Erediensten juli

 

Nieuws van commissie vieringen: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd in de Vituskerk. Iedere 14 dagen organiseren ze een viering.
Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er vanaf 20 juni niet meer
dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemeenteleden gevraagd voor een koortje tijdens vieringen:

 
Enkele gemeenteleden zingen de opgegeven liederen, wilt u eens meedoen? Geef u dan op.
Wanneer er een viering zal worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl en kerkomroep
wordt u hierover geïnformeerd via de zondagsbrief. Bestemming collecten: zie de zondagsbrief.
 
De werkgroep vieringen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rooster vieringen: datum, tijd, voorganger en bijzonderheden.
 
1 augustus 9.30 uur     Ds. Bolt, Kootstertille
15 augustus 11.00 uur Ds. Oldenhuis, Coevorden
29 augustus 9.30 uur  Mw. Reini v/d Wal – Van Akker
 
De andere zondagen ontvangt u een zondagsbrief met een meditatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
KERKDIENSTGEMIST.NL
Er staan al veel kerkdiensten op kerkdienstgemist.nl
Nu hebben de kerkrentmeesters een externe harde schijf aangeschaft waarop alle
uitgezonden diensten zijn opgeslagen.
Wanneer u een bepaalde dienst nog eens wilt zien of in bezit wilt hebben, bv. een
begrafenisdienst, dan kunt u deze opvragen bij Eelco van Belle.
tel. 06 15068153
of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse diensten zijn offline gehaald van kerkdienstgemist .nl

Mocht u toch alsnog de dienst nog willen zien dan kunt u een verzoek indienen bij de scriba,

de diensten worden wel opgeslagen op de harde schijf namelijk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 25 juli 2021 zondagsbrief PG Doezum.
 
Meditatie: Ds. mevr. Cobi de Poel
 
Schriftlezing: Marcus 6 : 45 tm 52
Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd”
 
Deze woorden spreekt Jezus tot zijn discipelen. Zij bevinden zich in een schip midden op het
meer van Gennesareth (meer van Galilea). Zij komen nauwelijks vooruit omdat ze de wind
tegen hebben. Jezus, die zich aan land bevindt, merkt hun moeite op en gaat hen over het
water tegemoet.
Je verwacht dat de leerlingen opgelucht adem zouden halen, maar het tegendeel is waar. Ze
zijn verbijsterd, menen dat zij een spook zien en beginnen luid te schreeuwen.
Het is duidelijk voor Jezus: zijn leerlingen kunnen hun ogen niet geloven. Er staat in het
Bijbelgedeelte niet bij of Jezus daar begrip voor heeft, maar hij begrijpt wel dat zij in paniek
zijn. Dan spreekt hij die woorden: “Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd.”
Woorden die wij ter harte kunnen nemen. Ook zoveel eeuwen later, in een andere tijd, in
andere omstandigheden. Er is nog altijd tegenwind; we bevinden ons vaak in moeilijke
omstandigheden; er gebeuren vreselijke dingen; de toekomst is onzeker. Allemaal zaken
waar een mens van in paniek kan raken. Wellicht verlangen we er dan naar om Jezus te zien,
of te horen. Maar de Schrift maakt ons duidelijk dat wij verbijsterd zijn als ons dat overkomt.
En dat we bang zijn dat we gek geworden zijn.
Het is moeilijk om slecht nieuws tot ons door te laten dringen, daar heeft een mens tijd voor
nodig. Minstens zo moeilijk blijkt het om een plotselinge, onverwachte redding te beseffen.
Ons hart is dan verhard. Kennelijk is er geen vertrouwen, geen geloof meer dat er hoop is op
verandering.
Met de woorden die Jezus tot zijn leerlingen spreekt, (en via hen ook tot ons in onze tijd),
wordt het vertrouwen gevoed, en breekt het inzicht door. Niet meteen, want als Jezus in het
schip klimt en de wind gaat liggen zijn de leerlingen nog steeds helemaal van hun stuk,
innerlijk bovenmate ontsteld.
Het leed in de wereld, persoonlijk lijden, de watersnood in Limburg, Duitsland en België; de
moord op Peter R. de Vries; de Covid19 pandemie; de klimaatverandering; de hardheid
waarmee mensen elkaar behandelen. Dat is de werkelijkheid. Zaken die ons hart kunnen
verharden. Psychologisch gezien doen we dat ter bescherming van onszelf. De werkelijkheid
is te erg om in zijn volle omvang te beseffen. Maar diezelfde hardheid maakt ons blind voor
de vreugde en de schoonheid van het leven. Ons verharde hart ontneemt ons de
mogelijkheid om oog te blijven houden voor wat wij ‘onmogelijk’ achten: uitzicht, redding,
verandering, bevrijding, toekomst.
Ik wens u allen toe dat u de woorden van Jezus in uw harten bewaart en koestert, zodat zij
voorkomen dat uw hart verhardt, dat u bij de pakken neer zit, cynisch wordt. Ik wens u toe
dat de woorden van Jezus uw hoop, uw vertrouwen en uw geloof levend houden, of
opnieuw doen ontwaken.
Het is zeker niet zo dat ons dan niets zou kunnen overkomen. De werkelijkheid laat ons dat
iedere dag zien en ervaren. Maar in wat ons overkomt, zullen de woorden van Jezus onze
levensreis verlichten, ons verbinden met de bron van alle leven, en ons omringen als een
mantel van liefde, genade en hoop.
Heb het leven lief, en wees niet bang!
 
GEBED:
Trouwe God, lieve Vader in de hemel, wij danken U voor ons leven. Voor de
schepping, de dieren, de planten. Wij danken U voor wat de aarde voortbrengt en waarvan
wij in leven blijven. Wij danken U dat wij niet alleen zijn. Dat er mensen om ons heen zijn,
dat U er bent, en ons nabij blijft in alle omstandigheden. In leven, in sterven en daaraan
voorbij.
Wij danken U voor uw aanwezigheid in Jezus uw zoon. In zijn woorden, zijn daden. In zijn
leven en opstanding. In zijn liefde, genade en ontferming.
Help ons Heer om moed te blijven houden, als wij bang zijn. Houd onze hoop levend op een
toekomst, op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Verhard ons hart niet Heer, maar
maak het ontvankelijk voor uw aanwezigheid, voor schoonheid, tederheid, vreugde en
liefde.
Help ons om onze ogen niet te sluiten voor het leed in de wereld. Help ons om te doen wat
wij kunnen. Help ons om onze oren niet te sluiten voor het verdriet dat in de wereld is. Geef
ons de kracht om te doen wat in ons vermogen is.
Wij bidden U voor uw wereldwijde gemeenschap van mensen. Ontferm u Heer over hen die
geen helper hebben. Schenk wijsheid en inzicht aan hen die het voor het zeggen hebben.
Wij bidden U voor uw kerk wereldwijd en de kleine gemeenschap in Doezum. Help de
mensen zich bewust te blijven van de roeping uw boodschap te laten horen, en in daden
zichtbaar te maken. Help de mensen om het leven lief te hebben, en niet bang te zijn.
Om Jezus’ wil. Amen.
 
Een hartelijke groet aan u allen, in verbondenheid, Ds. Cobi de Poel.
 
Collecte
1.Diaconie
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL68 RABO 0323 7462 25 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Doezum o.v.v. 25 juli 2021
2. Kerk
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL50 RABO 0373 7355 96
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Doezum o. v. v.: collecte Kerk o.v.v 25 juli 2021
 
Zondag 1 augustus
is de volgende dienst om 09.30 uur, voorganger: ds. Bolt, Kootstertille
Aanmelden tot zaterdag 31 juli 12.00 uur bij Eelco tel: 06-15068153 of mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij Rob Helmholt, tel. 06-30946148.
 
Uit de gemeente
De bloemen gaan als groet van ons als gemeente naar mevr. Marinus in het Hooge Heem. Ze
worden gebracht door Grietje de Jong.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren,
dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tips:

Er wordt elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit een kerk in Friesland via omropFryslan.nl:

maand juni: online uitzending via Grote- of Martini kerk in Sneek.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij, en nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er drie-en-een-half jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw, en de hemel gaf regen, en het land bracht zijn vrucht weer voort. -- Jakobus 5:16-18