ANBI verantwoording

ANBI-info van de Protestantse Gemeente te Doezum.

 

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Protestantse gemeente Doezum

Telefoonnummer (facultatief):

0594-612646

RSIN/Fiscaal nummer:

823830585

Kvk-nummer:

76368629

Website adres:

www.pkndoezum.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863PN  

Plaats:

Doezum

Postadres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863PN

Plaats:

Doezum

De Protestantse gemeente te Doezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Doezum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9) 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Korte samenvatting van het beleidsplan van de PKN Doezum:

Als Kerk vormen we een gemeenschap met God en elkaar. Daar gaat vreugde vanuit, die niet ophoudt bij de kerkmuren, maar er juist begint. We zijn een kerk in beweging en een kerk die wil groeien. De zegen van God is veelkleurig en veelkleurig is ook de gemeente, een gemeente die een open, gastvrije en uitnodigende gemeenschap wil zijn. We willen een vierende, lerende, dienende, warme en zorgzame, mondige en oecumenische gemeente zijn.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de site van onze gemeente staan verschillende activiteiten genoemd.

In het jaar 2015 is er een predikant voor 50% aangesteld.

De gemeente is bezig met oriëntatie op de benodigde gebouwen vanuit de doelstellingen van de gemeente en de beschikbare financiële middelen nu en in de toekomst.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Resultatenoverzicht college van Kerkrentmeesters te Doezum    
  Protestantse Gemeente Doezum      
         
    Begroting Rekening Rekening
    2018 2018 2017
  Baten      
  Opbrengsten uit bezittingen  €       13.834  €       14.412  €       18.307
  Bijdragen gemeenteleden  €       56.400  €       57.634  €       60.832
  Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  €              -  €        4.783  €              -
  Totaal baten  €     70.234  €      76.829  €       79.139
         
  Lasten      
  Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  €     47.372  €      46.643  €       44.226
  Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €       4.077  €        2.803  €        4.101
  Bijdragen andere organen binnen de kerk  €       4.600  €        4.508  €        4.576
  Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving)  €      17.900  €       21.893  €       15.173
  Salarissen (koster, organist e.d.)  €       1.200  €           810  €           939
  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €       5.725  €        5.444  €         6.342
  Lasten overige eigendommen en inventarissen  €              -  €              -  €              -
  Totaal lasten  €     80.874  €      82.101  €       75.357
         
  Resultaat baten - lasten  €    -10.640  €       -5.272  €       3.782
         
 

Protestantse Gemeente Doezum

           
 

Totaal exploitatie

           
   

jaarrekening

begroting

       
   

2017

2018

       
 

baten

           
 

 

           

80

baten onroerende zaken

 €       8.830

 €       7.000

       

81

rentebaten en dividenden

 €       3.833

 €       2.800

       

82

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

 €              -

 €            34

       

83

bijdragen levend geld

 €     59.777

 €      55.900

       

84

door te zenden collecten

 €       1.055

 €          500

       
 

totaal baten

 €     73.495

 €      66.234

       
 

 

           
 

lasten

           

40

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

 €     16.636

 €      17.900

       

43

pastoraat

 €     53.609

 €      47.372

       

44

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

 €       3.046

 €       3.577

       

45

verplichtingen/bijdragen andere organen

 €       5.631

 €       5.100

       

46

salarissen

 €          939

 €       1.200

       

47

kosten beheer en administratie

 €       5.983

 €       5.225

       

48

rentelasten/bankkosten

 €          359

 €          500

       
 

totaal lasten

 €     86.203

 €      80.874

       
 

 

           
 

Saldo baten - lasten

 €    -12.708

 €     -14.640

       
 

 

           

53

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

 €              -

 €              -

       

54

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen

 

 

       

56

streekgemeenten

 

 

       

57

aandeel in lasten federatie

 

 

       

58

overige lasten en baten

 €       5.644

 €       4.000

       
 

totaal

 €       5.644

 €       4.000

       
 

 

           
 

Resultaat

 €      -7.064

 €     -10.640

       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANBI- gegevens van de diaconie van de protestantse gemeente te Doezum, horende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

  A.   Algemene gegevens.

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse Gemeente  te Doezum

Telefoonnummer (facultatief):

0594 612646

RSIN/Fiscaal nummer:

824138181

Kvk-nummer:

76368769

Website adres:

www.pkndoezum.nl  

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863 PN

Plaats:

Doezum

Postadres:

Krijthestraat 35

Postcode:

9863 PN

Plaats:

Doezum

De Protestantse gemeente te Doezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Doezum.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9). 

C.  Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkndoezum.nl vindt u het beleidsplan 2017-2021 van de diaconie van onze gemeente.(zie kopje ANBI)

Evt. aan te vullen met: een korte samenvatting van het beleidsplan.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Resultaten Protestantse gemeente te Doezum   Diaconie      
                 
            Begroting Rekening Rekening
            2018 2018 2017
                 
Baten                
Opbrengsten uit bezittingen       .- 10.097 .-
Bijdragen gemeenteleden       .- 11.565 .-
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen     .- .- .-
Totaal baten         .- 21.662 .-
                 
Lasten                
Bestedingen diaconaal pastoraat(predikant,   .- .- .-
kerkelijk werkers)              
Bestedingen kerkdiensten, catechese en     .- 16.130 .-
gemeentewerk              
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk   .- 1.037 .-
Lasten overige diaconale eigendommen en   .- .- .-
inventarissen              
Salarissen (koster, organist e.d.)     .- .- .-
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente .- 2.765 .-
Lasten overige eigendommen en inventarissen   .- 945 .-
Totaal lasten         .- 20.877 .-
                 
Resultaat baten - lasten       .- 785 .-
TOTAAL EXPLOITATIE 2018 Protestantse Gemeente Doezum / Kerk in Actie  
           
      Begroting Jaarrekening Begroting 
  Baten 2018 2018 2019
80 Baten onroerende zaken 7632 7967,47 7967
83 Bijdrage levend geld 7660 8139,23 7370
84 Door te zenden collecten en bijdragen 2750 3425,45 2750
90 Rentebaten en dividenden 3350 2129,82 1900
    totaal baten 21392 21661,97 19987
  Lasten      
41 Lasten eigendommen 927 945,25 945
45 Verplichtingen/bijdragen andere organen 909 1036,89 1036
47 Kosten beheer en administratie 2300 2738,96 2650
48 Bankkosten 100 200,34 200
50 Diaconaal werk plaatselijk 4950 4357,76 4400
51 Diaconaal werk landelijk 5450 3217,8 4150
52 Diaconaal werk wereldwijd 4820 8380,78 7920
    totaal lasten 19456 20877,78 21301
           
    Resultaat 1936 784,19 -1314

TOTAAL EXPLOITATIE 2017 Protestantse Gemeente Doezum / Kerk in Actie

 

 

 

 

Begroting

Jaarrekening

Begroting

 

Baten

 

2017

2017

2018

80

Baten onroerende zaken

7295

7632,55

7632

83

Bijdrage levend geld

8390

7946,51

7660

84

Door te zenden collecten en bijdragen

2700

3084,01

2750

90

Rentebaten en dividenden

3400

2776,62

3350

 

 

totaal baten

21785

21439,69

21392

 

Lasten

 

 

 

 

41

Lasten eigendommen

910

927,14

927

45

Verplichtingen/bijdragen andere organen

1050

909,35

909

47

Kosten beheer en administratie

3250

2424,15

2300

48

Bankkosten

200

230,55

100

50

Diaconaal werk plaatselijk

4750

4708,21

4950

51

Diaconaal werk landelijk

5150

3625,1

5450

52

Diaconaal werk wereldwijd

3820

7955,5

4820

 

 

totaal lasten

19130

20780

19456

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaat

2655

659,69

1936

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 

 

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst