Diensten

Informatie over de erediensten van de Protestantse Gemeente Doezum kunt u vinden op de website Kerkomroep.nl.

Door op de volgende link te klikken vindt u informatie over de eerstvolgende dienst: Kerkomroep Doezum

Erediensten juli-augustus

 

Nieuws: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
In verband met de Corona pandemie zijn er voorlopig geen kerkdiensten, blijf de site volgen voor nieuws.
In plaats daarvan zal er steeds een zondagsbrief met daarop een meditatie en gebed op de site worden geplaatst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 juli 2020 zondagsbrief PG Doezum Meditatie door ds. Baas, Donkerbroek
 
Een stukje bezinning
 
Schriftlezing: psalm 72
Verrassend om zo te schrijvend even bij iedereen aan tafel te komen zitten. Er van uit
gaande dat we inderdaad even de tijd nemen. We lezen Psalm 72. Die
prachtige koningspsalm. Je zou bijna denken dat we het dan maar aan
Koning Willem Alexander moeten overlaten. Hij is immers de koning. Onze koning.
Maar zou het zo gemakkelijk zijn? Dat we het afschuiven en overlaten aan ...
Een tijdje terug kwam ik de onderstaande uitspraken van moeder Theresa
tegen. Moeder Theresa: “Ik ben een potlood in Gods hand”.
Bidden is niet: vragen.
Bidden is jezelf in de handen van God leggen, tot zijn beschikking, en naar Zijn stem luisteren in de diepte van
je hart.
Gebed:
Here God, eigenlijk wel een hele bijzondere zin: dat wij in Uw Hand een potlood zijn. Zo maar schiet in je
gedachten dat woord uit de Bijbel: “leesbare brieven van Christus zijn”. Zo maar vallen we biddend stil ...
Wat is het eigenlijk wonderlijk dat U met ons verder schrijft aan dat verhaal dat U van alle mensen houdt.
Dat U nog steeds op zoek bent naar wie zich verloren voelt. U doet dat niet zonder onze hulp. Wat een
opdracht! Want of je nu groot bent of nog klein: wat kun je je verloren en zonder waarde voelen.
Wat bijzonder dat U met ons als potloden in Uw hand verder schrijft aan Uw Liefde voor alle mensen in deze
wereld. Zo maar tillen we de hand van het papier. Uw Liefde voor alle mensen?
Hoe veel mensen laten niet een spoor van bloed en verderf achter?
En toch schrijven we met onze potloden verder aan onze verhalen. U schrijft met ons verder aan Uw verhaal.
Wat zou het mooi zijn, God, dat wij een spoor van Uw liefde in ons leven achter ons laten.
Misschien is Jezus Zelf wel het aller- aller- aller-duidelijkste handschrift van Uw liefde in onze wereld geweest.
Wat heeft Hij veel harten in beweging gebracht. En nog steeds. Nog steeds raakt Uw liefde mensen. Nog
steeds worden mensen geraakt en levens omgevormd. Ons gebed is dat het verhaal dat U van alle mensen
houdt, nooit zwijgt maar nog steeds spreekt en mensen aanraakt.
Dat mensen nog steeds midden in hun verlorenheid ontdekken dat ze Uw Kinderen zijn: Bemind en gezocht.
Ja, bidden is dat we ons aan U ter beschikking stellen en in Uw dienst mee doen.
Volgen in het voetspoor van Jezus, Uw Geliefde.
Dat wij zelf een handschrift achter ons laten waar anderen in kunnen lezen hoe zeer U nog steeds van mensen
houdt. Zo zichtbaar geworden in Jezus. Amen.
Schriftlezing: Psalm 72
(als we deze woorden lezen, welke woorden komen dan het meest bij ons binnen en vragen wat langer onze
aandacht? Of waar zouden we het uitroepteken neerzetten, of een vraagteken of met rood onderstrepen.)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=HXmudUJYMxk&feature=emb_logo
Overdenking
Beste mensen, kinderen van God. Of moeten we zeggen: koningen en koninginnen.
Psalm 72 spreekt allereerst de koning in Israël aan. Maar is Koning David dan de enige voor wie deze woorden
bestemd zijn? Want dan kunnen we van Psalm 71 gelijk door naar 73.
We voelen wel aan dat dat niet klopt!
In de tijd van het ontstaan van deze Psalm zullen de woorden vast allereerst bedoeld zijn voor de koning van
Israël. Koning David mocht koning zijn. Maar ... als je koning in Israël bent dan heb je wel een Baas boven je.
Als koning doe je wat de Grote Baas Zelf zou doen. Daar hoort dus een bijzondere manier van doen bij.
De koning oefent zijn taak uit in de Naam van God. Deze koning weerspiegelt misschien wel Gods Hart ten
diepste! Bijna denk je: zoals in de hemel zo ook op de aarde.
Koning David was het potlood in Gods Hand. En met dat potlood schrijft God het verhaal hoe zeer Hij om de
mensen bewogen is. En dus werd het goede en bewogen hart van de Here God zichtbaar in het handelen van
koning David. En dan ben ik ook zo maar geneigd om over te stappen naar mij zelf.
Dat zelfde geldt ook voor ons! Dat het goede en bewogen hart van God zichtbaar wordt in ons. In u, jou en
mij. Want de woorden van deze Psalm staan in de Bijbel voor ons allemaal.
Dat het goede en bewogen hart van God in ons zichtbaar is!
Daar zegt u wel iets dominee!
Maar ... een politieagent die door rood licht rijdt ... Als u van deze agent een bekeuring krijgt voor rijden door
rood licht? Kan dat eigenlijk wel?
Geldt het voor ons allemaal niet? Dat we elkaar het goede doen zo als Christus dat Zelf zou doen.
Sommigen zeggen dat de Bijbel zo moeilijk is, maar ... Is het echt moeilijk?
Want ... er wordt alleen maar gezegd tot de koning: Koning doe het zoals God het zelf zou doen.
Doe het zoals de Grote Baas het Zelf doet!!
Trek recht wat soms zo ongelijk verdeeld is. Neem het op voor de kinderen van de arme.
Want zij mogen toch ook leven! En zijn we door God niet allemaal voor het leven bedoeld?
Zet verdrukkers op hun plek. Geen enkel mens hoeft de ander te tiranniseren! Toch?
Hij laat zijn warmte -zonder ophouden- over de mensen gaan zo als de zon dat ook elke dag doet.
Als een zachte regen zal hij neervallen zo dat alles tot groei en bloei komt.
Van een tijdje terug weten we allemaal hoe zeer we af en toe een zachte regen nodig hebben. En van mensen
weten we het zelfde. Elke mens heeft af en toe de warmte van een schouderklopje en het compliment nodig.
Onder zijn bewind ademt de vrede met volle teugen.
We weten soms maar al te goed hoe zeer je kunt verlangen naar een sfeer waar binnen je kunt opademen en
je zelf durft te zijn.
Deze Psalm lijkt ook een diaconale Psalm. Er klinkt bevrijding in door voor al degenen die klein gehouden
worden. Die geknecht worden. Die het uitschreeuwen.
Hoe vaker ik deze Psalm lees hoe meer ik de koning zie als iemand die in de bres springt voor al diegenen die
het niet op eigen kracht redden. Elke tijd kent ze.
Zo maar bedrijf je met deze Psalm politiek. Politiek hoorde niet op de kansel, zeiden we jaren geleden.
Want dan raken we zo verdeeld. Dan krijgen we soms ruzie en dat willen we juist vermijden.
Soms willen we liever de kool en de geit sparen. Maar worden dan niet alle praatjes heel glad?
Worden we dan niet als palingen in een ton die alleen maar ronddraaien in hun eigen glibberigheid?
En dan staat er een zin die me elke keer weer diep raakt:
Zijn bloed is kostbaar in zijn ogen.
Bloed is rood. Ongeacht huidskleur, levensovertuiging, geaardheid, of wat ook maar. Die zin blijft me altijd in
de gedachten:
Zijn bloed is kostbaar in zijn ogen.
We erkennen de Here God als de Schepper van alle dingen:
hemel, aarde en alle mensen. Koning ben je niet om door mensen op het schild gehesen te worden.
Zijn bloed is kostbaar in zijn ogen.
Zijn ogen. Gods ogen. Nu moet ik even extra opletten. Gods kijk op mensen
valt niet direct samen met de manier zoals ik naar mensen kijk.
Daarom is het goed om soms die extra pas op
de plaats te maken.
Is het een mooie hulplijntje als je achter elk mens Christus Zelf neer zet.
Zelf leun ik altijd maar weer tegen Jezus Zelf aan.
Hij zat aan met tollenaars en zondaren. Hij sprong in de bres voor die ene vrouw toen ze al klaar stonden met
hun stenen. Hij plukte Zacheüs uit de boom en moest uitgerekend bij hem eten.
Zet achter elk mens Christus Zelf. Want de Schepper van hemel en aarde maakte ze -vanuit mijn gelovige kijk
op mensen- allemaal.
Ik zou zeggen: luister nog eens naar het lied.
 
Dankgebed
Heel lang geleden bent U met Abram begonnen, Eeuwige God. Uw Stem riep en
Abram gaf gehoor. En nooit meer is Uw Stem tot zwijgen gekomen.
Of het moet zijn dat we Uw diepste zwijgen op Golgotha hebben vernomen.
Toen Uw Zoon hing tussen hemel en aarde. Ten diepste verlaten en Hem niets
anders overbleef, dan te vertrouwen op U. Dat diepste donker leek leeg. U was in
geen velden of wegen te vinden en toch: Jezus was Uw onvoorwaardelijke Liefde en
Eeuwige trouw. Toch kwam er een pad door dat diepste donker heen.
Koning der wereld wordt Jezus genoemd. In Zijn leven ontdekken we dat U geen
namen doorstreept. Uw aandacht ziet voorbij aan die 99 om die ene te zoeken en te vinden.
Vaak nemen we elkaar voor lief. Totdat we elkaar kwijt raken. Dan pas leren we hoe lief lief is.
Velen in onze tijd bungelen met hun leven ergens tussen hemel en aarde. Velen zijn onzeker, bang misschien.
Velen horen nergens bij en hebben het idee dat ze overbodig zijn, gemist kunnen worden. Soms beginnen
mensen te denken dat de wereld beter af is zonder hen. Mensen kunnen elkaar soms zo dwars zitten.
Mensen kunnen elkaar soms zo het leven onmogelijk maken. Met alle gevolgen van dien:
jongeren die zich zonder waarde voelen, ouderen die zich overbodig en één oudere te veel voelen.
Soms blijft onze blik beperkt tot alleen de huidskleur en blijven we blind en zien niet die kostbare mens die U
ziet. Soms weten we wel beter en toch doen we alsof we van niks weten.
Wij danken U dat U ons mensen kent en naar ons mensen zoekt. God, wij kunnen niet zonder de liefde.
Steeds opnieuw moet ons verteld worden dat wij in Uw ogen kostbaar zijn. Dat ons bloed kostbaar is in Uw
ogen. Bloed van elk mens, ongeacht huidskleur, levensovertuiging, geaardheid. Nog steeds schreeuwt het
bloed vanaf de aarde tot U.
Wij danken U dat we het mogen uitschreeuwen tot U dat we door U gehoord worden, door Uw ogen gezien.
Wij danken U voor Uw grote vertrouwen in ons. Dat wij koningen en koninginnen zijn in Uw Naam.
Wat slaat U ons hoog aan. Wat mogen we blij en dankbaar zijn, liefdevolle Vader.
In de stilte leggen we ons hart en onze gedachten open voor U ...
Misschien vinden we het fijn om samen aan de tafel de woorden te bidden
zoals Jezus ze samen met Zijn leerlingen gebeden heeft:
Onze Vader......
 
Gemeen(d) te meeleven
De bloemen gaan als groet van ons als gemeente naar fam. K. Top,
Renkemastraa
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededelingen vanuit de kerkenraad:
De kerkenraad heeft besloten dat het, ondanks de versoepeling van regels in verband
met het gevaar op het coronavirus, nog niet verantwoord is om per 1 juli weer erediensten in ons dorp te houden. 
Tot nader bericht , waarschijnlijk tot 1 september, blijft u de zondagsbrief ontvangen, digitaal of via de brievenbus.
We zijn blij dat de predikanten die hiervoor aangeschreven worden, spontaan meewerken en
ons hun meditatie en gebed toe sturen.
Het is fijn dat er iedere week weer mensen bereid zijn om deze brief bij ouders,
kennissen of buren te bezorgen.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals het nu lijkt zijn we nog wel een poosje aan huis gebonden. Het is dus
ook niet mogelijk om kerkdiensten te organiseren. Ds. Maat is bereid
gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te
verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere zondag om 9.20 uur wordt er een korte kerkdienst uitgezonden vanuit de kapel van de Prot. Kerk Nederland.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn vreemde tijden. Door de uitbraak van het Corona-virus moeten we op
aanraden van onze overheid zoveel mogelijk thuisblijven. Bijeenkomsten, ook met
minder dan 100 personen, zijn sinds kort niet meer toegestaan. Voor godsdienstige
bijeenkomsten is hier echter een uitzondering op gemaakt. Echter aangezien er in onze
gemeente veel oudere gemeenteleden zijn willen we het risico van verspreiding van het
virus zo klein mogelijk houden. De kerkenraad heeft daarom ook besloten voorlopig
geen kerkdiensten te organiseren.
Gelukkig wordt er wel op een andere manier invulling gegeven aan de verspreiding van
Gods woord. Middels dit stukje wil ik u op de hoogte brengen van de mogelijkheden van
het volgen van kerkdiensten via de kerkomroep.
U kunt op 3 verschillende manieren luisteren naar de kerkomroep. Ik zal per manier
kort aangeven wat de mogelijkheden zijn:
1.
Via een KWR-kastje. Een aantal gemeenteleden hebben thuis een kastje staan via welke zij live
kerkdiensten van onze gemeente kunnen beluisteren. U kunt echter ook de
laatste 10 kerkdiensten van onze gemeente terugluisteren. Dit doet u als volgt:
1. Druk het kastje aan door op de zwarte AAN/UIT toets te drukken (net
zoals u dat anders ook altijd doet).
2. Wanneer u de computerstem hoort, drukt u op de
onderste rode toets.
Hiermee selecteert u de laatst opgenomen kerkdienst. Wanneer u vervolgens op
de OK - toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te spelen.
U kunt er ook voor kiezen om de op één na laatste kerkdienst te beluisteren. Om
dit te doen moet u 2 x op de onderste rode toets drukken. Wanneer u
vervolgens op de OK-toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te
spelen.
Op deze manier kunt u maximaal 10 keer op de onderste rode toets drukken.
waarmee u de laatste 10 kerkdiensten kunt beluisteren. Drukt u per ongeluk 11
keer op de onderste rode toets, dan begint hij automatisch weer van voor af aan.
Komt u er niet uit, dan kunt u wellicht een familielid vragen om u hierbij te
helpen. Ook zou u eventueel andere mensen kunnen vragen die bij u op bezoek
komen.
Uiteraard wil ik u ook helpen wanneer bovenstaande niet mogelijk is. U kunt mij
bereiken via 06-53292102. Ook wanneer er gemeenteleden zijn die momenteel
geen kastje hebben, maar dit wel eens willen proberen, kunnen zij mij bellen.
2.
Via de website Via www.kerkomroep.nl
kunt u onze kerkdiensten normaal gesproken ook live volgen. Bij ‘Vind uw kerk’ kunt in ‘Doezum’ intoetsen, door vervolgens op de
zoekknop te drukken wordt onze gemeente weergegeven (zie de afbeelding).
Door vervolgens onze gemeente te selecteren komt u op de webpagina waar alle
diensten van onze gemeente te beluisteren zijn.
Wanneer u naar beneden scrolt
kunt u alle diensten van het afgelopen halfjaar nog terugluisteren. Door te
klikken op ‘luisteren’ begint de dienst zich af te spelen.
Het is bij de kerkomroep ook mogelijk om op diezelfde manier kerkdiensten van
andere gemeenten te beluisteren. U kunt dit opzoeken door op de startpagina
van kerkomroep naar een andere gemeente te zoeken.
Tevens kunt u live meekijken/luisteren naar live kerkdiensten van andere
gemeenten. Dit doet u door terug te gaan naar de startpagina
(www.kerkomroep.nl). Wanneer u een beetje naar onderen scrolt ziet u een
selectie van 5 kerken die op dit moment live uitzenden. Door op ‘luisteren’ of
‘kijken’ te klikken kunt u deze dienst live beluisteren/bekijken. Sommige
diensten zijn niet openbaar. Hier staat dan een slotje achter. Er zijn soms meer
uitzendingen tegelijkertijd. Door op ‘klik hier voor alle live kerken’ kunt u alle live
uitzendingen zien.
3.
Via de app
Tot slot kunt u ook via een app op uw telefoon oftablet kerkdiensten
kijken/beluisteren. Hiervoor moet u eerst de app downloaden en installeren. Dit
doet u gewoon via de app-store. Wanneer de app geïnstalleerd is klikt u op ‘zoek
een kerk’. Vervolgens kunt u kiezen of u wilt:
-
Zoeken naar een specifieke
gemeente. Kies dan voor Provincie, Plaats,
kerknaam of Kerken in de buurt.
-
Kijken welke kerken op dit moment een live kerkdienst uitzenden. Kies dan
voor ‘Nu online’ Vervolgens kunt u door de lijst scrollen van alle live

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komende weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

  Tot nader bericht worden er in Doezum nog geen kerkdiensten gehouden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Kinderen tijdens erediensten ( K i d k )

Tijdens erediensten kunnen de kinderen van 0 tot 12 jaar naar hun eigen ruimte: ``Kom in de kring``.

De kinderen die tijdens de eredienst in de kerk zijn worden met een verrassing uit de bakkersmand tijdens de preek bezig gehouden. 

Kom in de kring is er iedere 1e zondag van de maand, met uitzondering van de zomerperiode (wanneer er kerk is in `t Anker ) komen de kinderen met hun ouders in `t Anker.

Voor de schriftlezing gaan de kinderen met de leiding naar het jeugdhonk. De kinderen horen een (bijbel)verhaal in begrijpelijke taal, kunnen knutselen op hun eigen ontwikkelingsniveau, en kleuren en zingen. Er worden you-tube filmpjes afgespeeld, en muziek gemaakt en eventueel kunnen ze spelen. Tijdens de collecte komen ze dan weer in de dienst.

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven. -- Galaten 2:15-16