Erediensten juli-augustus

 

Nieuws: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
In verband met de Corona pandemie zijn er voorlopig geen kerkdiensten, blijf de site volgen voor nieuws.
In plaats daarvan zal er steeds een zondagsbrief met daarop een meditatie en gebed op de site worden geplaatst.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 augustus 2020 zondagsbrief PG Doezum
Korte introductie bij 1 Johannes:
Meditatie: ds. Mulderij
In de maanden juli en augustus houd ik
 
Schriftlezing:1 Johannes 1:1-10 en Johannes 8:12 Johannes
 
een preekserie over de brief van Johannes.
Over deze brief wordt niet
vaak gepreekt. Het is een brief die eind eerste eeuw, begin tweede eeuw geschreven is; hij is dus later dan het
evangelie van Johannes geschreven, maar zeer waarschijnlijk heeft de schrijver dit evangelie erbij gehad tijdens het
schrijven, want er komen thema’s in de brief voor die grote overeenkomst vertonen met het evangelie: bijvoorbeeld het
liefdesgebod, waar Jezus zijn leerlingen toe oproept.
De schrijver komt uit de Johanneïsche school of traditie, die in de
geest van Johannes de evangelist in de pen is geklommen om zaken over het geloof eens goed op papier te krijgen. Er
speelt namelijk een conflict over: hoe moet je nu Jezus als vlees-en -bloed zien? Met een moeilijk woord heet dit
incarnatie, gezegd in de woorden van Johannes: het woord is vlees geworden (Johannes 1,14). De schrijver reageert op
tegenstanders die dit ontkennen: Jezus is vooral Geest en zijn aards lichaam doet er niet toe en zij leven en geloven in
deze geest, dat is hun overtuiging. Maar wie die tegenstanders precies zijn, dat weten we niet goed. U kunt het
vergelijken met een telefoongesprek, waarvan u alleen de ene kant hoort, maar wat degene aan de andere kant van de
lijn zegt, dat krijgt u niet mee. De schrijver van 1 Johannes spreekt vooral gemeenschappen in Klein-Azië, het huidige
Turkije en Syrië, aan via deze rondzendbrief, die zoals u zult merken, geen klassieke aanhef of geadresseerden heeft,
zoals we die bij Paulus tegen komen, maar 1 Johannes de briefschrijver begint gelijk met zijn betoog. De stem uit 1
Johannes laat zien dat een specifieke groep vanuit de Jezus beweging aan het begin van de tweede eeuw met nieuwe
vragen en uitdagingen te maken heeft gekregen. Die stem staat als een pilaar naast die van Paulus, Petrus en Jakobus:
het wil als een getuigenis de waarheid verkondigen. Ik hoop dat u net als ik veel vreugde aan deze brief zult beleven.
Gemeente van Jezus Christus,
Tussen de regels door ervaar ik in de eerste brief van Johannes een positieve houding ten aanzien van het
lichaam en zo ook het lichaam van Jezus Christus
het Woord dat vlees is geworden om ons naar het eeuwig
leven te leiden, naar het wandelen in het Licht van God. Gelovigen zijn mensen van vlees en bloed. Wij zijn
van vlees en bloed, geschapen en God in Jezus heeft deel aan ons bestaan gehad: verbonden in het lichaam,
verbonden met God de Vader, opdat ook wij met Hem verbonden zouden zijn. Het lichamelijke van Jezus
verdient waardering: zo lees
ik in het begin. We hebben Hem gehoord, met eigen ogen gezien en onze handen
hebben aangeraakt: Jezus is echt bij ons geweest, zo luidt het getuigenis. Ook na de opstanding is Jezus aan
ons verschenen. We hebben met Hem gepraat en Tomas mocht Hem zelfs aanraken, toen Hij weer in ons
midden kwam. Nu moeten wij het doen met dit getuigenis: wij die niet zien en toch geloven (Johannes 20,29).
Ook het gehoor tot wie de schrijver van 1 Johannes zijn woorden heeft gericht, moet het doen met de
verhalen van horen zeggen.
Eind eerste eeuw, begin tweede eeuw na Christus komen er conflicten voor in christelijke gemeenschappen
over: hoe moet je Jezus zien? Is hij mens zoals jij en ik of moet je hem als geest zien, die ons van een
lichamelijk bestaan gered heeft? In het tweede gedeelte van wat we gelezen hebben–
na God is licht (vers 5)– zien we standpunten van voor
-
en tegenstanders zoals de schrijver die heeft neergepend voor zijn
argumentatie. Het is alsof we aanwezig zijn bij zijn betoog over: hoe wandel je in het licht van God, heel je
leven lang. Het aannemen van Jezus als jouw Heer, gedoopt worden in Zijn naam betekenen niet dat je nooit
meer zult zondigen. De briefschrijver is hierin realistisch: ook al heb je omgang met God, heb je Hem beleden
als Heer, wel even nu nog niet in het Koninkrijk van God, maar nog steeds omringd door een werkelijkheid,
waarin volop zonde bedreven wordt. Waar mensen hun doel missen, waar we te kort schieten, waar we zo
graag het goede willen doen, niet langer het kwade, maar waar we terug vallen in gedrag, dat zo vertrouwd is,
haast vanzelfsprekend, dat we ons betrappen op: “oeps, daar ga ik weer....”
 
Op die realiteit had de schrijver goed zicht. Als je zegt: ‘ik doe geen zonde, ik ken het niet, sterker nog ik heb
het nooit gedaan,
nu ik bij Jezus hoor’, zoals enkele tegenstanders beweren, dan getuigt dat van weinig
realiteitszin plus je liegt jezelf voor. Elk van ons is omringd door zonde, waar we ook gaan. Elke dag kan het
een strijd zijn om voor het goede te kiezen en nee te zegge
n tegen het kwade. Het vraagt van jou om eerlijk
naar jezelf te kijken, zien dat je, ook al wandel je al wat langer of wat korter met Jezus in het Licht; het gaat
om zien dat je nog steeds plekken hebt, waar je in je houding tegenover God te kort bent gesc
hoten.
Ook wij hebben het nodig dat we vergeving van God via de kruisdood van Jezus Christus ontvangen om niet.
De relatie, de verbondenheid met God vraagt om doorgaand onderhoud. Niet van ‘ik leef er op los’ zoals de
verloren zoon met zijn feesten, en d
an ga ik zondags naar de kerk of ik breng mijn fouten in gebed bij God en
dan kan ik weer verder. Geloven in God, die het Licht is, is geen soort pitstop, waar je nieuwe banden om
krijgt, omdat ze versleten zijn of waar je olie ververst wordt, zodat je wee
r verder kunt. Maar geloven in God
vraagt om een leven, waarin je bewust werk maakt van berouw, omkering naar God, waar je in alles met Hem
verbinding zoekt, waar je Hem looft, dankbaar bent. Het moet niet zo zijn dat je eerst je zonde
-
maatbeker vol laat lopen en als die vol is, dan loos je dat allemaal bij God en dan begin je van voren af aan. 
Dan leef je heel
mechanisch met God: je hebt Hem alleen maar nodig, als je volledig in de vernieling zit, als de nood te groot is
geworden.
Christelijk geloven is er voor zondaars, voor mensen die geloven dat zij in hun leven niet zonder God kunnen,
die zien dat ze op eigen kracht alleen niet verder komen en daarin eerlijk zijn tegenover God en tegenover
zichzelf, want we liegen onszelf ook wel eens wat voor. Dat we een beter beeld neerzetten van onszelf, dat
het best mee valt met het middelenmisbruik en het was gisteren erg gezellig, dus net dat ene glaasje te veel,
ach, dat kon wel; wanneer je het bovenste knoopje van je broek niet meer dicht
krijgt, ligt dat aan je broek die
gekrompen is in de was, maar jij bent natúúrlijk niet dikker geworden. Dat het wel mee valt, met hoe je
anderen gebruikt om je ultieme doel te bereiken. Zeggen dat jij je goed voelt, terwijl je bang bent voor de
toekomst,
want wat zullen ze wel niet van jouw kwetsbare houding zeggen...
Tegenover God staan wij zoals we zijn: mensen van vlees en bloed die zoeken naar aandacht, liefde, vergeving
voor wat we fout hebben gedaan. En God neemt ons in genade aan zoals we zijn. God
heeft niets aan mensen
die zichzelf overschreeuwen, die alleen maar buitenkant zijn, waar het geloof geen aarde vindt om wortel te
schieten, waar jij je heiliger voor doet dan je bent. Elke dag is een kans om je handen vrijer te krijgen van
zonde, om in gebed je zonden te belijden, om te erkennen dat je Iemand met de hoofdletter I nodig hebt om
de verbondenheid te zoeken, om heelheid te ervaren, om het Licht te laten schijnen op die plekken van
duisternis, opdat je eerlijk en oprecht voor God en de mensen
kunt staan. Elke dag hoeven wij voor God niet
te verbergen dat we iets fout hebben gedaan, maar mogen wij in relatie met Hem in het licht staan, onszelf
zien zoals we zijn als mensen van vlees en bloed, opdat we vergeving mogen vinden in Hem die ons eeuwig
leven schenkt. Als wij onze tekorten in Gods licht weten te brengen, betekent dat, dat we die band met Hem
zo belangrijk vinden, dat we alles wat daarin ons in de weg kan staan, aan Hem voorleggen. Zo willen wij
samen met God, die in ons een goed werk is
begonnen, op pad gaan. We willen werken aan een hier en nu,
dat ook dit een eeuwig leven is, ook al hebben wij nog steeds met zonde te maken, worden we aangevochten
door het kwade: we staan er niet alleen voor in onze zwakheid, maar Gods licht is er. Amen.
 
Lied na verkondiging: Gezang 449, liedboek 1973 [https://www.youtube.com/watch?v=Ql3gSgV_jCg]
 
GEBED
 
God, dankbaar willen wij zijn voor het licht dat u ons schenkt, dat wij van u de kracht ontvangen om ons in dit
licht te stellen dat wij ons niet groter of kleiner maken dan we zijn, dat wij Jezus mogen volgen, als Hem ons
leven inrichten. Uw Geest komt alle lof toe, omdat zij ons leven met liefde doorstraalt, dat uw genade in ons
hart is.
We bidden vandaag ook voor allen die zorgen hebben in deze tijd, dat ons een toekomst wordt geschonken,
dat mensen met honger niet hoeven te lijden, maar dat u het dagelijks brood bent; dat wie nood lijdt, omdat
er geen werk meer is, waar het krimpt,
dat er nieuwe wegen komen. Waar mensen in leugens geloven, de waarheid niet herkennen, waar wanhoop in
harten leeft; dat wij groeien in geloof, hoop en liefde.
 
Bidden we voor onszelf, samen gekomen rond het evangelie. Dat wij door Jezus’ houding bemoedigd
worden
om, met ons goed en ons kwaad, tot God te gaan. Dat wij, bewust van onze eigen onvolkomenheid, mogen
groeien in mildheid jegens elkaar.
Voor de mensen van de burgerlijke gemeenten die zorgen hebben over de financiële tekorten in de zorg, voor
de jeu
gd, voor de noodlijdenden: dat zij gehoor mogen vinden en hulp.
Wij bidden voor uw kerk op aarde die zucht onder deze crisis, waar we zorgen hebben over hoe het nu en
straks verder moet. Doe in ons uw gemeenschap opbloeien, schenk ons hoop op nieuwe wegen.
Bidden wij
ook voor hen die op vakantie zijn, die even geen werk, geen school hebben, dat ze weer goed thuis komen.
Voor onze zieken en eenzamen bidden wij om uw heilzaamheid, om genezing, dat wij allen mogen werken om
onze zonde voor uw aangezicht te belijden om de band met u intenser te maken.
Bidden wij nu in stilte, dat wat een ander niet voor ons kan zeggen.
...stil gebed...
God van genade, leid ons in
uw licht naar het eeuwig leven en bidden wij samen dat u bent:
Onze Vader...
Zegen voor deze week:
God de Heer geeft u alle goeds; Hij staat voor u in, Hij kent genade en laat u delen in Zijn licht. Hij ziet naar u
allen om; Hij is uw vrede. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
 
Gemeen(d) te meeleven
De bloemen gaan met een
groet van ons als gemeente naar mevr. Hummel-Geut, Kornhorn.
We denken aan Koba Froentjes,
die na een operatie te hebben ondergaan, afgelopen dinsdag weer thuis
mocht komen uit het ziekenhuis. We hopen datzij
spoedig mag herstellen. Van harte beterschap!
 
De werkgroep KIA / Diaconie heeft besloten om € 1000,00 over te maken voor de getroffenen in Beiroet
/Libanon.
 
Gebed:
Vader in de hemel,
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.
Wij danken U dat Wilbert en Rima van Saane en hun kinderen ongedeerd zijn,
en veilig te midden van alle verwoesting.
Wij bidden U voor hen in deze moeilijke situatie,
wees hen nabij in deze tijd.
Wij bidden u voor onze partners ter plekke,
Near East School of Theology, Middle East Council of Churches en Youth for Christ,
plaatsen waar zovelen worden opgeleid om Uw kerk in het Midden-Oosten te dienen.
Hun gebouwen zijn zwaar beschadigd.
Wilt u hen nabij zijn in deze donkere dagen?
We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest, voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.
Grote God, U ziet al dit leed. Ontferm U over Beiroet.
U bent de enige die redding kunt bieden.
En we vertrouwen op U!
Amen
 
Uit: de nieuwsbrief PETRUS van de Protestantse Kerken in Nederland
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededelingen vanuit de kerkenraad:
De kerkenraad heeft besloten dat het, ondanks de versoepeling van regels in verband
met het gevaar op het coronavirus, nog niet verantwoord is om per 1 juli weer erediensten in ons dorp te houden. 
Tot nader bericht , waarschijnlijk tot 1 september, blijft u de zondagsbrief ontvangen, digitaal of via de brievenbus.
We zijn blij dat de predikanten die hiervoor aangeschreven worden, spontaan meewerken en
ons hun meditatie en gebed toe sturen.
Het is fijn dat er iedere week weer mensen bereid zijn om deze brief bij ouders,
kennissen of buren te bezorgen.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals het nu lijkt zijn we nog wel een poosje aan huis gebonden. Het is dus
ook niet mogelijk om kerkdiensten te organiseren. Predikanten zijn bereid
gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te
verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere zondag om 9.20 uur wordt er een korte kerkdienst uitgezonden vanuit de kapel van de Prot. Kerk Nederland.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn vreemde tijden. Door de uitbraak van het Corona-virus moeten we op
aanraden van onze overheid zoveel mogelijk thuisblijven. Bijeenkomsten, ook met
minder dan 100 personen, zijn sinds kort niet meer toegestaan. Voor godsdienstige
bijeenkomsten is hier echter een uitzondering op gemaakt. Echter aangezien er in onze
gemeente veel oudere gemeenteleden zijn willen we het risico van verspreiding van het
virus zo klein mogelijk houden. De kerkenraad heeft daarom ook besloten voorlopig
geen kerkdiensten te organiseren.
Gelukkig wordt er wel op een andere manier invulling gegeven aan de verspreiding van
Gods woord. Middels dit stukje wil ik u op de hoogte brengen van de mogelijkheden van
het volgen van kerkdiensten via de kerkomroep.
U kunt op 3 verschillende manieren luisteren naar de kerkomroep. Ik zal per manier
kort aangeven wat de mogelijkheden zijn:
1.
Via een KWR-kastje. Een aantal gemeenteleden hebben thuis een kastje staan via welke zij live
kerkdiensten van onze gemeente kunnen beluisteren. U kunt echter ook de
laatste 10 kerkdiensten van onze gemeente terugluisteren. Dit doet u als volgt:
1. Druk het kastje aan door op de zwarte AAN/UIT toets te drukken (net
zoals u dat anders ook altijd doet).
2. Wanneer u de computerstem hoort, drukt u op de
onderste rode toets.
Hiermee selecteert u de laatst opgenomen kerkdienst. Wanneer u vervolgens op
de OK - toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te spelen.
U kunt er ook voor kiezen om de op één na laatste kerkdienst te beluisteren. Om
dit te doen moet u 2 x op de onderste rode toets drukken. Wanneer u
vervolgens op de OK-toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te
spelen.
Op deze manier kunt u maximaal 10 keer op de onderste rode toets drukken.
waarmee u de laatste 10 kerkdiensten kunt beluisteren. Drukt u per ongeluk 11
keer op de onderste rode toets, dan begint hij automatisch weer van voor af aan.
Komt u er niet uit, dan kunt u wellicht een familielid vragen om u hierbij te
helpen. Ook zou u eventueel andere mensen kunnen vragen die bij u op bezoek
komen.
Uiteraard wil ik u ook helpen wanneer bovenstaande niet mogelijk is. U kunt mij
bereiken via 06-53292102. Ook wanneer er gemeenteleden zijn die momenteel
geen kastje hebben, maar dit wel eens willen proberen, kunnen zij mij bellen.
2.
Via de website Via www.kerkomroep.nl
kunt u onze kerkdiensten normaal gesproken ook live volgen. Bij ‘Vind uw kerk’ kunt in ‘Doezum’ intoetsen, door vervolgens op de
zoekknop te drukken wordt onze gemeente weergegeven (zie de afbeelding).
Door vervolgens onze gemeente te selecteren komt u op de webpagina waar alle
diensten van onze gemeente te beluisteren zijn.
Wanneer u naar beneden scrolt
kunt u alle diensten van het afgelopen halfjaar nog terugluisteren. Door te
klikken op ‘luisteren’ begint de dienst zich af te spelen.
Het is bij de kerkomroep ook mogelijk om op diezelfde manier kerkdiensten van
andere gemeenten te beluisteren. U kunt dit opzoeken door op de startpagina
van kerkomroep naar een andere gemeente te zoeken.
Tevens kunt u live meekijken/luisteren naar live kerkdiensten van andere
gemeenten. Dit doet u door terug te gaan naar de startpagina
(www.kerkomroep.nl). Wanneer u een beetje naar onderen scrolt ziet u een
selectie van 5 kerken die op dit moment live uitzenden. Door op ‘luisteren’ of
‘kijken’ te klikken kunt u deze dienst live beluisteren/bekijken. Sommige
diensten zijn niet openbaar. Hier staat dan een slotje achter. Er zijn soms meer
uitzendingen tegelijkertijd. Door op ‘klik hier voor alle live kerken’ kunt u alle live
uitzendingen zien.
3.
Via de app
Tot slot kunt u ook via een app op uw telefoon oftablet kerkdiensten
kijken/beluisteren. Hiervoor moet u eerst de app downloaden en installeren. Dit
doet u gewoon via de app-store. Wanneer de app geïnstalleerd is klikt u op ‘zoek
een kerk’. Vervolgens kunt u kiezen of u wilt:
-
Zoeken naar een specifieke
gemeente. Kies dan voor Provincie, Plaats,
kerknaam of Kerken in de buurt.
-
Kijken welke kerken op dit moment een live kerkdienst uitzenden. Kies dan
voor ‘Nu online’ Vervolgens kunt u door de lijst scrollen van alle live

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komende weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

  Tot nader bericht worden er in Doezum nog geen kerkdiensten gehouden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. -- Kolossenzen 3:12-14