PRODUCTEN ZIJN ERG WAARDEVOL VOOR MIJ'
De 61-jarige Elisabeta uit Roemenië is een van de ouderen die vorig
jaar een voedselpakket van Dorcas heeft ontvangen. Vanwege haar
kwetsbare gezondheid en het coronavirus komt ze nauwelijks de deur uit.
Ze is dankbaar voor het voedselpakket én voor de sociale contacten die
ze via de medewerkers nog heeft.
 
HOE WORDT UW FINANCIËLE BIJDRAGE BESTEED?
Met de opbrengst van de voedselactie in november worden er lokaal
producten in Oost-Europa gekocht. We maken hiervan pakketten met een
waarde van 15 euro. Onze lokale partners (kerken of andere organisaties)
en vrijwilligers zorgen voor de inkoop, het samenstellen en de
verspreiding. Zij weten namelijk het beste wat er in een pakket moet
komen en welke mensen een pakket nodig hebben. De voedselpakketten
worden in de wintermaanden uitgedeeld aan kwetsbare ouderen en kinderen.
Soms wordt het ook uitgedeeld aan gezinnen die wel een bemoediging
kunnen gebruiken.
Maar een deel van de opbrengst van de Dorcas Voedselactie gebruiken we
ook voor ons werk in Oost-Europa gericht op een betere toekomst. Het
gaat dan bijvoorbeeld om programma's gericht op economische
ontwikkeling, zoals het opstarten van eigen bedrijven of het volgen van vaktrainingen.
Daarnaast gaat het geld ook naar programma's gericht op de ontwikkeling
van kinderen. Denk daarbij aan huiswerkbegeleiding, Roma-programma's, en lifeskillsprogramma's.
Door hier op jonge leeftijd in te investeren,
zorgen we voor een gezonde toekomst voor de kinderen.
 
OVER DORCAS
Wij hebben een christelijke identiteit en willen dat graag uitstralen.
We zetten ons in om de opdracht van Jezus Christus te vervullen: zorgen
voor de armen en verdrukten (Mattheüs 25: 31-46). Dorcas en onze
partnerorganisaties zijn vanuit geloofsovertuiging gemotiveerd om in
actie te komen voor mensen in nood. Daarbij willen we iedereen helpen, 
ongeacht ras, religie, geslacht of politieke overtuiging.
 
Aly Kloosterman

Tuuntje te Opende

 

Tuuntje is een werk, leer en sociale ontmoetingsplek in het Westerkwartier van Groningen. Wij kweken verse groenten en fruit voor de voedselbanken. Een inspirerende plek van maatschappelijk belang, waar mensen van alle leeftijden samenkomen. Waar we samen werken aan de teelt van verse en gezonde groenten en fruit voor alle voedselbanken in de provincie. De productie gebeurt zoveel mogelijk op een natuurlijke wijze, zonder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

Naast gezellig samenwerken zijn er plannen om ook educatieve projecten en andere activiteiten te organiseren. We willen meer zijn dan een plek waar vrijwilligers een werkbesteding vinden. In samenwerking met de gemeenten willen we extra activeringsplekken aanbieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Meetellen en meedoen zijn vanzelfsprekende uitgangspunten bij de opzet van Tuuntje.

Heb je zin om eens mee te helpen of heb je suggesties voor activiteiten, neem dan gerust contact op via telefoon: 06 381 288 97 of stuur een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Je mag ook langskomen op de tuin om een kijkje te nemen (Broersma’s reed 6a in Opende), je bent van harte welkom . De tuin is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. In overleg is het mogelijk ook op zaterdag mee te werken. 

We hopen dat ‘Tuuntje’ook op uw steun mag rekenen.

Namens de Kia/diaconie

Feikje van Dijk

 

 

Meer artikelen...

  1. Giften

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. -- Jesaja 43:18-19