Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten oktober

 

Nieuws van commissie vieringen: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er vanaf 20 juni niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeenteleden gevraagd voor een koortje tijdens vieringen:

Enkele gemeenteleden zingen de opgegeven liederen, wilt u eens meedoen? Geef u dan op.
Wanneer er een viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep
wordt u hierover geïnformeerd via de zondagsbrief. Bestemming collecten: zie de zondagsbrief.
 
De werkgroep vieringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
24 oktober 09.30 uur Ds. Bijl Groningen. Koffie na de dienst
1.Diaconie
2.Kerk 
 
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij Eelco van Belle.
tel. 06 15068153
of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 17 oktober 2021 zondagsbrief PG Doezum
 
Overdenking door: Ds. Heleen Maat
Schriftlezing:            Mattheus 21:33-43
 
Thema: Onthechting
 
Begin
Een zeer verontrustend verhaal. Gewelddadig. Knechten worden
gestenigd, er wordt iemand gedood, het is een naar verhaal. Zoveel
lompheid, zoveel geweld. Onvoorstelbaar dat mensen zo doen.
Ja, is het zo onvoorstelbaar? Denk je eens in. Iemand heeft een heel seizoen hard gewerkt.
Hij heeft zijn best gedaan en meer dan dat. Met zijn hele ziel en zaligheid heeft hij de wijn-
gaard verzorgd. Nu zijn de vruchten rijp. Prachtige, volle trossen hangen aan de wijnstokken.
Hij verheugt zich op de oogst.
En dan verschijnt de eigenaar. Die komt de vruchten halen. Het resultaat van het werk van
de wijnbouwer. Maar komt het de eigenaar wel toe? Van wie zijn die vruchten eigenlijk? Het
resultaat van al het werk, de opbrengst, voor wie is die eigenlijk? Voor degene die ervoor
heeft gewerkt? Of voor de eigenaar? Of zit het anders? Wat behoort je eigenlijk toe?
Bezit of geschenk?
Wat behoort je toe, wat behoort een mens toe? Wat is er van ons, het is een vraag die in ons
samenleven alle dagen aan de orde is. Bezit is uit ons leven niet weg te denken. Het is één
van de drijvende krachten van onze economie, het is onderdeel van wie wij zijn.
Dat is in dit verhaal over de wijngaard al niet anders. Bij eerste lezing is het een verhaal over
bezit en wat aan mensen toebehoort: de wijnbouwers weigeren om de vrucht van hun
arbeid uit handen te geven. Ze willen houden waarvoor ze hebben gewerkt. En als er zich de
gelegenheid voordoet om de hele wijngaard in handen te krijgen, aarzelen ze niet, ook al
moet er een dode vallen.
De grofheid en hardheid van het verhaal maken het onaangenaam om naar te luisteren.
Maar het is ook zo herkenbaar als wat. Het hoeft ons niet te verbazen dat die wijnbouwers
de eigenaar van de wijngaard zo slecht behandelen. Want de hang naar bezit haalt veel
slechts in mensen naar boven. Ook in keurige mensen zoals wij zijn. Er zit blijkbaar in men-
sen een neiging naar bezit, naar nog meer te bezitten. Er zit blijkbaar in mensen angst om af
te staan wat je hebt, angst om te delen.
Tegelijk leeft in mensen ook het besef dat wat wij hebben, dat dat niet enkel ons toekomt.
De wil om steeds meer te bezitten, dat is iets om met wantrouwen te bezien, iets om kritische vragen bij te stellen:
komt wat wij hebben, ons eigenlijk wel toe? Wat is van ons en wat niet?
 
Jezus, ook hij is kritisch over bezit. Het is niet zo dat hij het afkeurt. Het is niet zo dat iedere
vorm van bezit wordt afgekeurd. Dat is het punt niet. Dat ligt ergens anders; bezit heeft altijd
een andere kant. Zo is het ook in dit verhaal dat Jezus vertelt over de wijnbouwers en de
wijngaard.
Er was een landheer, zo begint het, die een wijngaard aanlegde en hem omheinde, hij groef
een kuil voor een wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Een prachtige wijngaard is het, alle
liefde is eraan besteed. Hij ligt klaar om erin aan het werk te gaan. En dan verpacht de
landheer de wijngaard aan wijnbouwers.
De wijnbouwers gaan aan het werk. Inderdaad, de vruchten aan de wijnstokken zijn het
resultaat van hun werk. Maar de wijngaard is niet van hen. De wijngaard is hen gegeven, om
er in en ervan te leven.
De wijngaard, de wereld als bron van mogelijkheden om het leven vorm te geven. Bron van
mogelijkheden om een bestaan op te bouwen. En daarbij hoort dat je bezit verwerft. Zo gaat
dat, en dat is niet verkeerd.
Maar de mogelijkheid om te leven, die is niet van ons. De mogelijkheden die mensen hebben
om het leven vorm te geven, die heb je niet zelf gemaakt, zelf gecreëerd. De mogelijkheden
om te leven, en om jezelf bezit te verwerven, die zijn een mens gegeven.
Beheersen...?
Leven wordt een mens gegeven. De aarde, met alles wat zij in zich heeft, aan mogelijkheden,
zij is niet van ons, zij wordt mensen gegeven. Nu denk ik dat dat voor u geen nieuws is. En
voor heel veel mensen niet. Ik denk ook dat het gros van de mensen, vanuit dat besef, bereid
is om te delen wat zij bezitten.
 
Maar wat is het dan dat het zo moeilijk voor ons maakt om dat onder ogen te zien en daar-
naar te handelen? Wat is het dat het zo moeilijk maakt uit handen te geven wat wij hebben?
Het is de zucht naar bezit. Het is hebberigheid, de neiging om te nemen wat je kunt krijgen,
omdat je vindt dat het jou toekomt.
 
Maar het is meer. Met bezit komen er andere dingen mee. Bezit brengt mensen mogelijkheden.
Met geld komen ook mogelijkheden. Het geeft je de kans om je leven zo in te richten als
jij dat wilt. Bezit betekent ook: beheersing, het betekent dat jij beslist wat met dat bezit
gebeurt.
Wanneer iets van jou is, dan betekent dat dat jij bepaalt wat ermee gebeurt. Je kunt de
dingen naar je hand zetten. Het geeft de gelegenheid om de dingen onder controle te
hebben. Je kunt ermee doen wat je wilt, want het is van jou.
Waarom willen die wijnbouwers de wijngaard zelf in handen hebben? Omdat het hen de
mogelijkheid geeft om de dingen zo in te richten als zij dat willen. Het geeft de zekerheid,
dat zij de dingen onder controle hebben.
De drang naar bezit mag een drijvende kracht zijn in ons samenleven, minstens zo belangrijk
is de drang om te beheersen, om het leven naar je hand te zetten. Het leven brengt
voorspoed, en daar zijn we blij om, maar ook tegenslag, en dat is lastig.
Het leven dat zijn eigen gang gaat, het is een kunst op zich om daarmee om te gaan. Veel
liever zou je het leven in eigen hand hebben. Zelf bepalen hoe het loopt. Veel liever heb je
de gang der dingen zelf in handen.
De wijnbouwers in de wijngaard, het zijn mensen met alles wat menselijk is: de wil om te
bezitten, de drang om te beheersen, te controleren en naar hun hand te zetten. Met alle
gevolgen van dien.
... of uit handen geven
En wat zal Jezus met hen doen? Het koninkrijk van God zal van hen worden afgenomen, zegt
Jezus, want het is voor mensen die het wel vrucht kunnen laten dragen.
Jezus betrekt het koninkrijk erbij. Het koninkrijk, het betekent niets, en het betekent alles.
Het is de schepping zoals zij was in den beginne. Het is het beloofde land zoals Mozes dat
zag, een ruim en wijd land, met leven in overvloed voor alle mensen. Het is een visioen, een
lokkend perspectief, het is leven onder een open hemel.
Het koninkrijk, als Jezus het woord uitspreekt, dan zie je er meteen van alles bij. Het opent je
de ogen voor wat groter is dan je eigen leven, je eigen wereld. Het opent je de ogen voor
wat zo anders is dan wat je zelf kunt bedenken. Het koninkrijk, dat laat ons beseffen dat het
leven groter is dan dat van ons, de wereld groter dan die ons.
Het koninkrijk, dat betekent alles, en het betekent niets; voor de wijnbouwers betekent het
niets. Zo in de weer zijn zij met houden wat ze hebben, met nog meer verwerven, met
beheersen en naar hun hand zetten, dat zij besef missen dat leven groter is dan dat van hen.
Zij missen elk besef dat de dingen groter zijn dan zij.
Aan hen is het niet besteed, zegt Jezus. Juist door je de wereld en het leven toe te eigenen,
maak je het stuk. En mis je datgene wat leven zijn kan.
Leven, dat wordt je gegeven. De wereld, die wordt je gegeven. Als een wijngaard om te
bewerken, een huis om in te wonen, met alle mogelijkheden om er wat van te maken. De
wijngaard wordt aan mensen gegeven, de wereld wordt aan mensen toevertrouwd.
Je moet je haar je niet toe-eigenen; dat moet je niet willen. De wereld die je wordt
toevertrouwd, daaraan kun je jezelf toevertrouwen. Een plaats zoeken om te leven, met
anderen, ver weg en dichtbij, zo dat die wereld goede wereld is, zodat zij vrucht draagt.
Het koninkrijk, het kan groeien onder mensen die weten dat leven groter is dan dat van hen,
en dat zij deel zijn van wat groter is dan zij. Geloof, dat is, beseffen dat de wereld niet van
ons is, maar dat zij boven ons uitgaat. Het is, het besef dat de wereld niet van ons is, maar
van God, en dat wij niet van onszelf zijn maar van God.
En als dat dan zo is, dan betekent het, dat je niet krampachtig alles hoeft te hebben en te
houden. Dat je het leven niet naar je hand hoeft te zetten, en niet hoeft te streven naar
beheersing.
Het koninkrijk, dat kan groeien waar mensen met zorg en behoedzaamheid de schepping
bewonen en bewaren, in het besef dat zij gegeven is, en dat zij betrouwbaar is, dat zij, hoe
dan ook, haar voltooiing zal vinden.
Onthechting; besluit
Die gelijkenis die wij vanmorgen overwegen, met die harde woorden en die akelige afloop, is
uit leven gegrepen. Ze gaat over zeer menselijke dingen: over vasthouden en loslaten, over,
je het leven toe-eigenen of het uit handen geven en je toevertrouwen.
Bezitten en beheersen, ze zijn onlosmakelijk met het leven verbonden, en met mensen.
Maar ze zullen je niet brengen wat je wilt; het koninkrijk zul je er niet in vinden, zegt Jezus.
Dat vind je heel anders. Dat vind je als je beseft dat jij deel van de schepping bent, en als je
je leven uit handen durft te geven. Je vindt het als je aan de schepping durft toevertrouwen,
in het geloof, dat zij jou wel dragen zal.
Voorbeden bij de onrechtvaardige pachters
Eeuwige, trouwe God, van U ons leven, van U is deze wereld,
gegeven om het samen goed te hebben; Uw goede schepping,
Wij bidden U voor deze wereld, waarin de gerechtigheid zoveel geweld wordt aangedaan;
en mensen gescheiden worden door de diepe kloof tussen arm en rijk;
Voor al die mensen bidden wij die moeten leven met niets, geen eten, geen dak boven het
hoofd, en voor al die kinderen die opgroeien in armoede.
Voor het rijke westen bidden wij, onze samenleving. Voor wie schulden heeft, voor wie
slachtoffer is van de toeslagenaffaire; voor wie alle dagen de eindjes aan elkaar moet
knopen; voor gezinnen waar altijd geld tekort is,
Goede God,
dat wij beseffen dat de wereld niet van ons alleen is maar van alle mensen;
Dat wij bedenken dat leven meer is, dan, alles hebben wat je wilt dat wij durven delen,
durven geven, en durven ontvangen en behoedzaam omgaan met wat ons geschonken is,
Dat het visioen van het koninkrijk ons leven en samenleven kleurt,
dat bidden wij.
 
Collecte
De 1e collecte vandaag is bestemd voor
1. Kerk in actie -Werelddiaconaat. Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst.
In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en
oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens
onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel.
Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden
waarmee oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven.
De kerk betrekt zowel christenen als moslims bij haar project.
Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v.
werelddiaconaat Kameroen 17 / 24 oktober 2021
 
2. Kerk U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o. v. v.: collecte Kerk o.v.v. 17 oktober 2021.
 
 
Zondag 24 oktober is de volgende dienst om 9.30 uur, voorganger: Ds. Bijl, Groningen
Aanmelden hoeft niet meer, uw naam wordt bij kerkbezoek geregistreerd.
Wel houden we ons aan de regels. Bent u verkouden of heeft u coronaklachten, kom
dan niet!
 
Uit de gemeente
De bloemen gaan als groet van ons als gemeente naar de heer Rikus Venema
Ze worden gebracht door Francis Luinstra.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht van KerkinActie:

Utrecht, augustus 2021
De bevolking van Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. 

Er zijn minstens 1.900 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm.

Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land

hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit.

Na de tropische storm Grace is het dodental verder opgelopen en gaat richting de 1.500.

Bijna 7.000 mensen zijn gewond en meer dan 83.000 huizen zijn beschadigd of vernietigd.

Ook bemoeilijkt de nasleep van de storm de hulpverlening vanwege ondergelopen gebieden en modderstromen.

Via ons internationaal kerkelijk netwerk (ACT) hebben we direct 1.000 hygiënepakketten en

500 nood/bouwpakketten kunnen uitdelen. Ook wordt er nu geld uitgetrokken voor het herstellen

van waterbronnen. Gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. 

Uw steun blijft nodig! 

Kerk in Actie biedt noodhulp via het internationale kerkelijk netwerk ACT Alliance. 

Samen met kerken wereldwijd ondersteunen we lokale partners in Haïti bij het geven van noodhulp. 

Er is grote behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.
We doen een dringend beroep op u: Kom in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

1.Diaconie Vandaag is de collecte bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving op Haiti.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.

Gemeente Doezum o.v.v. 22 augustus 2021 HAITI

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Kom in de Kring is opgehouden te bestaan.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen met ‘Abba, Vader’. -- Romeinen 8:15