Erediensten september

 

Nieuws: (zie ook bij kopje ``Nieuws``.) 
Door de commissie Vieringen in Doezum worden vieringen verzorgd vanaf zondag 20 september in de Vituskerk. Hiervoor dient u zich aan te melden, want wegens de Coronamaatregelen mogen er niet meer dan 30 mensen aanwezig zijn onder voorwaarden die onderstaande personen u zullen mededelen.
Opgave kan bij: 
 
Eelco van Belle, tel.: 06-15068153 of: mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Rob Hemholt, tel.: 06-30946148.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 september 2020 zondagsbrief PG Doezum. Meditatie van ds. Hoornenborg.
Kijk eens wat de Geest allemaal geeft
 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 12
 
Meditatie
In het boekje met als titel ‘’Goede wijn” van Jan Hendriks maakt
hij duidelijk wat waarderende gemeenteopbouw is. Zijn stelling
is: Als je de gemeente wilt bouwen, moet je niet beginnen bij
wat er allemaal niet is (te weinig ambtsdragers, te weinig deelnemers, te weinig van dit en van dat...), maar wat er
allemaal wél is.
Dat is ook de boodschap van 1 Korintiërs 12. Dat hoofdstuk over dat overbekende beeld van de
gemeente als lichaam met haar vele lichaamsdelen. Iedereen doet mee. Kijk eens wat de Heilige
Geest allemaal geeft. En dat allemaal om de gemeente op te bouwen. Dat er nog gebouwd moet
worden, is direct duidelijk. Het is niet moeilijk om aan te wijzen waar de kerk nog niet af is.
Maar vergelijk dat eens met hoe het gaat als je nieuwe huis gebouwd wordt? Dan ga je elke week
even kijken. Niet om te zien wat er allemaal nog gebeuren moet ( het dak zit er nog niet op, de
ramen zitten er nog niet in, de tuin is nog niet klaar). Wat een gezeur zeggen we dan. Nee, dat gaat
heel anders: ‘He, moet je kijken; de vloer ligt er al de muren staan overeind, en, kijk de trap. Leuk,
het schiet lekker op’!
Dat is nog waarderende gemeenteopbouw! Zullen we eens afspreken dat we zo het komende jaar
over onze gemeente gaan praten?
Dat betekent ook dat we elkaar niet gaan overvragen. Dat is een belangrijke insteek van 1 Korintiërs
12. Vraag van een hand niet om een oog te worden en laat een oor lekker een oor zijn. En dat kleine
teentje moet vooral gewoon dat kleine teentje blijven! Paulus spreekt over het lichaam als een
geheel, maar het bestaat uit vele delen en al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij
samen een lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben allemaal onze eigen
functie. Want God heeft ieder van ons een bijzondere gave gegeven.
Zo goed is Hij voor ons. Dat is ook fijn om steeds weer te merken dat God daarin voorziet. Sluit je aan
bij wat de Heilige Geest geeft!
Niet kijken bij wat er niet is: vacature, letterlijk, lege plaats.
Maar kijken naar wat er wel is. Dan wordt het heel anders. Jezelf steeds afvragen: Welke gaven heb
ik? Welke bijdragen kan ik leveren aan de opbouw van de gemeente? Wat geeft de Heilige Geest mij
aan mogelijkheden?
Voor je het weet zijn er opeens allemaal mensen die een taak op zich nemen, die actief zijn in het
bezoeken van zieken en ouderen, of in het organiseren van dingen. En het mooie is: Niemand kan
zeggen: ik kan niks voor de gemeente betekenen. Kijk maar in vers 7: In iedereen is de Geest
zichtbaar aan het werk. En in vers 27: Wij zijn het lichaam van Christus en ieder van ons maakt daar
deel van uit! En dan kan niemand in de gemeente zeggen: Ik kan niks voor de gemeente betekenen.
Goed dat klinkt allemaal wel heel positief en optimistisch. Maar wat betekent dat voor de praktijk?
Want laten we nou niet doen alsof er niets aan de hand is. Ook bij ons zijn er mensen die zich
onttrekken aan de gemeente. Dat moeten we ook onder ogen blijven zien, maar dat moet ons niet
ontmoedigen.
Dat vind ik altijd zo mooi in de brieven van Paulus. Hij begint altijd met iets waar hij heel blij mee is,
waar hij God voor dankt. In 1 Korintiers 1:4 lezen we: ‘Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in
Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat
u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij U verankerd is’. Dat is nou
waarderende gemeenteopbouw!
Maar daarna komt er altijd iets ter sprake wat niet goed gaat.
In vers 10 lezen we: ‘In de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te
zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn’. De
gemeente van Korinthe was een gemeente vol competitie. Sommige mensen gingen zichzelf apart
stellen omdat ze zich geestelijker voelden dan anderen.
Zoals ik doe, zoals ik het zie, zo hoort het ook, dat is het echte geloof!
Een vorm van opgeblazenheid. Dat was daar echt een probleem!
En Paulus spaart ze niet: ‘Jullie hebben geen liefde’!
De Geest gaf een enorme variatie. Maar dat ontaardde in verdeeldheid.
Groepsvorming. En dan ontstaat er verwijdering. En dat werkt demotiverend. Mensen haken af. Ze
doen maar, de jongens en meisjes die alles zo goed denken te weten! Ik doe niet meer mee! Ik ga wel
aan de zijlijn staan. Ik zoek wel wat anders om mijn gaven te besteden.
Daar haakt Paulus bij aan in 1 Korintiërs 12:27: ‘Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van
u maakt daar deel van uit’! En dus mensen, kom op, waardeer je gaven, waardeer elkaar, waardeer
het dat de ander anders in elkaar zit dan jij.
Waardeer het dat de ander anders gevormd is door afkomst, opvoeding, karakter, leeftijdsverschillen.
Variatie, diversiteit in de gemeente is geen probleem. Het is iets heiligs! Want de Heilige Geest
geeft het! Om op te bouwen! Dat wil ik er wel nadrukkelijk even bij zeggen. Je hebt je gaven niet
alleen maar om jezelf te ontplooien, om zelf individueel tot je recht te komen. Dat hoor je wel door
mensen soms zeggen: De gemeente moet wel zo zijn dat ik met mijn gaven tot mijn recht kan komen.
Zo niet, dan ga ik weg. Maar de Heilige Geest leert je het precies om te draaien: Ik moet met mijn
gaven tot mijn recht komen, natuurlijk moet dat! Om de gemeenschap te kunnen dienen!
En daarbij heb je elkaar nodig. Samen met alle heiligen ontdek je hoe machtig de liefde van God is die
onder ons werkt. Oud heeft jong nodig, en jong heeft oud nodig, de denker en de doener hebben
elkaar nodig, de prater en de luisteraar, de zorggever en zorgontvanger. Geef elkaar vertrouwen, zoals
God het geeft! Ik kan het ook allemaal in een woord zeggen: ‘Mensen, heb elkaar lief’. In 1 Korintiërs
13:13 lezen we: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’.
 
Bede
Heer, we zijn zo dikwijls onverschillig voorbijgegaan aan de nood van onze medemens. Vergeef het
ons en help ons opdat wij niet door onze liefdeloosheid anderen in de weg staan, zodat zij het zicht
op U verliezen. Laten wij geen mens opgeven, ook niet wanneer het er hopeloos uitziet. Laten wij ook
in de mens die schipbreuk leed in het leven, een medemens zien waarvoor U, evenals voor ons, Uw
leven hebt gegeven. Wij kunnen alle mensen in nood niet helpen, maar maak ons bereid daar te
helpen waar het voor ons wel mogelijk is. Laten wij iets van de liefde waaruit wij leven, liefdevol
doorgeven aan anderen.
Amen
 
Uit de brief van de dienstenorganisatie van de PKN:
“Ik wil met jou drie woorden zingen.
De mooiste woorden die ik weet:
'Geloof' en 'Hoop' en boven alles
het mooiste woord dat 'Liefde' heet
“Ik wil jou mijn liefde geven.
Gewoon de liefde van mens tot mens.
Ik wil met jou mijn vreugde delen.
En de mooie dingen die ik wens."
"Opdat wij elkaar vertrouwen.
Samen aan de wereld bouwen zoals God haar heeft bedoeld.
En aan ons heeft meegegeven
om een leven hier te leven dat op Liefde is gestoeld."
Dit lied werd gezongen tijdens de startdag van de dienstenorganisatie.
Ds. De Groot deelt het graag met ons, omdat het troost en hoop gaf en geeft.
Misschien kunt u ook wel wat troost en hoop gebruiken in deze lastige coronatijd. Bovenstaand lied
kunt u ook vinden in de nieuwste Groninger Kerkbode onder de gemeenteberichten van Doezum.
 
Gemeen(d) te meeleven
De bloemen gaan met een hartelijke groet en ter bemoediging van ons als gemeente naar Dirk en
Toos Froentjes, Provincialeweg 105.
Ria Renkema is bereid gevonden om voortaan de bloemengroet te regelen. Het is fijn dat zij dit stukje
kerkenwerk op zich wil nemen. Hier zijn we blij mee.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mededelingen vanuit de kerkenraad:
De zondagsbrief blijft u ontvangen, digitaal of via de brievenbus.
We zijn blij dat de predikanten die hiervoor aangeschreven worden, spontaan meewerken en
ons hun meditatie en gebed toe sturen.
Het is fijn dat er iedere week weer mensen bereid zijn om deze brief bij ouders,
kennissen of buren te bezorgen. Mocht u geen brief ontvangen meld het ons en we maken het in orde.
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het is enigszins mogelijk om kerkdiensten te organiseren, dit doet onze commissie van 4, zie boven. Predikanten zijn bereid gevonden om wekelijks een meditatie + gebed ook voor onze gemeente te verzorgen. Deze meditatie zult u zoveel mogelijk via de mail ontvangen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedere zondag om 9.20 uur wordt er een korte kerkdienst uitgezonden vanuit de kapel van de Prot. Kerk Nederland.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

Iedere week komt er een nieuwsbrief van de Protestantse Kerk Nederland. Hierin staan suggesties voor bv. een viering, een lied of gedicht.

Wilt u zich abonneren op deze brief? Dat kan via de onderstaande link: 

https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/subscribe?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=5bd4aa1ee1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beste gemeenteleden,
 
Het zijn vreemde tijden. Door de uitbraak van het Corona-virus moeten we op
aanraden van onze overheid zoveel mogelijk thuisblijven. Bijeenkomsten, ook met
minder dan 100 personen, zijn sinds kort niet meer toegestaan. Voor godsdienstige
bijeenkomsten is hier echter een uitzondering op gemaakt. Echter aangezien er in onze
gemeente veel oudere gemeenteleden zijn willen we het risico van verspreiding van het
virus zo klein mogelijk houden. De kerkenraad heeft daarom ook besloten voorlopig
geen kerkdiensten te organiseren.
Gelukkig wordt er wel op een andere manier invulling gegeven aan de verspreiding van
Gods woord. Middels dit stukje wil ik u op de hoogte brengen van de mogelijkheden van
het volgen van kerkdiensten via de kerkomroep.
U kunt op 3 verschillende manieren luisteren naar de kerkomroep. Ik zal per manier
kort aangeven wat de mogelijkheden zijn:
1.
Via een KWR-kastje. Een aantal gemeenteleden hebben thuis een kastje staan via welke zij live
kerkdiensten van onze gemeente kunnen beluisteren. U kunt echter ook de
laatste 10 kerkdiensten van onze gemeente terugluisteren. Dit doet u als volgt:
1. Druk het kastje aan door op de zwarte AAN/UIT toets te drukken (net
zoals u dat anders ook altijd doet).
2. Wanneer u de computerstem hoort, drukt u op de
onderste rode toets.
Hiermee selecteert u de laatst opgenomen kerkdienst. Wanneer u vervolgens op
de OK - toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te spelen.
U kunt er ook voor kiezen om de op één na laatste kerkdienst te beluisteren. Om
dit te doen moet u 2 x op de onderste rode toets drukken. Wanneer u
vervolgens op de OK-toets drukt, begint deze kerkdienst zich automatisch af te
spelen.
Op deze manier kunt u maximaal 10 keer op de onderste rode toets drukken.
waarmee u de laatste 10 kerkdiensten kunt beluisteren. Drukt u per ongeluk 11
keer op de onderste rode toets, dan begint hij automatisch weer van voor af aan.
Komt u er niet uit, dan kunt u wellicht een familielid vragen om u hierbij te
helpen. Ook zou u eventueel andere mensen kunnen vragen die bij u op bezoek
komen.
Uiteraard wil ik u ook helpen wanneer bovenstaande niet mogelijk is. U kunt mij
bereiken via 06-53292102. Ook wanneer er gemeenteleden zijn die momenteel
geen kastje hebben, maar dit wel eens willen proberen, kunnen zij mij bellen.
2.
Via de website Via www.kerkomroep.nl
kunt u onze kerkdiensten normaal gesproken ook live volgen. Bij ‘Vind uw kerk’ kunt in ‘Doezum’ intoetsen, door vervolgens op de
zoekknop te drukken wordt onze gemeente weergegeven (zie de afbeelding).
Door vervolgens onze gemeente te selecteren komt u op de webpagina waar alle
diensten van onze gemeente te beluisteren zijn.
Wanneer u naar beneden scrolt
kunt u alle diensten van het afgelopen halfjaar nog terugluisteren. Door te
klikken op ‘luisteren’ begint de dienst zich af te spelen.
Het is bij de kerkomroep ook mogelijk om op diezelfde manier kerkdiensten van
andere gemeenten te beluisteren. U kunt dit opzoeken door op de startpagina
van kerkomroep naar een andere gemeente te zoeken.
Tevens kunt u live meekijken/luisteren naar live kerkdiensten van andere
gemeenten. Dit doet u door terug te gaan naar de startpagina
(www.kerkomroep.nl). Wanneer u een beetje naar onderen scrolt ziet u een
selectie van 5 kerken die op dit moment live uitzenden. Door op ‘luisteren’ of
‘kijken’ te klikken kunt u deze dienst live beluisteren/bekijken. Sommige
diensten zijn niet openbaar. Hier staat dan een slotje achter. Er zijn soms meer
uitzendingen tegelijkertijd. Door op ‘klik hier voor alle live kerken’ kunt u alle live
uitzendingen zien.
3.
Via de app
Tot slot kunt u ook via een app op uw telefoon oftablet kerkdiensten
kijken/beluisteren. Hiervoor moet u eerst de app downloaden en installeren. Dit
doet u gewoon via de app-store. Wanneer de app geïnstalleerd is klikt u op ‘zoek
een kerk’. Vervolgens kunt u kiezen of u wilt:
-
Zoeken naar een specifieke
gemeente. Kies dan voor Provincie, Plaats,
kerknaam of Kerken in de buurt.
-
Kijken welke kerken op dit moment een live kerkdienst uitzenden. Kies dan
voor ‘Nu online’ Vervolgens kunt u door de lijst scrollen van alle live

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De komende weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar Pinksteren.

Ook wordt er elke zondag om 10 uur een dienst uitgezonden vanuit de kerk in Franeker via omroep Friesland.

  Tot nader bericht worden er in Doezum nog geen kerkdiensten gehouden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Voor de kinderen:

Ik Moet Weggaan                                                                           Tekst & Muziek: Elly Zuiderveld-Nieman

Ik moet weggaan, Ik moet weggaan                                     Als je dan mijn woorden leest
Ik kan echt niet blijven                                                             Weet je dat ik ben geweest
Maar ik zal een mooie brief                                                    Als je dan mijn woorden leest
In jullie harten schrijven                                                          Weet je dat ik ben geweest

                                                      Ik ben bij je, Ik ben bij je
https://youtu.be/NqC9bB9_d4E

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. -- Galaten 2:19-20