Van de College van diakenen

Geef energie! Westerkwartier
Samenwerkingsverband Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier.
 
Zuidhorn 7 juli 2022
Geacht college van diakenen, geachte leden van de
kerkenraad/parochieraad,
 
Solidariteitsactie
Op initiatief van Stichting Platform van Kerken Westerkwartier (PKW) en Stichting
Leergeld Westerkwartier – Noordenveld heeft het Samenwerkingsverband
Vrijwilligersorganisaties Westerkwartier (SVW) het project “ Geef energie!
Westerkwartier ” gelanceerd. Het SVW wordt gevormd door: Platform van Kerken
Westerkwartier (PKW), SchuldHulpMaatje Westerkwartier (SHMW), Leergeld
Westerkwartier- Noordenveld, Humanitas en de Voedselbank.
Deze organisaties geloven in delen en verbondenheid tussen mensen. Dat
mensen die het goed hebben delen met mensen die het moeilijk hebben. Daarom
organiseert het SVW een actie van verbondenheid. Het is een gezamenlijke
solidariteitsactie van de vrijwilligersorganisaties, gemeente Westerkwartier,
particulieren, bedrijven en instellingen om hen die het hoofd niet of nauwelijks boven
water kunnen houden, te ondersteunen.
Bijdragen overheden voor iedereen
De overheid tracht de problematiek van o.m. de fors gestegen energielasten te
verlichten door generieke compensatie maatregelen door een verlaging van de
energielasten voor iedereen! Of men het nu echt nodig heeft of niet, terwijl hier juist
maatwerk op z’n plaats is!
Door deze generieke maatregelen ontvangt een gemiddeld huishouden in totaal € 540,
nl. € 400 door de verlaging van de energiebelasting en € 140 door de verlaging van de
BTW van 21% naar 9%.
Extra bijdragen overheden voor de minima
De Rijksoverheid heeft bepaald dat er voor de mensen die rondom het bijstandsniveau
zitten een éénmalige uitkering van € 800 via de eigen gemeente aangevraagd kan
worden. De gemeente Westerkwartier geeft bovenop de € 800 nog een extra bedrag
van € 200.
Het gaat om mensen voor wie de volgende inkomenscriteria gelden voor alleenstaanden
en gezinnen zonder kinderen 120% en voor gezinnen met kinderen 130% van het
bijstandsniveau.
Mensen die (net) boven deze criteria zitten, kunnen eveneens een aanvraag indienen.
Er wordt niet alleen naar het inkomen gekeken, maar ook worden de noodzakelijk te
maken uitgaven in de beoordeling tot tegemoetkoming meegenomen.
Circa 2000 huishoudens in het Westerkwartier in de problemen
Veel huishoudens (circa 2000) in het Westerkwartier die op of rond het bijstandsniveau
leven, zijn niet in staat om de zeer verontrustende en snel stijgende kosten van energie
en levensonderhoud op te vangen. Ook de ondersteuning van de overheden is in een
flink aantal gevallen niet toereikend! Hiervoor is het project “ Geef Energie!
Westerkwartier ” van het SVW in het leven geroepen. Via het Noodfonds
Westerkwartier willen wij de mensen die nog steeds deze kosten niet kunnen opbrengen
een extra tegemoetkoming maandelijks doen toekomen. Daarbij willen we maatwerk
leveren, afgestemd op de situatie van degene die extra ondersteuning nodig heeft.
Stichting Noodfonds Westerkwartier waarin de genoemde organisaties samenwerken,
probeert daarom financiële middelen bij elkaar te brengen. Bij de gemeente
Westerkwartier is een forse subsidie aangevraagd en deze is intussen verkregen. Maar
dit bedrag is nog steeds niet voldoende om bij de mensen waar het hier om gaat de
nood te lenigen.
Bekendmaken binnen eigen kerkelijke gemeente
Vandaar dat wij ook een beleefd doch klemmend beroep op u doen om onze
solidariteitsactie in uw gemeente bekend te maken o.a. via de af te kondigen
mededelingen in de diensten, blijvende aandacht via artikelen in de kerkbladen,
projectie op aanwezige beamer etc. We zijn ons ervan bewust dat kerkmensen
gevraagd worden om financiële bijdragen voor allerlei goede doelen, maar we willen u
erop wijzen dat de compensatie van de Rijksoverheid voor een belangrijk deel ook
terecht komt bij mensen die in principe niet in de problemen komen door een hogere
energierekening. Wij doen een beroep op deze mensen om bij te dragen aan onze
solidariteitsactie. Wij hopen dat zij bereid zijn om het eerder genoemde bedrag geheel
of gedeeltelijk te storten t.b.v. het Noodfonds.
Bijdragen van de kerken in het Westerkwartier
Wij vragen de diaconieën om, als het mogelijk is, een financiële bijdrage t.b.v. dit
project aan het Noodfonds te leveren! En zo mogelijk in het najaar van 2022 een aantal
collectes te houden, tijdens de looptijd van het project. (voorlopig 31 dec. 2022) 
Donaties van individuele kerkleden/parochianen
Zouden de kerkleden/parochianen hun compensatie zo mogelijk kunnen overmaken
naar de eigen diaconie? De diaconieën kunnen dit dan overmaken naar het Noodfonds
Westerkwartier. Waarom? Een belangrijk argument hierbij is: dat wij bijv. bij de
verantwoording e.d. naar onze samen werkingspartners, maar ook naar onze kerken,
lokale overheid, dit i.v.m. de subsidie die door hen is verleend en ook om duidelijk te
kunnen maken, hoeveel wij als kerken hebben bijgedragen.
Wij zullen u uiteraard regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Wij zijn graag bereid, indien gewenst, u van nadere informatie te voorzien.
Wij danken u alvast voor de medewerking!
 
 
Met hartelijke groet,
Klaas A. Wildeboer
Voorzitter PKW-SHMW-SNW

Agenda

Geen evenementen

Dagelijkse bijbeltekst

  • Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. -- Kolossenzen 2:6-7