College van kerkrentmeesters

Informatie over\van het college van kerkrentmeesters

Nieuws van college van kerkrentmeesters

- De vorige keer heb ik geschreven over de grondverontreiniging op het perceel
aan de Perastraat. Wiertsema & Partners heeft namens de Protestantse
gemeente te Doezum de saneringsaanvraag ingediend. We hebben bericht van
ontvangst gekregen van de Provincie Groningen.
- De Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-
Drenthe (CCBB) heeft in het licht van de einddatum van de intentieovereenkomst
met de Stichting Dorpshuis Doezum de kerkenraad gevraagd naar de stand van
zaken. Namens de kerkenraad heeft het college geantwoord dat de
overeenkomst vermoedelijk verlengd moet worden gezien de doorlooptijd van de
bodemsanering en de ́corona-hapering’ bij de fondswerving, maar dat we goede
hoop hebben dat het stichtingsbestuur na de zomer haar fiat kan geven aan de
overdracht van de Haven met pastorie.
- De rekening 2019 van de kerkelijke gemeente (dus die van de CvK en niet die
van de Diaconie) en de daarbij behorende verklaring van de kerkenraad is door
onze boekhouder net op tijd ingediend bij de CCBB. Van de kerkordelijke
mogelijkheid om commentaar te leveren op de concept-rekening 2019 bij de
scriba is geen gebruik gemaakt. Voor 1 juli a.s. zullen nog de ANBI-gegevens op
de website aanpast worden.
- De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat op ons verzoek een
overnamerapport opstellen voor het kerkhof rond st. Vitus. Het bestuur van de
SOGK moet uiteindelijk beslissen of zij bereid is het kerkhof over te nemen en
onder welke voorwaarden (waaronder de hoogte van de bruidsschat).
- De overdracht van st. Vitus aan de SOGK zal plaatsvinden op 1 oktober. De
schriftelijke goedkeuring van de CCBB was al binnen. Vanwege de coronacrisis zal
het gezelschap zeer beperkt zijn. De Protestantse gemeente te Doezum wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Willem Faber.

College van Kerkrentmeesters

De (financiële) middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. Het speelt een rol bij het benoemen van een predikant of kerkelijk werker, het organiseren van activiteiten, het samenwerken met andere gemeenten en partners, het onderhouden van het gebouw. De wijze waarop het geld wordt besteed zegt vaak meer over de gemeente dan allerlei beschouwingen.

Wat doet het college van Kerkrentmeesters?

Het College van kerkrentmeesters heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Ingrijpende keuzen

De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. In steeds meer gemeenten dalen de inkomsten, onder meer door afname van het aantal leden en van de betrokkenheid van de leden. Als een gemeente minder geld te besteden heeft, kan die voor ingrijpende keuzen komen te staan, bijvoorbeeld: • het aantrekken van een predikant of kerkelijk werker in deeltijd, in plaats van een volledige aanstelling; • het samenvoegen met een buurgemeente, het delen van een predikant of het combineren van activiteiten; • het noodgedwongen sluiten van het kerkgebouw.

Algemene informatie

Rekeningnummers kerken: Let op! nieuwe rekeningnummers.

Vaste vrijwillige bijdrage                            NL50 RABO 0373 7355 96

                                                               t.n.v. College van Kerkrentmeesters

                                                               Protestantse Gemeente Doezum.

 

Collectebonnen                                              NL89 RBRB 0931 2964 98

                                                                     t.n.v. Protestantse Gemeente Doezum

Collectebonnen kunnen worden afgehaald bij: Assurantiekantoor J. Hoeksema en Z.n., Marktplein 9 te Grootegast.

Restauratiefonds St. Vituskerk              giro 30.14.077

                                                          bank 32.37.20.013

Kerk in Actie                                       NL68 RABO 0323 7462 25

 

World Servants Groep;

Surhuisterveen-Doezum                         NL64 RABO 0126 7587 94  t.n.v.: Jeugdraad inzake World Servants.

 

Collectes gemeentebreed

Januari                                                         Actie Kerkbalans

week voor Pasen                                         Paascollecte

September                                                   Solidariteitskas

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft bevrijd door zijn bloed, die een koninkrijk uit ons gevormd heeft en ons heeft gemaakt tot priesters voor God, zijn Vader – aan hem komt de eer toe en de macht, tot in eeuwigheid. Amen. -- Openbaring 1:4-6