College van kerkrentmeesters

Informatie over\van het college van kerkrentmeesters

Actie kerkbalans 2021

 

Protestantse gemeente te Doezum

Krijthestraat 35

9863 PN Doezum                                   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Samen van betekenis voor onze gemeente

Doezum, 10 februari 2021

  

Geacht gemeentelid / geachte familie,

 Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen. Gedurende het afgelopen jaar heeft corona ons daarbij behoorlijk dwars gezeten. En bij meerderen onder ons ook onzekerheid over de toekomst van onze kerkelijke gemeente te Doezum. Toch zijn we samen blijven vieren en elkaar blijven bemoedigen. In de kerk, via kerkomroep.nl en recent via kerkdienstgemist.nl. Door zondagsbrieven en het Kompas. En denk ook aan het onderlinge pastoraat.  

Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2021 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Laten we als gemeente ook anno 2021 een waardevolle plek in Doezum zijn. Alleen met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook dit jaar voortzetten, en in betere tijden uitbreiden. 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Mogen wij dit jaar op u rekenen?

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

U kunt die overmaken op bankrekening NL50 RABO 0373 7355 96 ten name van CvK Protestantse Gemeente

Doezum.

 

Met vriendelijke groet,

 

Bert Oldewarris en Martijn Veenstra, kerkrentmeesters

Dieta Stokroos, scriba kerkenraad 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naschrift:  

Diegenen, waarvan het mailadres bekend is, ontvangen ons verzoek om een financiële bijdrage zowel per brief als digitaal.  Mocht u dit jaar uw bijdrage willen betalen, stuur ons dan alstublieft per mail een toezegging naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Dit geeft ons tijdig een beter zicht op het financieel resultaat en onze financiële mogelijkheden. Daarvoor dank.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

 

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Ook de kerk van Doezum hoort daarbij. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit de actie ‘Kerkbalans’ vormen de financiële basis ook voor onze plaatselijke gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen. U zult begrijpen dat de Actie Kerkbalans het komende jaar door het corona-virus iets anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om als samenbindende factor contact te houden met onze gemeenteleden. Na de jaarwisseling, in januari 2021, ontvangt u daarom een brief van het College van Kerkrentmeesters van de PG Doezum met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Doezum, namens deze, Willem Faber. Van het College van Kerkrentmeesters We werden nog steeds gehinderd door corona, maar de vergadering van 3 december kon gelukkig doorgaan in de Vituskerk. Het laatste kwartaal is voor het College van Kerkrentmeesters heel druk geweest. Met de jaarwisseling in zicht was er druk op de 13 ketel om belangrijke onderdelen van het gebouwenbesluit te effectueren. Ik beperk me tot de ‘beslommeringen’ wat betreft de overdracht van onroerende goederen. - De provincie Groningen heeft ingestemd met het evaluatierapport van de bodemsanering en daarvoor een beschikking afgegeven. De race is bijna gelopen, wat rest is het uitzitten van de bezwaartermijn. - In het overleg met de Stichting Dorpshuis Doezum hadden we tegen elkaar gezegd dat 15 december een mooie datum zou zijn voor de notariële overdracht. Ambitieus dat wel, maar onder druk wordt alles vloeibaar. En het is gelukt!! Notariële aktes zijn voor ons geen dagelijkse kost, maar zijn wel bepalend voor wat wordt overgedragen aan rechten en verplichtingen. Omdat de Haven, het Anker en de pastorie bouwkundig aan elkaar verweven zijn is daarom een aparte erfdienstbaarheid gevestigd in de notariële akte. - Na het passeren van de akte voor de overdracht van het Dorpshuis kon met de fa. Notebomer de akte voor de overdracht van het verenigingsgebouw passeren. En wel direct na die voor het kerkgebouw, omdat we de zekerheid wilden hebben van gelijktijdige overdracht. - Jammer genoeg konden we niet fysiek aanwezig zijn bij de overdrachten vanwege corona. We hebben daarom voorafgaand schriftelijke volmachten getekend bij het notariskantoor te Grootegast. Ondanks dat we er niet bij konden zijn is het toch een gedenkwaardig moment. Meer dan een halve eeuw is er samengekomen en gekerkt in het Anker en de Haven door Doezumers, zijn er vieringen geweest al dan niet met plechtigheden als doop, belijdenis, rouw en trouw, en hebben gemeenteleden zich ingezet voor dagelijks onderhoud en beheer. En dan wordt zo´n kerkgebouw afgestoten onder druk van de omstandigheden. Dat gaat niet in de koude kleren zitten, dat doet pijn. Des te meer zijn we verheugd dat de Stichting Dorpshuis Doezum het kerkgebouw overneemt, er een nieuwe plaats van samenkomst realiseert in het dorp en als ik de bouwtekeningen goed bekijk wordt dat een fantastisch mooi dorpshuis. Ongetwijfeld zullen er nog hobbels opdoemen, maar met veel doorzettingsvermogen en gemeenschapszin mag dat in Doezum geen probleem zijn. Wij wensen de bestuursleden en het dorp wat dat betreft het allerbeste toe. - Aan de levering bij de notaris van het kerkgebouw en het verenigingsgebouw gaat nogal wat vooraf. Bij een woning is de oplevering normaal gesproken ontruimd, maar in ons geval niet. Lange tijd is een groep gemeenteleden volop in de weer geweest om zorgvuldig te kijken wat over moest. Dat brengt moeilijke keuzes met zich mee, want van nature hebben we de neiging om te bewaren. Ook moeten er zaken worden afgevoerd. Maar daarmee waren de gebouwen nog niet volledig ontruimd. De oplossing om alles in de afvalcontainer te kieperen had niet onze voorkeur. Overtollig materiaal kan misschien (tijdelijk) goed worden gebruikt bij de verbouw of latere exploitatie van het dorpshuis. Bovendien waren van veel voormalige gebruikers nog bezittingen aanwezig. Dus dat gooi je niet zomaar weg. Met het Dorpshuis hebben we afgesproken dat alles wat achterblijft hen toebehoort en dat zij contact zullen leggen met de eigenaren van achtergebleven spullen. En als het later overbodig wordt kunnen ze het misschien verkopen. - Dan de pastorie. Ook deze is verkocht. Nadat de gemeente Westerkwartier een omgevingsvergunning had verleend om in afwijking van het bestemmingsplan reguliere bewoning toe te staan was de weg vrij voor de makelaar om de woning op de markt te 14 brengen. Toen ging het snel. Wij hebben volmacht aan de notaris gegeven voor de overdracht, die nog dit jaar zal plaatsvinden. - Als bestuurders van het College van Kerkrentmeesters hebben Martijn Veenstra (secretaris) en Willem Faber (voorzitter) dus drie volmachten getekend (voor overdracht kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie) en dat hebben we gedaan op vrijdag 11 december. Ook was toen aanwezig Kor Keegstra. Samen met Willem Faber vertegenwoordigen zij momenteel de Diaconie. En dat bood de mogelijkheid voor het passeren van de notariële akte voor de overdacht van het kerkhof rondom de Vituskerk van de kerkelijke gemeente aan de Diaconie. Dit hoofdstuk van de gebouwen is dus bijna afgerond. Maar er valt nog veel te doen. Na de jaarwisseling gaan we de rekening 2020 opmaken van de kerkelijke gemeente en dan weten we de financiële startpositie van de Protestantse gemeente te Doezum. Belangrijk om te weten, want we moeten samen een nieuwe toekomst uitstippelen.

U doet toch mee?

 

Ik wens u allen veel gezondheid toe en gezegende kerstdagen,

namens het College van Kerkrentmeesters, Willem Faber ONS GR

Solidariteitskas

Geacht gemeentelid,

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het woord solidariteit slechts één keer te vinden. Die ene zin is echter zeer krachtig en veelzeggend. “En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.” (Hebreeën 13:16) Door uw bijdrage - een offer - aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Bijdragen Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. U kunt uw bijdrage storten op NL50RABO 0373 7355 96 t.n.v. Cvk Protestantse  Gemeente Doezum.

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Uw college van Kerkrentmeesters.

Nieuws van college van kerkrentmeesters

- De vorige keer heb ik geschreven over de grondverontreiniging op het perceel
aan de Perastraat. Wiertsema & Partners heeft namens de Protestantse
gemeente te Doezum de saneringsaanvraag ingediend. We hebben bericht van
ontvangst gekregen van de Provincie Groningen.
- De Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Groningen-
Drenthe (CCBB) heeft in het licht van de einddatum van de intentieovereenkomst
met de Stichting Dorpshuis Doezum de kerkenraad gevraagd naar de stand van
zaken. Namens de kerkenraad heeft het college geantwoord dat de
overeenkomst vermoedelijk verlengd moet worden gezien de doorlooptijd van de
bodemsanering en de ́corona-hapering’ bij de fondswerving, maar dat we goede
hoop hebben dat het stichtingsbestuur na de zomer haar fiat kan geven aan de
overdracht van de Haven met pastorie.
- De rekening 2019 van de kerkelijke gemeente (dus die van de CvK en niet die
van de Diaconie) en de daarbij behorende verklaring van de kerkenraad is door
onze boekhouder net op tijd ingediend bij de CCBB. Van de kerkordelijke
mogelijkheid om commentaar te leveren op de concept-rekening 2019 bij de
scriba is geen gebruik gemaakt. Voor 1 juli a.s. zullen nog de ANBI-gegevens op
de website aanpast worden.
- De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) gaat op ons verzoek een
overnamerapport opstellen voor het kerkhof rond st. Vitus. Het bestuur van de
SOGK moet uiteindelijk beslissen of zij bereid is het kerkhof over te nemen en
onder welke voorwaarden (waaronder de hoogte van de bruidsschat).
- De overdracht van st. Vitus aan de SOGK zal plaatsvinden op 1 oktober. De
schriftelijke goedkeuring van de CCBB was al binnen. Vanwege de coronacrisis zal
het gezelschap zeer beperkt zijn. De Protestantse gemeente te Doezum wordt
vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het College van Kerkrentmeesters.
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Willem Faber.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst