Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten april

 

Nieuws: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. 
Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komende tijd, alleen online kerkdiensten:
 
*25 april 09.30 uur ds. Landman Grijpskerk.
 
De werkgroep vieringen organiseert bovenstaande online viering en waarbij geen
gemeenteleden worden toegelaten en niet zal worden gezongen.
Wanneer er een viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep
wordt u hierover geïnformeerd via de zondagsbrief. Bestemming collecten: zie de zondagsbrief.
 
De werkgroep vieringen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij Eelco van Belle.
tel. 06 15068153
of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Er kwam een kreet om hulp binnen voor Colombia van KerkinActie:
Al ruim een jaar bepaalt corona ons leven. Allemaal hebben we er in meerdere of mindere mate
onder geleden. Gelukkig lijkt in Nederland het einde van de crisis langzaam maar zeker dichterbij
te komen. Steeds meer vaccinaties zorgen hopelijk voor steeds meer vrijheid. Maar waar wij
straks opgelucht ademhalen, worden in veel andere landen nog steeds mensen ziek, raken ze
hun inkomen kwijt en lijden ze honger. In die landen is er nog lang geen licht aan het eind van de
tunnel.
 
Zo zijn er in Colombia inmiddels al 2,4 miljoen besmettingen en 63.000 doden geregistreerd.
Nadat het aantal besmettingen vanaf januari afnam, gaat de curve nu weer omhoog. Bedden op
de intensive cares raken vol. Pas 2,5 % van de bevolking is gevaccineerd met de eerste dosis.
Scholen gingen in maart vorig jaar dicht en gaven enkel online onderwijs, wat geleid heeft tot
achterstanden bij kinderen in arme wijken en afgelegen gebieden. Partnerorganisaties van Kerk
in Actie, zoals Stichting Kleine Arbeider en Gempaz, proberen de mensen voor wie zij werken zo
goed mogelijk bij te staan.
 
Mede dankzij uw steun hebben we in diverse landen al voor € 1,5 miljoen noodhulp kunnen
geven. Maar we gaan door met coronahulp. We blijven helpen met voedsel, hygiënepakketten,
medische zorg, financiële ondersteuning en preventie. Ook nu kunnen we hierbij niet zonder u.
In 2020 hebben veel gemeenten in uw regio het werk in Colombia ondersteund. Helpt u ook nu
weer mee? U kunt dat doen door een collecte voor dit doel te houden.
Gun anderen de vrijheid die wij zelf tegemoet gaan. Uw hulp blijft dringend nodig.
De kerkenraad heeft besloten de diaconiecollecte van deze zondag voor dit doel te
bestemmen. De opbrengst zal uit de kas van de diaconie worden verdubbeld.
De 2e collecte is bestemd voor de kerk Diaconie:
NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie PG Doezum
o.v.v.:collecte d.d. 18 april 2021
voor hulp aan Colombia Kerk:
NL50RABO03737355 96 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, P G Doezum o.v.v. collecte
kerk 18 april 2021
 
Meditatie door ds. A.F. Troost
Dat verhaal kennen we: Petrus wil weer eens naar Jezus toe. Al eerder zagen we hem zo
geestdriftig, op datzelfde meer van Galilea.
Toen waren de omstandigheden wel anders, dat is waar. Er was een storm, ze dachten: We
vergaan! Maar Jezus kwam in de nacht tot hen, als een verschijning, als een spook over het
water. Toen Petrus zag dat het Jezus was, wilde hij wel naar Hem toe. Met Jezus’
toestemming wandelde hij over het water, net zoals Jezus deed.
 
 
Nu is alles anders. Geen storm. Alles is stil in de vroege morgen. De discipelen hebben een
nacht lang gevist. Niets hebben ze gevangen. Dan klinkt een stem over het water. Jezus. En
weer wil Petrus naar Hem toe. Hoe is het mogelijk! Heeft Petrus Jezus niet verloochend? Is
hij niet bang voor zijn meester? Blijkbaar is zijn liefde sterker dan zijn angst. Hij zal en hij
moet naar Jezus, hij, Simon, de wankelende rots, dit nieuwgeboren, maar o zo driftige kind
van God. Vraagt hij opnieuw aan Jezus toestemming om over het water heen te mogen
lopen? Nee. Die les heeft Petrus geleerd. Zo langzamerhand heeft hij ontdekt hoe driftig zijn
geestdrift is, hoe hoogmoedig zijn schijnbaar moedige karakter. Nee, Petrus hoeft niet meer
zo hoognodig over het water te lopen; deze keer waadt hij door het water naar Jezus toe. En
wat ontdekt hij daar? Dat Jezus al lang heeft waar Hij zijn nieuwgeboren kinderen om vroeg:
brood en vis. Jezus kan ons goed gebruiken – maar Hij heeft niets van ons nodig.
 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind, en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart. (Gezang 463: 5 oude liedboek)
 
GEBED
Hemelse Vader, hier zijn wij, geestdriftig en soms hoogmoedig; wij willen wel naar U toe.
Geef ons geduld om op Uw tijd te wachten.
Geef ons ogen om Uw weg te zien.
Geef ons liefde,
om alleen dat te doen waartoe u ons hebt geroepen. Amen.
 
Uit de gemeente
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar mevr. Maaike Bosklopper,
Provincialeweg. Ze worden gebracht door fam. De Jong.
 
Zondag 25 april is er weer een onlinedienst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terugblik 4 april 2021 1e Paasdag. Het liturgisch bloemstuk laat het zien:
Wij vieren dat het licht sterker is dan het donker, het leven sterker dan de dood. Het is een
boodschap van hoop, die ons al eeuwen lang overeind houdt.
 
Mogen we net als Maria bij het open graf staan:
Licht breekt het duister, leven bloeit: het kruis wordt levensboom, de aarde kleurt groen.
 
Armen strekken zich uit in een lofzang
en juichen.
 
Pasen:
We richten ons op het licht,
naar het leven!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ATTENTIE: Abusievelijk weggevallen in het Kompas. Verjaardagen april:
 
B. Keulen - Dijkstra Nei Bertilla, afd. Neuro
revalidatie, kamer 3 Burg.
Wuiteweg 140
9203KP Drachten 20 april
 
S. Hazenberg - vd Leest
Eesterweg 27
9863PT 24 april
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De afscheidsdienst van mevr. De Jong – Van der Velde is offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de dienst is wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

(was in besloten kring, 3 april om 13.30 uur) 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips:

Iedere zondag om 9.20 uur wordt er een korte kerkdienst uitgezonden vanuit de kapel van de Prot. Kerk Nederland.

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

maand maart: online uitzending via kerk in Drachten.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. -- Romeinen 8:22-25