Over ons

Algemeen

Doezum is één van de acht dorpen in de gemeente Grootegast en telt 725 (2017) inwoners. Voor informatie over ons dorp en de burgerlijke gemeente verwijzen wij u naar de volgende sites: www.dorpdoezum.nl en www.grootegast.nl.

 PKN gemeente Doezum.

PKN  Doezum is een dorpsgemeente, in 2008 ontstaan door een fusie van de Hervormde en de Gereformeerde Kerk, beide te Doezum, en deze gemeente telt op 1 september 2017 498 geregistreerde leden, waarvan 211 belijdende leden, 204 doopleden en 83 ongedoopt of meegeregistreerd. (1 september 2016 was dit 497)

De diensten worden gehouden in de twaalfde eeuwse ‘Sint Vituskerk’ en georganiseerd door de commissie Erediensten, voor de eerstvolgende dienst zie bij kopje ``Diensten``.


Een groot aantal vrijwilligers is actief in de kerk. Hierbij kunt u denken aan, het verzorgen  en bezorgen van bloemen, het kosterschap, de schoonmaak, tot lid van de kerkenraad. Hieruit spreekt een grote betrokkenheid.

Ontwikkeling.

Onze gemeente is geen gemeente die alles wil laten blijven zoals het is, maar die ook niet kiest voor vernieuwen om het vernieuwen. Zij zoekt naar functionele en zinvolle vernieuwingen voor jong en oud. Waardering voor het voorgeslacht houdt niet in dat in de kerkdienst alles moet verlopen zoals het vroeger ging. Onze gemeente streeft er naar verscheidenheid in geloofsbeleving de ruimte te geven zodat alle leden zich ‘thuis’ voelen. Deze pluriformiteit maakt de onderlinge ontmoeting boeiend.

Eredienst

In de erediensten staat het Woord van God centraal. We zoeken daarin naar de beleving van Gods liefde en richtlijnen voor ons leven. Dat wil zeggen:  geen tijdloze preken  maar een prediking waarin een relatie voelbaar is tussen datgene wat in de bijbel staat en de praktische toepassing van vandaag.

Er wordt elke zondag een dienst gehouden. 

Structuur en beleid.

De kerkenraad bestaat op 1 april 2022 uit 6 leden. De vergaderingen worden voorbereid door de preses en scriba. 

Voor elke wijk is er een wijkmedemedewerker, die samenwerkt met predikant en kerkenraad.

Daarnaast bestaan er vele werkgroepen en commissies.

De kerkenraad wil bevorderen dat onze gemeente levend en vitaal blijft, een gemeente waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten.

In het in 2009 vastgestelde beleidsplan wordt aangegeven dat de komende jaren  bijzondere aandacht zal worden besteed aan:

 • Kennis en bezieling

 • Kern en identiteit

 • Inhoud jeugdwerk

 • Relatie met actuele thema’s

  Daarnaast zijn in 2012 huiskamergesprekken gehouden onder de benaming  ‘Running diner’. Dit heeft geresulteerd in het samenstellen van speerpunten. Deze zijn vastgelegd in het document ‘uitkomsten Running Diner’.

   

  Visie Protestantse Gemeente Doezum: (zoals besproken op gemeenteavond april 2016)

  Onze gemeente wil een actieve, laagdrempelige geloofsgemeenschap zijn waarin wij:

  *God en elkaar ontmoeten.

  *Naar vermogen in en door Gods Geest meewerken aan Gods Koninkrijk door in de veranderende wereld oog en oor te hebben voor wat de wereld (schepping) nodig heeft.

  *Vanuit bewogenheid en gemeenschapszin ons geloof verdiepen en handen en voeten geven.

  Sleutelwoorden:

  *Meebewegen met de wereld, vanuit de vraag aanbod ontwikkelen.

  *Geloofsverdieping.

  *Bewogenheid.

  *Uitnodigend / laagdrempelig.

  *Gemeenschapszin.

   

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

 • Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. -- Jesaja 43:18-19