Actie kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de kerk van morgen!

 

De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit keer met een krachtig thema dat goed de noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Ook de kerk van Doezum hoort daarbij. Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor inzetten. We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit de actie ‘Kerkbalans’ vormen de financiële basis ook voor onze plaatselijke gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor het voortbestaan van de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een bijdrage vragen. U zult begrijpen dat de Actie Kerkbalans het komende jaar door het corona-virus iets anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra uitgaven gedaan om als samenbindende factor contact te houden met onze gemeenteleden. Na de jaarwisseling, in januari 2021, ontvangt u daarom een brief van het College van Kerkrentmeesters van de PG Doezum met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de toekomst. Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Doezum, namens deze, Willem Faber. Van het College van Kerkrentmeesters We werden nog steeds gehinderd door corona, maar de vergadering van 3 december kon gelukkig doorgaan in de Vituskerk. Het laatste kwartaal is voor het College van Kerkrentmeesters heel druk geweest. Met de jaarwisseling in zicht was er druk op de 13 ketel om belangrijke onderdelen van het gebouwenbesluit te effectueren. Ik beperk me tot de ‘beslommeringen’ wat betreft de overdracht van onroerende goederen. - De provincie Groningen heeft ingestemd met het evaluatierapport van de bodemsanering en daarvoor een beschikking afgegeven. De race is bijna gelopen, wat rest is het uitzitten van de bezwaartermijn. - In het overleg met de Stichting Dorpshuis Doezum hadden we tegen elkaar gezegd dat 15 december een mooie datum zou zijn voor de notariële overdracht. Ambitieus dat wel, maar onder druk wordt alles vloeibaar. En het is gelukt!! Notariële aktes zijn voor ons geen dagelijkse kost, maar zijn wel bepalend voor wat wordt overgedragen aan rechten en verplichtingen. Omdat de Haven, het Anker en de pastorie bouwkundig aan elkaar verweven zijn is daarom een aparte erfdienstbaarheid gevestigd in de notariële akte. - Na het passeren van de akte voor de overdracht van het Dorpshuis kon met de fa. Notebomer de akte voor de overdracht van het verenigingsgebouw passeren. En wel direct na die voor het kerkgebouw, omdat we de zekerheid wilden hebben van gelijktijdige overdracht. - Jammer genoeg konden we niet fysiek aanwezig zijn bij de overdrachten vanwege corona. We hebben daarom voorafgaand schriftelijke volmachten getekend bij het notariskantoor te Grootegast. Ondanks dat we er niet bij konden zijn is het toch een gedenkwaardig moment. Meer dan een halve eeuw is er samengekomen en gekerkt in het Anker en de Haven door Doezumers, zijn er vieringen geweest al dan niet met plechtigheden als doop, belijdenis, rouw en trouw, en hebben gemeenteleden zich ingezet voor dagelijks onderhoud en beheer. En dan wordt zo´n kerkgebouw afgestoten onder druk van de omstandigheden. Dat gaat niet in de koude kleren zitten, dat doet pijn. Des te meer zijn we verheugd dat de Stichting Dorpshuis Doezum het kerkgebouw overneemt, er een nieuwe plaats van samenkomst realiseert in het dorp en als ik de bouwtekeningen goed bekijk wordt dat een fantastisch mooi dorpshuis. Ongetwijfeld zullen er nog hobbels opdoemen, maar met veel doorzettingsvermogen en gemeenschapszin mag dat in Doezum geen probleem zijn. Wij wensen de bestuursleden en het dorp wat dat betreft het allerbeste toe. - Aan de levering bij de notaris van het kerkgebouw en het verenigingsgebouw gaat nogal wat vooraf. Bij een woning is de oplevering normaal gesproken ontruimd, maar in ons geval niet. Lange tijd is een groep gemeenteleden volop in de weer geweest om zorgvuldig te kijken wat over moest. Dat brengt moeilijke keuzes met zich mee, want van nature hebben we de neiging om te bewaren. Ook moeten er zaken worden afgevoerd. Maar daarmee waren de gebouwen nog niet volledig ontruimd. De oplossing om alles in de afvalcontainer te kieperen had niet onze voorkeur. Overtollig materiaal kan misschien (tijdelijk) goed worden gebruikt bij de verbouw of latere exploitatie van het dorpshuis. Bovendien waren van veel voormalige gebruikers nog bezittingen aanwezig. Dus dat gooi je niet zomaar weg. Met het Dorpshuis hebben we afgesproken dat alles wat achterblijft hen toebehoort en dat zij contact zullen leggen met de eigenaren van achtergebleven spullen. En als het later overbodig wordt kunnen ze het misschien verkopen. - Dan de pastorie. Ook deze is verkocht. Nadat de gemeente Westerkwartier een omgevingsvergunning had verleend om in afwijking van het bestemmingsplan reguliere bewoning toe te staan was de weg vrij voor de makelaar om de woning op de markt te 14 brengen. Toen ging het snel. Wij hebben volmacht aan de notaris gegeven voor de overdracht, die nog dit jaar zal plaatsvinden. - Als bestuurders van het College van Kerkrentmeesters hebben Martijn Veenstra (secretaris) en Willem Faber (voorzitter) dus drie volmachten getekend (voor overdracht kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie) en dat hebben we gedaan op vrijdag 11 december. Ook was toen aanwezig Kor Keegstra. Samen met Willem Faber vertegenwoordigen zij momenteel de Diaconie. En dat bood de mogelijkheid voor het passeren van de notariële akte voor de overdacht van het kerkhof rondom de Vituskerk van de kerkelijke gemeente aan de Diaconie. Dit hoofdstuk van de gebouwen is dus bijna afgerond. Maar er valt nog veel te doen. Na de jaarwisseling gaan we de rekening 2020 opmaken van de kerkelijke gemeente en dan weten we de financiële startpositie van de Protestantse gemeente te Doezum. Belangrijk om te weten, want we moeten samen een nieuwe toekomst uitstippelen.

U doet toch mee?

 

Ik wens u allen veel gezondheid toe en gezegende kerstdagen,

namens het College van Kerkrentmeesters, Willem Faber ONS GR

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. -- 1 Johannes 3:2