Erediensten februari

 

Nieuws van de commissie Erediensten: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Erediensten in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen:
 
Datum           tijd            voorganger                                                collecte  
 
 
12 februari 9.30 uur Ds. M. Pranger Nietap.
1. Diaconie
2. Kerk
 
26 februari 9.30 uur Dhr. Bolt Kootstertille.
1. Diaconie
2. Kerk


Tip: Kunt u de dienst niet bijwonen, de dienst worden nog steeds uitgezonden via kerkdienstgemist.nl
De diensten kunnen op een later tijdstip worden terug gezien.
 
Collecte is in de schalen bij de deur
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het rekeningnummer van de
Diaconie Doezum:
NL68 RABO 0323746225 onder vermelding van het doel waarvoor u geeft + de datum
en / of
Kerk:
NL 50 RABO 0373735596 t.n.v. CvK PG Doezum o. v. v. collecte d.d.
  
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie; zie verderop.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij:
Eelco van Belle. tel. 06 15068153 of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zondag 5 februari 2023, PG Doezum.
 
Meditatie: mw. Anne Nijland, kerkelijk werker
Schriftlezing: Mattheus 9:9-13.
 
MEDITATIE
Gemeente van Onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,
Iets waar je me ’s nachts voor wakker mag maken is niet alleen een broodje rookworst van de Hema
(met een beetje mosterd) maar, gek genoeg, ook voor oude kerkgebouwen. En dan bedoel ik met
name de kerken van voor de Reformatie (ik leg verderop uit wat de Reformatie ook alweer is), dus
van voor 1594. Het jammere van dit onderwerp is alleen... je hebt er niks aan bij je werk voor de kerk.
Als ik met de kindernevendienst een kinderdienst voorbereid of als ik bij mensen thuis op bezoek ga,
dan kom ik met verhalen over de Reformatie niet veel verder. Maar in deze overdenking komen de
onderwerpen toch een keer samen: De Reformatie en de protestantse gemeente van nu. Ik ga jullie
meenemen naar het onderwerp van mijn afstuderen. En dat is het:
Avondmaalskoor
Geweldig interessant! U denkt misschien aan een zangkoor maar ik bedoel het koor van een oude
kerk als de Vituskerk. Het is een bepaalde ruimte van het kerkgebouw. Als je binnenkomt in de
Vituskerk is het koor het achterste gedeelte, achter de preekstoel. Moet u maar eens opletten als u
een oude kerk (doorgaans een van oudsher Nederlandse Hervormde kerk) in Groningen betreedt:
een bepaalde ruimte van die kerken trekt direct de aandacht. Omdat de vloer daar hoger is
bijvoorbeeld, of omdat daar de preekstoel staat of vlakbij staat, maar meestal ook omdat die ruimte
zelf niet gebruikt wordt in de kerkdienst. Er staan geen banken, of slechts een enkele bank langs de
wand, en de muur van het koor loopt dikwijls in de rondte. Het is echt een andere ruimte in de kerk,
die gelijk de aandacht trekt. Dat komt omdat ze lang geleden bewust zo gebouwd zijn, in de tijd van
voor de Reformatie. Daar werd in de katholieke tijd -toen er nog geen protestanten waren, nog geen
gereformeerden, geen hervormden, geen evangelicalen, nee men was toen enkel katholiek- de mis
geleid door de geestelijke. Het belangrijkste onderdeel van elke mis, zoals dat nog altijd het geval is,
is de eucharistie: het vieren van het laatste avondmaal zoals Jezus dat deed met zijn leerlingen. En
volgens de katholieke traditie is de hostie, het brood, nadat het is ingewijd door de priester,
daadwerkelijk het lichaam van Christus. Daar is Jezus lijfelijk aanwezig. Heel heilig dus! Vandaar dat in
elke kerk die als katholieke kerk gebouwd is, een speciale ruimte gebouwd en ingericht is als koor,
waar het altaar staat, waar je als gewone gelovige zonder reden niet zomaar kwam. Echt een
heiligdom binnen in de kerk.
De Reformatie is de periode in de zestiende en zeventiende eeuw waarbij een deel van de gelovigen
‘protesteren’ tegen bepaalde gang van zaken binnen de Rooms-katholieke kerk, wat in Nederland
uitmondt, mede door de ontwikkeling van de Tachtigjarige Oorlog, in de totstandkoming van een
nieuwe kerkgezindte: De Nederduits Gereformeerde Kerk (dat later onder koning Willem I ‘de
Nederlandse Hervormde kerk’ komt te heten). De Nederduits Gereformeerden protesteren onder
andere tegen de eucharistie. Zij menen dat het delen van brood en wijn symbolisch is bedoeld en de
hostie dus niet verandert in Christus’ lichaam na de inwijding. Ze schaffen het altaar af, dat altijd in
het koor stond, en maken daar een avondmaalstafel voor in de plaats. Ze willen het Heilig
Avondmaal, zoals het sindsdien heet, niet elke dienst vieren, maar een paar keer per jaar. En waar ze
ook een streep doorheen zetten is dat het Avondmaal voor iedereen toegankelijk is. Het avondmaal
wordt exclusief. Daar waar het bij katholieken genoeg is om aanwezig te zijn bij de mis (en katholiek
gedoopt te zijn, maar dat was voor de Reformatie praktisch iedereen) om de hostie te mogen
ontvangen, is het avondmaal bij de eerste protestanten, alleen bestemd en bedoeld voor gelovigen
die een goed leven leiden. Protestanten van toen wilden het Heilig Avondmaal heilig houden door
niet zomaar iedereen toe te laten. Je moest niet alleen openbare geloofsbelijdenis hebben gedaan, je
moest ook je hebben onthouden van verderfelijke zaken als bijvoorbeeld openbaar dronkenschap,
vreemdgaan, het hebben van ruzie met iemand en noem zo maar op. Daarvoor is toentertijd in de
zeventiende eeuw, het huisbezoek ontstaan. Dat was bedoeld voor de avondmaalsviering. Dan kwam
de ouderling langs en werd doorgenomen of je mee kon doen aan het avondmaal dat die zondag of
de zondag erop werd gehouden. Het avondmaal werd dus exclusief voor mensen die
‘avondmaalswaardig’ waren. En daarbij waren de koren heel behulpzaam van de katholieke
kerkgebouwen die tijdens de Reformatie voor de protestantse eredienst werden ingericht. Daar in
die aparte ruimte vond het avondmaal plaats voor alleen die gelovigen die waren toegelaten. Daar
waar voor de Reformatie al koorafscheidingen bestonden in de vorm van een hek (een koorhek zoals
in Marsum) of een muur (een doksaal, zoals nog deels zichtbaar in Leermens), bouwden protestanten
nieuwe hekken met hogere borstweringen (zoals in Westeremden) of zetten pontificaal voor het koor
één of meerdere herenbanken neer (zoals in Uithuizen, in Groningen in de Der Aa-kerk en in
Middelstum). Hierdoor werd het koor nog slechter zichtbaar voor de kerkganger die in het schip, dat
wil zeggen, de rest van de kerkruimte zat. Er is een geschrift overgebleven uit die tijd van Martinus
Micron die schrijft over hoe de nieuwe protestantse avondmaalsviering er aan toe moet gaan. De
namen van die mensen uit de gemeente die om verschillende redenen zijn uitgesloten van het
avondmaal worden tijdens de dienst opgenoemd. Die mensen bleven achter op hun plek. Zij die wel
genodigd zijn lopen, wanneer het avondmaalsgedeelte aanvangt, naar het koor van de kerk, om daar
de avondmaalsviering te houden en na afloop keren zij weer terug met de predikant naar het schip
van de kerk, naar de banken of daar waar de mensen stonden om de kerkdienst te vervolgen. Zo
exclusief was het avondmaal, het werd haast aan het zicht onttrokken. Zo ontheiligd vonden de
protestanten de gang van zaken bij het Rooms-katholicisme en zo belangrijk vonden ze dat het weer
zijn heiligheid terugkreeg, dat ze heel ver zijn gegaan in het in hun ogen weer heilig maken van het
avondmaal. En daarvoor kwam het koor van het kerkgebouw heel goed van pas; worden er zelfs
avondmaalskoren ingericht voor de avondmaalsviering. In Middelstum staat in de oude kerk (St.
Hippolytuskerk) zelfs een hele avondmaalsopstelling vast in het koor, met een tafel in U-vorm en
banken aan weerszijden van de tafel. Waardoor het koor al eeuwen lang alleen gebruikt kan worden
voor het avondmaal.
Nou waarom deel ik dit allemaal met jullie? Niet alleen omdat het jaarthema van de landelijke PKN
‘Aan tafel’ is, maar vooral ook omdat deze geschiedenis bepalend is geweest voor onze eigen
avondmaalsgeschiedenis, van hoe wij het avondmaal vieren, hoe we erover denken en welke regels
we lange tijd hebben gehanteerd of misschien nog steeds doen. Zoals dat bijvoorbeeld kinderen aan
het avondmaal niet welkom zijn vanwege het feit dat ze pas op latere leeftijd openbare
geloofsbelijdenis doen.
Nu wil ik nog verder teruggaan in de tijd en het hebben over Jezus zijn tafelmanieren. Over wat Jezus
deed als het gaat om samen aan tafel gaan. Ook bij dat laatste avondmaal met zijn leerlingen, maar
ook op andere momenten in het Evangelie. Jezus eet namelijk geregeld met mensen die aan de rand
van de samenleving staan, zoals tollenaars, zoals zondaren, zoals hoeren. Toen Jezus wist dat zijn
laatste avond kwam, toen Hij graag met zijn leerlingen de pesachmaaltijd wilde houden en wist dat
dat een belangrijke avond en een belangrijke gebeurtenis zou zijn, wist hij ook dat één van hen hem
zou verraden en dat één van hen hem nog geen dag later zou verloochenen. Judas zou daar zijn en
Petrus zou daar zijn. En toch werden zij niet uitgezonderd door Jezus. Ook zij ontvingen brood en
wijn en ook zij kregen de opdracht om dat te doen om hem te gedenken.
Daarom vind ik dat we heden ten dage als echte protestanten mogen protesteren tegen de
avondmaalsgewoonten die met de Reformatie zijn ontstaan. Met respect, dat wel. Het valt goed te
begrijpen dat protestanten van toen wilden afrekenen met hoe het daarvoor in de katholieke tijd er
aan toe ging. Er zijn nog vele misstanden die ik niet genoemd hebt en het valt te begrijpen dat ze een
groot verlangen hadden het avondmaal heilig te maken. Ook al verdient de manier waarop geen
schoonheidsprijs. Ze wilden het avondmaal heilig maken en wilden het kunnen associëren met
onbesproken gedrag en met vroomheid. Maar hoe je het ook wendt of keert, dat is niet hoe Jezus
het ons heeft voorgedaan. In tegendeel, een groter contrast bestaat haast niet: Jezus die in alle
openheid eet met tollenaars en zondaars, die het laatste avondmaal viert met een verrader en een
leugenaar.... en het avondmaal van de Reformatoren: voorwaardelijk, exclusief voor ‘goede
christenen’ en dus besloten in dat voor het zicht grotendeels afgescheiden avondmaalskoor.
Het is niet aan mij om voor anderen te bepalen wel dan niet mee te doen met een
avondmaalsviering. Dat is helemaal aan een ieder zelf. Keuzes voor jezelf, moet je zelf maken. Dat is
persoonlijk. Iets tussen Onze Lieve Heer en de kerkganger zelf.
Wat wel aan mij als theologe om te concluderen is, dat als ik kijk naar het Evangelie, naar het leven
van Jezus, dat als Hij al eet met zondaars en tollenaars, en het laatste Avondmaal viert met o.a. een
verrader en een leugenaar: waarom zouden wij simpele zielen dan niet welkom zijn aan Zijn tafel? Als
Jezus ons in Mattheüs 18 aanmoedigt te geloven als een kind, waarom zouden we dan het geloof van
een volwassene moeten hebben, om aan Zijn tafel plaats te mogen nemen? Wat mij betreft zetten
we een streep door de avondmaalsregels (voor zover dat niet al gedaan is) die in het licht van de
geschiedenis rond de Reformatie te begrijpen zijn, maar die niet rijmen met hoe Jezus het ons voor
heeft gedaan.
Voor ieder van ons is een plaats aan de tafel. Laten we dat in Hemels naam met Jezus meevieren,
met het vizier op onze toekomst, en niet meer op ons verleden.
Amen
 
Een lied, te vinden op you tube (keuze van ds. Anne Nijland)
https://www.youtube.com/watch?v=HXmudUJYMxk.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
 
Refrein:
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niet minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
 
Refrein:
 
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
 
Refrein:
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
 
Refrein:
 
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
 
Refrein:
 
De volgende dienst is:
zondag 12 februari om 9.30 uur. Voorganger is ds. M. Pranger, medewerking
wordt verleend door de Lighthouseband uit Zwaagwesteinde.
Zie hiervoor ook de bijgevoegde bijlage.
 
Collecten
1.Diaconie.
Collectedoel februari
Zambia - maatjes voor gezinnen zonder ouders
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18
als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids
waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. De Raad van
Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders en maatjes
worden getraind om hen te begeleiden en praktisch te ondersteunen.
Meer lezen
kerkinactie.nl/kinderenzambia
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente Doezum o.v.v. collecte Diaconie maand februari 2023
2.Kerk.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente Doezum o.v.v.: collecte Kerk februari 2023. 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

zie op de site voor de liturgie en vanwaar de uitzending plaats vind.(Oecumenisch karakter)

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER, mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden, want dankzij uw hulp beleef ik vreugde. Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God. Gebruik toch geen grote woorden, blaas niet zo hoog van de toren, want de HEER is een alwetende God: door hem worden onze daden gewogen. -- 1 Samuel 2:1-3